Risicobeheer

Risicobeheer

Risicobeheersing maakt deel uit van onze strategie en is belangrijk om onze operationele doelen te bereiken.

Om de correcte implementatie en uitvoering van de strategie van de Groep veilig te stellen, hebben we een intern risicobeheersings- en controlesysteem ontwikkeld. De Raad van Bestuur heeft een actieve rol gedelegeerd aan de leden van het Auditcomité voor het ontwerpen, implementeren en uitvoeren van Galapagos’ interne risicobeheersings- en controlesystemen. Het doel van deze systemen is om op een effectieve en efficiënte manier om te gaan met de belangrijke risico’s waaraan het bedrijf blootgesteld is.

Het interne controle systeem is ontworpen om ervoor te zorgen dat:

  • de effectiviteit van onze strategie zorgvuldig wordt gecontroleerd
  • de continuïteit en de duurzaamheid van het bedrijf worden gewaarborgd door, bijvoorbeeld, consistente boekhouding, betrouwbare financiële rapportering en naleving van wetten en regels
  • er wordt gefocust op de meest efficiënte en effectieve manier van zaken doen

We hebben onze bereidheid tot het nemen van risico’s vastgesteld aan de hand van een aantal interne en externe factoren, waaronder:

  • meten van bedrijfsprestatie: operationele en netto winstgevendheid
  • financiële sterkte op de lange termijn, vertegenwoordigd door inkomstengroei en een sterke balans
  • liquiditeit op korte termijn: cash
  • wetenschappelijke risico’s en opportuniteiten
  • afhankelijkheid van onze alliantiepartners
  • naleven van relevante regels en reglementen
  • reputatie

De identificatie en analyse van risico’s is een voortdurend proces en vormt vanzelfsprekend een kritische component van interne controle. Gebaseerd hierop en op de bereidheid van het bedrijf om risico’s te nemen, zullen de belangrijkste controlepunten binnen Galapagos worden geregistreerd en wordt er toezicht gehouden op de effectiviteit. Als de evaluatie aanleiding geeft om de controles aan te passen, dan zal dit gebeuren. Dit zou het geval kunnen zijn omdat de externe omgeving wijzigt, wetten of reglementen veranderen of de strategie van Galapagos wordt aangepast.

De financiële risico’s van Galapagos worden centraal beheerd. De financiële afdeling van Galapagos coördineert de toegang tot de nationale en internationale financiële markten en beschouwt en beheert continu de financiële risico’s met betrekking tot de activiteiten van de Groep. Deze hebben betrekking op het kredietrisico, liquiditeitsrisico en valutarisico. Er zijn geen andere belangrijke risico’s, zoals renterisico, want de Groep heeft bijna geen financiële schulden en heeft een sterke kaspositie. De Groep doet niet aan kopen of verhandelen van financiële instrumenten voor speculatieve doeleinden. Voor meer informatie over het beheer van financiële risico’s wordt verwezen naar toelichting 38 in de geconsolideerde jaarrekening. We verwijzen ook naar het hoofdstuk “Risicofactoren” van het jaarverslag voor meer informatie over algemene risicofactoren.