38. Financieel risicomanagement

38. Financieel risicomanagement

Zie “risicofactoren” voor meer informatie over algemene risicofactoren.

Financiële risicofactoren

De financiële risico’s van de Groep worden centraal beheerd. De financiële afdeling van de Groep coördineert de toegang tot de nationale en internationale financiële markten en beschouwt en beheert continu de financiële risico’s met betrekking tot de activiteiten van de Groep. Deze hebben betrekking op het kredietrisico, liquiditeitsrisico en valutarisico. Er zijn geen andere belangrijke risico’s, zoals renterisico, want de Groep heeft bijna geen financiële schulden en heeft een sterke kaspositie. De Groep doet niet aan het kopen of verhandelen van financiële instrumenten voor speculatieve doeleinden.

Categorieën van materiële financiële activa en schulden:

 

Jaareinde 31 december,

(In duizenden €)

2014

2013

Financiële activa

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten

187.712

138.175

In pand gegeven geldmiddelen (korte en lange termijn)

10.728

3.306

Handelsvorderingen

1.340

13.291

Vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling (korte en lange termijn)

51.296

49.972

Overige vorderingen

1.862

3.792

Totaal financiële activa

252.937

208.536

 

 

 

Financiële schulden

 

 

Handels- en overige schulden

30.007

29.365

Overige lange termijn schulden

923

2.462

Financiële verplichtingen (leasing)

167

393

Belastingverplichtingen

2.582

50

Totaal financiële schulden

33.679

32.270

Liquiditeitsrisico

De geconsolideerde balans van de Groep toont een bedrag van €63,9 miljoen aan overgedragen verliezen op het einde van 2014. Het Management voorspelt de liquiditeitsbehoefte van de Groep om ervoor te zorgen dat zij over voldoende liquide middelen beschikt om aan de operationele behoeften te voldoen. De Groep heeft geen kredietlijnen. Dergelijke prognoses zijn gebaseerd op realistische veronderstellingen met betrekking tot ontvangen succes- en upfront-betalingen rekening houdende met de ervaringen uit het verleden, met in het achterhoofd dat niet alle nieuwe geplande projecten zullen worden gerealiseerd.

Kredietrisico

De term “kredietrisico” verwijst naar het risico dat de tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen, wat resulteert in financieel verlies voor de Groep.

De handelsvorderingen bestaan uit een beperkt aantal kredietwaardige klanten, waarvan er vele grote farmaceutische bedrijven zijn, verspreid over verschillende geografische gebieden. Om het risico van financiële verliezen te beperken, heeft de Groep een beleid ontwikkeld om alleen te handelen met kredietwaardige tegenpartijen.

Galapagos verleent krediet aan zijn klanten in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Meestal vereist de Groep geen onderpand of andere zakelijke zekerheden om de verschuldigde bedragen in te dekken. Het Management evalueert voortdurend de kredietwaardigheid van de klantenportefeuille. Alle vorderingen worden als inbaar beschouwd, met uitzondering van deze waarvoor een voorziening voor dubieuze debiteuren is geboekt.

Vervaldagenbalans van vervallen, doch inbaar geachte handelsvorderingen

 

 

 

 

Jaareinde 31 december,

(In duizenden €)

2014

2013

60–90 dagen

17

1.034

90–120 dagen

 

 

meer dan 120 dagen

45

 

De geldmiddelen en kasequivalenten van de Groep worden hoofdzakelijk belegd in spaar- en depositorekeningen. Spaar- en depositorekeningen genereren een kleine hoeveelheid van de rente opbrengsten. Voor banken en financiële instellingen worden alleen onafhankelijk beoordeelde partijen met een minimum ‘A’rating in het begin van de looptijd geaccepteerd.

Intrestrisico

De Groep wordt momenteel niet blootgesteld aan een aanzienlijk intrestrisico. Het enige variabele rentedragend financieel actief zijn de geldmiddelen geplaatst bij banken. De invloed van een stijging of daling van de rentevoeten zou slechts een immateriële invloed hebben op winst of verlies.

Wisselkoersrisico

De Groep wordt blootgesteld aan het buitenlandse wisselkoersrisico voortkomend uit blootstelling aan verschillende vreemde valuta. De Groep haar functionele valuta is de euro, maar ze ontvangt ook betalingen van haar belangrijkste en voornaamste zakenpartner AbbVie in US dollar. Bovendien koopt de Groep ook enkele verbruiksartikelen en materialen aan in US Dollar, Zwitserse Frank, Britse Pond en Kroatische Kuna.

Om dit risico te beperken, tracht de Groep de inkomende en uitgaande kasstromen in valuta anders dan de euro af te stemmen. Daarenboven worden contracten door verschillende entiteiten van de Groep vooral afgesloten in de functionele valuta van die entiteit, behalve de alliantieovereenkomsten getekend met AbbVie. Daarvoor worden de betalingen uitgevoerd in US dollar.

Om dit risico nog meer te beperken, heeft Galapagos in de loop van 2012 een netting-systeem binnen de Groep geïmplementeerd, dat intra-groepsbetalingen tussen entiteiten met een verschillende functionele valuta beperkt.

Het wisselkoersrisico in geval van een verandering van 10% in de wisselkoers bedraagt:

 

Jaareinde 31 december,

(In duizenden €)

2014

2013

Boekwaarde

 

 

Euro – US Dollar

589

521

Euro – GB Pond

138

185

Euro – CH Frank

181

163

Euro – HR Kuna

215

798

CH Frank – GB Pond

 

1

HR Kuna – GB Pond

 

31

US Dollar – GB Pond

807

708

De daling van de bedragen voor het jaar eindigend op 31 december 2014 is voornamelijk het gevolg van de omrekening Euro-HR Kuna.

Kapitaalrisicofactoren

De Groep beheert haar kapitaal met als doel te verzekeren dat de Groep in continuïteit kan blijven opereren. Tegelijkertijd wenst de Groep het rendement aan haar aandeelhouders te verzekeren via de resultaten van haar onderzoeksactiviteiten.

De kapitaalstructuur van de Groep bestaat uit geldmiddelen en kasequivalenten, financieringsschulden (die de Groep momenteel nauwelijks heeft per 31 december 2014 – de Groep heeft geen financiële schulden naast de financiële leasings en voorschotten van Oseo, een Franse publieke organisatie die instaat voor innovatieondersteuning voor €1,2 miljoen), eigen vermogen toerekenbaar aan de aandeelhouders van Galapagos, waaronder aandelenkapitaal, reserves en overgedragen resultaten, zoals vermeld in het mutatieoverzicht van het eigen vermogen.

De Groep beheert haar kapitaalstructuur en voert de nodige aanpassingen door met het oog op economische schommelingen, de risico’s eigen aan onderliggende activa en de liquiditeitsnoden van de huidige onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten.

De deugdelijkheid van de kapitaalstructuur zal afhankelijk zijn van vele factoren, onder andere de wetenschappelijke vooruitgang in de onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s, de omvang van dergelijke programma’s, de betrokkenheid met reeds bestaande maar ook nieuwe klinische CRO’s, de vaardigheid om nieuwe allianties en samenwerkingsverbanden te sluiten, de kapitaalbestedingen, de marktontwikkelingen en andere toekomstige overnames.

Noch Galapagos NV, noch enige andere van haar dochterondernemingen zijn onderhevig aan om het even welke extern opgelegde kapitaalvereiste, naast degene die voortkomen uit de toepasbare vennootschapswetgeving.