2. Significante waarderingsregels

2. Significante waarderingsregels

De belangrijkste groepswaarderingsregels worden hieronder uiteengezet.

Voorstellingsbasis en de continuïteitsveronderstelling

De geconsolideerde rekeningen zijn opgemaakt in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS) gepubliceerd door de International Accounting Standard Board (IASB) en de interpretaties uitgegeven door het International Financial Reporting Interpretation Committee van de IASB. De geconsolideerde jaarrekening verschaft een algemeen overzicht van de activiteiten van de Groep en de behaalde resultaten. Zij geeft een getrouw en correct beeld van de financiële toestand van de entiteit, haar financiële prestaties en haar kasstromen, op basis van continuïteit.

Standaarden en interpretaties toepasbaar voor het boekjaar beginnend op 1 januari 2014

 • IFRS 10 Geconsolideerde jaarrekening (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2014)
 • IFRS 11 Gezamenlijke overeenkomsten (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2014)
 • IFRS 12 Informatieverschaffing over belangen in andere entiteiten (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2014)
 • IAS 27 Enkelvoudige jaarrekening (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2014)
 • IAS 28 Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2014)
 • Aanpassing van IFRS 10, IFRS 12 en IAS 27 Geconsolideerde jaarrekening en informatieverschaffing – Investeringsentiteiten (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2014)
 • Aanpassing van IAS 32 Financiële instrumenten: presentatie – Saldering van financiële activa en verplichtingen (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2014)
 • Aanpassing van IAS 36 – Bijzondere waardevermindering van activa – Informatieverschaffing over de realiseerbare waarde van niet-financiële activa (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2014)
 • Aanpassing van IAS 39 – Financiële instrumenten – Novatie van derivaten en voortzetting van hedge accounting (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2014)

Standaarden en interpretaties gepubliceerd, maar nog niet van toepassing voor het boekjaar beginnend op 1 januari 2014

 • IFRS 9 Financiële Instrumenten en de daaropvolgende aanpassingen (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2018, maar nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie)
 • IFRS 14 – Uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2016, maar nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie)
 • IFRS 15 – Opbrengsten uit contracten met klanten (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2017, maar nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie)
 • Verbeteringen aan IFRS (2010-2012) (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 juli 2014 maar nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie)
 • Verbeteringen aan IFRS (2011-2013) (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 juli 2014 maar nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie)
 • Aanpassing van IFRS 11 – Gezamenlijke overeenkomsten – Verwerking van overnames van deelnemingen in gezamenlijke bedrijfsactiviteiten (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2016, maar nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie)
 • Aanpassing van IAS 16 en IAS 38 – Materiële en immateriële vaste activa – Verduidelijking van aanvaardbare afschrijvingsmethodes (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2016, maar nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie)
 • Aanpassing van IAS 16 en IAS 41 – Materiële vaste activa en biologische activa – Dragende planten (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2016, maar nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie)
 • Aanpassing van IAS 19 Personeelsbeloningen – Werknemersbijdragen (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 februari 2015)
 • IFRIC 21 – Heffingen (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2014)

De nieuwe standaarden die van toepassing zijn hebben geen enkele impact gehad op de groepscijfers.

Herclassificaties doorgevoerd in the geconsolideerde jaarrekening

In navolging van de publicatie van de geconsolideerde jaarrekening van de Groep per en voor het jaar eindigend op 31 december 2013 heeft het management de volgende herclassificaties doorgevoerd aan de vergelijkende cijfers:

 • € 3.306 duizend aan in pand gegeven geldmiddelen werden geherclasseerd vanuit de geldmiddelen en kasequivalenten en werden apart getoond in de geconsolideerde balans. Overeenkomstige herclassificaties werden doorgevoerd in het geconsolideerd kasstromenoverzicht om de doorgevoerde wijzigingen weer te geven met betrekking tot de in pand gegeven geldmiddelen en de kasstromen uit investeringsactiviteiten.
 • € 1.325 duizend aan intresten en overige financiële inkomsten werden geherclasseerd naar kasstromen uit bedrijfsactiviteiten in plaats van kasstromen uit financieringsactiviteiten voor the jaar eindigend op 31 december 2013.

De herclassificaties met betrekking tot de vergelijkende cijfers, zoals hierboven beschreven, werden weergegeven in de geconsolideerde jaarrekening en bijgevoegde toelichtingen. Ze hadden geen impact op de geconsolideerde resultatenrekening, totaal activa, totaal passiva en totaal eigen vermogen.

Groepsrapportering

De geconsolideerde jaarrekening bevat de jaarrekening van Galapagos NV en de entiteiten die door Galapagos NV worden gecontroleerd (de dochterondernemingen). Samen vormen ze de Groep. Controle wordt bereikt waar Galapagos NV de macht heeft om het financiële en operationele beleid van een andere entiteit te besturen met het doel voordeel uit haar activiteiten te verkrijgen. De resultaten van dochterondernemingen zijn opgenomen in de geconsolideerde resultatenrekening en het totaalresultaat vanaf de dag van de daadwerkelijke overname tot aan de dag waarop er niet langer zeggenschap is. Waar nodig zijn aanpassingen aan de jaarrekeningen van dochterondernemingen gemaakt om ervoor te zorgen dat de waarderingsregels in lijn zijn met die van de Groep. Alle intragroepssaldi en –transacties werden bij de opmaak van de geconsolideerde jaarrekening geëlimineerd.

Bedrijfscombinaties

De overname van dochterondernemingen wordt verwerkt volgens de overnamemethode. De kost van de overname wordt berekend als het totaal van de reële waarden, op de datum van de uitwisseling, van de afgestane activa, de verworven of ten laste genomen passiva, en de eigenvermogensinstrumenten die door de Groep zijn uitgegeven in ruil voor de controle over de verworven vennootschap.

De identificeerbare activa, verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen die voldoen aan de voorwaarden van IFRS 3 worden erkend tegen hun reële waarde op de datum van de overname.

De bij een bedrijfscombinatie ontstane goodwill wordt als een actief opgenomen en wordt initieel erkend aan kostprijs, zijnde de waarde waarmee de kostprijs van de bedrijfscombinatie het belang van de Groep in de netto reële waarde van de identificeerbare activa, verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen van de verworven dochteronderneming verminderd met de waarde van de minderheidsbelangen op overnamedatum, overschrijdt. Goodwill wordt niet afgeschreven maar jaarlijks op bijzondere waardeverminderingen getoetst alsook wanneer er een aanwijzing bestaat dat de kasstroomgenererende eenheid waaraan goodwill wordt toegekend mogelijks een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Goodwill wordt gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met geaccumuleerde bijzondere waardeverminderingen. Een bijzondere waardevermindering opgenomen voor goodwill kan niet meer teruggenomen worden in een volgende periode.

Wanneer het belang van de Groep in de netto reële waarde van de identificeerbare activa, verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen verminderd met het bedrag van de minderheidsbelangen, de kostprijs van de bedrijfscombinatie overtreft, dan worden alle reële waarden en kostberekeningen opnieuw geëvalueerd. In het geval dat dit surplus blijft bestaan, dan wordt dit onmiddellijk in de resultatenrekening opgenomen.

Immateriële vaste activa

Kosten gemaakt in het kader van onderzoeksactiviteiten worden opgenomen in de resultatenrekening in de periode waarin de kosten zich voordoen.

Immateriële vaste activa die voortvloeien uit Galapagos’ ontwikkelingsactiviteiten worden alleen als actief opgenomen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Het is technisch mogelijk om de immateriële activa af te werken, zodat ze beschikbaar zijn voor gebruik of verkoop
 • De Groep heeft de intentie de immateriële activa verder af te werken en te gebruiken of te verkopen
 • Er is mogelijkheid tot gebruik of verkoop van de immateriële activa
 • De immateriële activa zullen waarschijnlijk toekomstige economische voordelen genereren, of het bestaan van een markt aantonen
 • Adequate technische en voldoende financiële middelen zijn beschikbaar om de ontwikkeling te beëindigen
 • De uitgaven toewijsbaar aan de ontwikkeling van deze immateriële vaste activa kunnen op een betrouwbare manier bepaald worden.

Het bedrag dat wordt geactiveerd op de balans als intern ontwikkelde vaste activa is het totaal van de opgelopen ontwikkelingskosten vanaf de datum dat het actiefbestanddeel aan de voorwaarden hierboven beschreven voldoet.

Intern ontwikkelde immateriële vaste activa worden afgeschreven op lineaire basis over hun geschatte levensduur. Indien niet aan de voorwaarden voor de opname als actief wordt voldaan voor intern ontwikkelde activa, worden de ontwikkelingskosten in de resultatenrekening opgenomen in de periode waarin ze zich voordoen.

Intellectuele eigendom, met name octrooien, licenties en rechten, wordt intern gewaardeerd op basis van de aanschaffingswaarde en wordt als volgt afgeschreven op lineaire basis over de geschatte bruikbare levensduur:

 • Klantenrelaties: 1 – 10 jaar
 • Technologie in uitvoering: 3 – 5 jaar
 • Software & databases: 3 – 5 jaar
 • Merken, licenties, octrooien & know how: 5 – 15 jaar

Indien het actief een onbepaalde levensduur heeft, wordt dit toegelicht, samen met de redenen voor de onbepaalde levensduur.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde verminderd met de eventuele gecumuleerde afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden geboekt om de kosten of de waardering van de activa af te schrijven over de levensduur van het actief, volgens de lineaire methode, op de volgende basis:

 • Installaties en uitrusting: 4 – 15 jaar
 • Meubilair en rollend materiaal: 4 – 10 jaar

De meer- of minderwaarde bij verkoop of buitengebruikstelling van een actief wordt bepaald als het verschil tussen de verkoopprijs en de netto-boekwaarde van het actief en wordt geboekt in de resultatenrekening.

Inrichting van gehuurde gebouwen

Inrichting van gehuurde gebouwen wordt afgeschreven over de duurtijd van de huur, tenzij een kortere levensduur verwacht wordt.

Vaste activa onder leasing

Activa onder een financiële leasing worden afgeschreven over hun levensduur volgens dezelfde regels als activa in eigendom, of, indien deze periode korter is, over de looptijd van de lease.

Voorraden

Voorraden worden geboekt tegen de laagste waarde van enerzijds de aanschaffingswaarde en anderzijds de netto realiseerbare waarde. De netto realiseerbare waarde vertegenwoordigt de geschatte verkoopprijs verminderd met alle geschatte kosten voor voltooiing en de kosten voor marketing, verkoop en verdeling.

De aanschaffingswaarde van grondstoffen bedragen voornamelijk de aankoopprijs. Deze grondstoffen zijn onderling niet uitwisselbaar en bijgevolg worden ze gewaardeerd op individuele basis.

Financiële instrumenten

Financiële activa en verplichtingen worden in de balans van de Groep opgenomen op het moment dat de Groep een partij wordt bij de contractuele bepalingen van het instrument. Hedging en derivaten werden nooit gebruikt door de Groep: de Groep maakt niet actief gebruik van valutaderivaten om geplande toekomstige kasstromen af te dekken, noch maakt de Groep gebruik van valutatermijncontracten.

Langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

Langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling worden verdisconteerd over de periode tot aan de vervaldag met gebruik van de gepaste discontovoeten.

Handelsvorderingen

Handelsvorderingen dragen geen interest en worden gewaardeerd aan nominale waarde verminderd met eventuele voorzieningen voor dubieuze vorderingen.

Geldmiddelen en kasequivalenten

Geldmiddelen en kasequivalenten worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde. Voor het opstellen van kasstroomoverzichten bevatten de geldmiddelen de contanten en direct opvraagbare deposito’s, de beleggingen op korte termijn en de negatieve banksaldi. Op de balans worden negatieve banksaldi, indien deze bestaan, gepresenteerd als korte termijn schulden.

Handelsschulden

Handelsschulden dragen geen interest en worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde.

Belastingen

De belastingen in de resultatenrekening omvatten de verschuldigde belastingen en de uitgestelde belastingen.

De verschuldigde belasting is de naar verwachting te betalen belasting op de belastbare winst. De belastbare winst verschilt van de nettowinst zoals deze wordt weergegeven in de resultatenrekening aangezien de fiscale winst bepaalde baten- of lastenposten uitsluit die belastbaar of aftrekbaar zijn in andere jaren en aangezien het bovendien posten uitsluit die nooit belastbaar of aftrekbaar zijn. De belastingverplichtingen van de Groep worden berekend op basis van de belastingtarieven die vastgesteld werden of substantieel vastgesteld werden op balansdatum.

Uitgestelde belastingen worden op basis van de liability-methode berekend op tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde van activa en schulden, en de waarde die toegepast wordt voor fiscale doeleinden. De uitgestelde belastingen worden echter niet opgenomen indien ze ontstaan uit de eerste opname van een actief of verplichting in een transactie die geen bedrijfscombinatie is, en die op het moment van de transactie geen invloed heeft op de boekhoudkundige noch op de belastbare winst of verlies.

Uitgestelde belasting wordt bepaald op basis van belastingtarieven (en -wetten) die werden ingevoerd of in wezen ingevoerd op de balansdatum en die naar verwachting worden toegepast wanneer de gerelateerde uitgestelde belastingvordering of de uitgestelde belastingverplichting wordt afgewikkeld. Uitgestelde belastingvorderingen worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige belastbare winsten beschikbaar zullen zijn waartegen de tijdelijke verschillen gebruikt kunnen worden. Als zodanig zal er een uitgestelde belastingvordering worden opgenomen in verband met fiscaal overdraagbare verliezen, voor zover het waarschijnlijk is dat er voldoende toekomstige fiscale winsten gerealiseerd zullen worden.

Het bedrag van de uitgestelde belastingen is gebaseerd op de verwachte wijze van realisatie van de activa en de schulden op basis van belastingtarieven, vastgesteld of zo goed als vastgesteld op de afsluitdatum. Uitgestelde belastingen op fiscaal overgedragen verliezen worden enkel opgenomen in de mate dat het waarschijnlijk is dat er voldoende toekomstige fiscale winsten gerealiseerd zullen worden.

Vreemde valuta

 • Functionele valuta en voorstellingsvaluta

  Elementen opgenomen in de jaarrekening van de ondernemingen van de Groep worden gewaardeerd op basis van de valuta van de voornaamste economische omgeving waarin de onderneming actief is. De geconsolideerde jaarrekening wordt voorgesteld in Euro, de functionele- en voorstellingsvaluta van Galapagos NV.

 • Transacties en balansen uitgedrukt in vreemde valuta

  Transacties in vreemde valuta worden omgerekend naar de functionele valuta op basis van de wisselkoers die geldt op de transactiedatum. Valutakoersverschillen die ontstaan uit de afwikkeling van dergelijke transacties en uit de omrekening op basis van de slotkoers van monetaire activa en verplichtingen uitgedrukt in vreemde valuta worden in de resultatenrekening opgenomen.

  Niet-monetaire activa en verplichtingen gewaardeerd aan historische kost, uitgedrukt in vreemde valuta, worden omgerekend op basis van de wisselkoers die geldt op transactiedatum.
 • Jaarrekeningen van buitenlandse groepsondernemingen

  De resultaten en financiële positie van al de groepsondernemingen die een functionele valuta hebben die verschillend is van de Euro, worden als volgt omgerekend:
  • De activa en verplichtingen worden omgerekend tegen slotkoers op de balansdatum
  • De kosten en opbrengsten worden voor elke winst- en verliesrekening omgerekend tegen gemiddelde koersen
  • Alle resulterende valutaverschillen worden opgenomen in een afzonderlijke rubriek van het eigen vermogen
  • Winsten en verliezen die het gevolg zijn van de omrekening worden opgenomen in de winst- en verliesrekening in de periode dat de buitenlandse groepsonderneming wordt afgestoten.

Opbrengsterkenning

Opbrengsten tot vandaag bestaan voornamelijk uit succesbetalingen, licentievergoedingen, upfront betalingen verkregen uit samenwerkings- en alliantieovereenkomsten. De Groep genereert ook opbrengsten uit haar ‘fee-for-service’ activiteiten, en diverse onderzoeks- en ontwikkelingsstimulansen en subsidies.

Samenwerkings- en alliantieovereenkomsten met de commerciële partners van Galapagos NV activiteiten gerelateerd aan onderzoek en ontwikkeling, bevatten in het algemeen niet-terugbetaalbare upfront betalingen; succesbetalingen, waarvan de ontvangst afhankelijk is van het behalen van bepaalde klinische, regelgevende of commerciële mijlpalen; licentievergoedingen en royalty’s op verkopen.

De opbrengsterkenningspolitiek kan als volgt samengevat worden:

Upfront betalingen

Niet-terugbetaalbare upfront betalingen die ontvangen werden in verband met samenwerkingsovereenkomsten voor onderzoek en ontwikkeling worden gespreid en opgenomen over de relevante en gewenste periode van de betrokkenheid van de Groep. De betalingen en de betrokkenheid van de Groep worden contractueel per fase gedefinieerd. Bij aanvang maakt het Management een inschatting van de duurtijd van de betrokkenheid van het bedrijf, evenals de kosten die betrekking hebben op het project. Upfront betalingen worden erkend over de verwachte periode van betrokkenheid, hetzij op lineaire basis of op basis van de kosten die zijn gemaakt in het kader van het project indien deze kosten op betrouwbare wijze kunnen worden geschat. Periodiek beoordeelt de Groep de geschatte tijd en kosten voor het project en past de periode aan waarover de opbrengst wordt gespreid.

Succesbetalingen

Succesbetalingen in onderzoek worden opgenomen als opbrengsten op het moment dat de mijlpaal wordt bereikt. In aanvulling hierop moeten de betalingen onherroepelijk verkregen zijn en de succesbetaling moet wezenlijk en evenredig zijn met de omvang van de behaalde mijlpaal. Succesbetalingen die niet onherroepelijk, wezenlijk of evenredig zijn, worden opgenomen als over te dragen opbrengsten. Opbrengsten uit deze activiteiten kunnen sterk variëren van periode tot periode te wijten aan de timing van de succesbetaling.

Licenties

De opbrengsten voortkomend uit licenties beperkt in de tijd worden gespreid over de periode waarop de licentie betrekking heeft, wat de verplichting van de licentie reflecteert over die termijn, om de inhoud bij te werken en te zorgen voor een voortdurende update. Opbrengsten uit eeuwigdurende licenties worden onmiddellijk bij de verkoop erkend in de mate dat er geen verdere verplichtingen zijn.

Royalty overeenkomsten

Royalty opbrengsten worden erkend op het moment dat de Groep met redelijke zekerheid het bedrag kan schatten en er een redelijke zekerheid bestaat over de inbaarheid. Daardoor gaat de Groep in het algemeen de royalty’s erkennen in de periode dat de licentienemer de royalty’s gerapporteerd heeft aan de Groep door middel van royaltyrapporten, dit wil zeggen dat de opbrengsten van de royalty’s normaal pas worden erkend achteraf, na de periode waarin verkoop door de licentienemer heeft plaatsgevonden. Onder deze boekhoudkundige regel zijn de opbrengsten voortkomend uit royalty’s in de rapportering van de Groep niet gebaseerd op een inschatting door de Groep maar worden ze typisch gerapporteerd in dezelfde periode als de verkrijging van de betaling van de licentienemer.

Subsidies en R&D steunmaatregelen

Omdat het bedrijf uitgebreid aan onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten deelneemt, geniet de Groep ook van meerdere subsidies en R&D steunmaatregelen van bepaalde overheidsinstanties. Deze subsidies en R&D steunmaatregelen worden in het algemeen ingezet om de goedgekeurde kosten van onderzoek en ontwikkeling deels te vergoeden. Ze worden dan ook gecrediteerd ten gunste van het groepsresultaat, onder overige opbrengsten, wanneer de relevante uitgaven gedaan zijn en redelijke zekerheid bestaat over de (te) ontvangen subsidies en R&D steunmaatregelen.

Belangen in gezamenlijke bedrijfsactiviteiten

Een gezamenlijke bedrijfsactiviteit is een gezamenlijke samenwerkingsstructuur waarbij de partijen die gezamenlijke zeggenschap over de samenwerkingsstructuur hebben, recht hebben op de activa en aansprakelijk zijn voor de verplichtingen die verband houden met de samenwerkingsstructuur. Gezamenlijke zeggenschap is het contractueel delen van de zeggenschap over een samenwerkingsstructuur. Er is slechts sprake van gezamenlijke zeggenschap wanneer beslissingen over de relevante activiteiten unanieme instemming vereisen van de partijen die de zeggenschap delen.

Wanneer een groepsentiteit activiteiten onderneemt onder de vorm van een gezamenlijke bedrijfsactiviteit, zal de Groep als een deelnemer in een gezamenlijke bedrijfsactiviteit fungeren waarbij zij haar relatie in de gezamenlijke bedrijfsactiviteit als volgt erkend:

 • Haar activa, met inbegrip van haar aandeel in eventuele gezamenlijk gehouden activa;
 • Haar verplichtingen, met inbegrip van haar aandeel in eventuele gezamenlijk aangegane verplichtingen;
 • Haar opbrengsten uit de verkoop van haar aandeel in de productie van de gezamenlijke bedrijfsactiviteit;
 • Haar aandeel in de opbrengsten uit de verkoop van de productie door de gezamenlijke bedrijfsactiviteit;
 • Haar kosten, met inbegrip van haar aandeel in de eventuele gezamenlijk aangegane kosten.

De Groep boekt de activa, verplichtingen, opbrengsten en kosten die verband houden met het belang in een gezamenlijke bedrijfsactiviteit in overeenstemming met de IFRSs die op de desbetreffende activa, verplichtingen, opbrengsten en kosten van toepassing zijn.

Wanneer een entiteit van de Groep transacties verricht met een gezamenlijke bedrijfsactiviteit waarbij de Groep een deelnemer in de gezamenlijke bedrijfsactiviteit is (zoals de verkoop of inbreng van een actief) wordt de Groep geacht de transactie af te sluiten met de andere deelnemers in de gezamenlijke bedrijfsactiviteit. De winsten en verliezen resulterend uit deze transactie zullen erkend worden in de geconsolideerde jaarrekening van de Groep ten belope van het belang van de andere deelnemer in de gezamenlijke bedrijfsactiviteit.

Wanneer een entiteit van de Groep transacties verricht met een gezamenlijke bedrijfsactiviteit waarin een Groepsentiteit een deelnemer is in die gezamenlijke bedrijfsactiviteit (zoals aankoop van activa), gaat de Groep haar aandeel in de winsten en verliezen niet erkennen tot dat er herverkoop plaatsvindt van de activa aan een derde partij.

Eigen vermogensinstrumenten

Eigen vermogensinstrumenten uitgegeven door Galapagos NV worden gewaardeerd tegen de marktwaarde van de ontvangen bedragen, minus de directe kosten gerelateerd aan de uitgifte.

Personeelsbeloningen

a/ Toegezegde bijdrage plannen
De betaalde bijdragen voor toegezegde-bijdrage plannen worden onmiddellijk als kost in de resultatenrekening opgenomen.

b/ Toegezegde pensioenregelingen
De verbintenissen van de Groep onder de toegezegde pensioenregelingen, en de hieraan verbonden kosten, worden gewaardeerd volgens de “projected unit credit method” waarbij op het einde van elk boekjaar actuariële waarderingen worden uitgevoerd door een bevoegde actuaris. De herwaardering, die actuariële winsten en verliezen bevat, het effect van het activaplafond (indien van toepassing), en de opbrengst van de fondsbeleggingen (exclusief intresten), zijn onmiddellijk verwerkt in de balans en opgenomen in de andere elementen van het totaalresultaat in de periode dat ze zich voordoen. Herwaarderingen opgenomen in andere elementen van het totaalresultaat zijn ook onmiddellijk opgenomen in het eigen vermogen (overgedragen resultaat) en zullen niet overgeboekt worden naar winst of verlies. De kosten met betrekking tot vorige dienstjaren worden erkend in winst of verlies in de periode van de aanpassingen van de pensioenregeling. De netto intrestkosten worden berekend door de disconteringsvoet bij het begin van de periode te vermenigvuldigen met de nettopensioenpositie.

Toegezegde pensioenkosten bevatten het volgende:

 • Pensioenkosten (met inbegrip van aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten, aan vorige dienstjaren toegerekende pensioenkosten, evenals winsten en verliezen op inperkingen en afwikkelingen)
 • Intrestkosten- of opbrengsten
 • Herwaardering

De pensioenverplichting die werd opgenomen in de geconsolideerde balans heeft betrekking op het feitelijke tekort of overschot in toegezegde pensioenregelingen van de Groep. Overschotten die het resultaat zijn van deze berekeningen, zijn beperkt tot de huidige waarde van enig economisch voordeel in de vorm van terugbetalingen uit de regeling van toekomstige bijdragen aan de regeling. Een schuld voor een ontslagvergoeding is enkel geboekt wanneer deze ontslagvergoeding definitief is en wanneer de onderneming alle gerelateerde herstructureringskosten heeft erkend.

c/ Bonus plan voor de personeelsleden
De Groep erkent de kost voor het bonusplan van de personeelsleden in de resultatenrekening.

d/ Bonus plan voor het Management
De leden van het Directiecomité, samen met andere senior managers, kunnen bonussen ontvangen onder het Senior Management Bonus Plan dat in 2006 werd geïnstalleerd. Volgens de regels van het Senior Management Bonus Plan wordt 50% van de bonus onmiddellijk uitbetaald rond het einde van het jaar, en wordt de betaling van de andere 50% uitgesteld gedurende drie jaar. Het uitgestelde deel van 50% is afhankelijk van de wijziging van de prijs van de aandelen ten opzichte van de Next Biotech Index (waarin koersen van gelijksoortige bedrijven worden bijgehouden). De prijs van het aandeel van Galapagos en de Index worden bij het begin en het eind van de driejarige periode berekend door de gemiddelde prijs gedurende respectievelijk de maand voorafgaand aan de toekenning en de laatste maand van de driejarige periode.

 • Als de wijziging van de aandelenprijs van Galapagos beter of gelijk is aan de wijziging in de Next Biotech Index, dan zal het uitgestelde deel van de bonus aangepast worden aan de stijging/daling van de aandelenprijs en uitbetaald worden.
 • Als de wijziging van de aandelenprijs van Galapagos tot 10% slechter is dan de wijziging van de Next Biotech Index, zal 50% van het uitgestelde deel van de bonus worden aangepast aan de stijging/daling en uitbetaald, en het restant is verbeurd.
 • Als de wijziging van de aandelenprijs van Galapagos meer dan 10% slechter is dan de wijziging van de Next Biotech Index, dan is het uitgestelde deel van de bonus verbeurd.

Galapagos erkent 75 % van de mogelijke betaling binnen drie jaar op het moment dat het bonusbedrag wordt bepaald, wat zowel een schatting van het aantal werknemers dat binnen Galapagos zal blijven gedurende de komende drie jaar reflecteert als de waarschijnlijkheid dat de koers van het aandeel zal voldoen aan de doelstelling. Aangezien de bonus wordt berekend op basis van de aandelenkoers van Galapagos, wordt het boekhoudkundig verwerkt als een in geldmiddelen afgewikkelde, op aandelen gebaseerde vergoeding, op basis van IFRS 2. De opgelopen verplichting wordt gewaardeerd tegen de reële waarde van die verplichting. Zolang de verplichting niet is afgehandeld, wordt de reële waarde van de verplichting op het einde van elke rapporteringsperiode geherwaardeerd. Deze herwaardering gebeurt ook op de dag dat de verplichting wordt afgehandeld. Eventuele wijzigingen in de reële waarde worden opgenomen in de winst of het verlies over de periode.

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

De Groep gebruikt op aandelen gebaseerde warrantplannen als motivatie voor haar personeel, Bestuurders en consulenten. Warranten worden gewaardeerd tegen hun reële waarde op het moment van toekenning. De reële waarde, bepaald op de datum van toekenning van de warranten, wordt in kost genomen over de verwervingsperiode, gebaseerd op het aantal aandelen dat volgens de Groep verworven zal worden. De reële waarde van de warranten wordt berekend op basis van het Black & Scholes model. De verwachte levensduur in het model wordt berekend op basis van schattingen van het Management, rekening houdend met de niet-overdraagbaarheid, de beperkingen op de uitoefening en het verwachte gedrag van de houders.

Voorzieningen

Voorzieningen worden opgenomen op de balans indien een onderneming van de Groep een bestaande verplichting heeft ten gevolge van een gebeurtenis in het verleden; als het waarschijnlijk is dat de afwikkeling van deze verplichting resulteert in een uitstroom van middelen uit de onderneming en een betrouwbare inschatting kan gemaakt worden van het bedrag van de verplichting. Het bedrag van de voorziening is gebaseerd op een beste raming van de uitgaven die vereist zijn om de bestaande verplichtingen op balansdatum af te wikkelen. Indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, worden voorzieningen bepaald door het verdisconteren van de verwachte toekomstige kasstromen op basis van een discontovoet voor belastingen waarbij rekening wordt gehouden met de huidige marktbeoordelingen voor de tijdswaarde van het geld en waar nodig, de risico’s die inherent zijn aan de verplichting.

Financiële en operationele lease

Een lease wordt beschouwd als een financiële lease indien de voorwaarden van het leasecontract op substantiële wijze de risico’s en de voordelen van het eigendom van het actief overdragen aan de leasingnemer. Alle overige leasingcontracten worden beschouwd als operationele lease.

Activa in een financiële lease worden opgenomen als activa van de Groep tegen hun reële waarde of, indien lager, tegen de contante waarde van de minimale leasebetalingen zoals bepaald op het tijdstip van de aanvang van de lease. De verplichting ten opzichte van de leasinggever wordt op de balans opgenomen als een financiële leaseverplichting. De betalingen worden proportioneel verdeeld tussen financiële kosten en een vermindering van het openstaande saldo van de verplichting opdat de periodieke rentevoet op het openstaande saldo van de verplichting constant zou zijn. De financiële kosten worden onmiddellijk ten laste genomen van de resultatenrekening, tenzij ze direct toewijsbaar zijn aan de betreffende activa; desgevallend worden ze geactiveerd.

Huurbedragen in het kader van een operationele lease worden op lineaire basis in de resultatenrekening opgenomen over de looptijd van de lease. Voordelen die ontvangen worden en vorderingen ontstaan als stimulans om een operationele lease aan te gaan worden tevens op lineaire basis opgenomen in de resultatenrekening.

Bijzondere waardevermindering van materiële en immateriële vaste activa

Op elke balansdatum analyseert de Groep de boekwaarde van zijn materiële en immateriële activa, om vast te stellen of er aanwijzingen zijn dat enige van die activa mogelijk een bijzondere waardevermindering hebben ondergaan. Indien een dergelijke indicatie bestaat, wordt de realisatiewaarde van het actief bepaald om op die manier de omvang van de eventuele bijzondere waardevermindering te bepalen. Indien een actief geen onafhankelijke kasstromen genereert, beschouwt de Groep de totale realisatiewaarde van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.

Een immaterieel actief met een onbepaalde levensduur wordt jaarlijks getest op bijzondere waardeverminderingen en tevens op elk moment dat er een indicatie bestaat voor bijzondere waardeverminderingen. De realisatiewaarde is het hoogste bedrag van enerzijds de reële waarde min de verkoopkosten en anderzijds de bedrijfswaarde van het actief.

Indien de realisatiewaarde van een actief of kasstroomgenererende eenheid lager is dan de boekwaarde, dan wordt de boekwaarde van het actief verlaagd tot deze realisatiewaarde. Bijzondere waardeverminderingen worden onmiddellijk als een kost opgenomen in de resultatenrekening.

Wanneer een bijzondere waardevermindering achteraf wordt teruggedraaid, wordt de boekwaarde van het actief verhoogd tot het herziene geschatte bedrag van de realisatiewaarde, doch slechts op zulke wijze dat de verhoogde boekwaarde de boekwaarde niet overschrijdt die zou zijn vastgesteld indien geen bijzondere waardevermindering voor dat actief was opgenomen in voorgaande jaren. Een terugdraaiing van een bijzondere waardevermindering naar aanleiding van een verkoop van een dochteronderneming wordt als opbrengst opgenomen. In andere gevallen wordt een bijzondere waardevermindering op goodwill nooit teruggedraaid.

Winst/verlies per aandeel

De gewone nettowinst/verlies per aandeel wordt berekend op basis van het gewogen gemiddelde van de uitstaande aandelen gedurende de periode. Verwaterde nettowinst/verlies per aandeel, wordt berekend op basis van het gewogen gemiddelde van de uitstaande aandelen inclusief het verwaterende effect van warranten.

Beëindigde activiteiten

Een beëindigde activiteit is een component van de Groep die verkocht is of geclassificeerd als beschikbaar voor verkoop en (a) een aparte significante bedrijfstak of activiteiten binnen een bepaald geografisch gebied vertegenwoordigt, (b) deel uitmaakt van een specifiek gecoördineerd plan om een aparte significante bedrijfstak of activiteiten binnen een bepaald geografisch gebied te verkopen, of (c) een dochteronderneming betreft die aangekocht is uitsluitend met het oog op wederverkoop.

Segmentrapportering

Segmentresultaten omvatten opbrengsten en kosten die rechtstreeks toewijsbaar zijn aan een segment, en het relevante gedeelte van opbrengsten en kosten dat op redelijke basis kan worden toegewezen aan een segment. Segmentactiva en -verplichtingen omvatten operationele activa en passiva die rechtstreeks toewijsbaar zijn aan het segment of die op redelijke basis aan het segment kunnen worden toegewezen. Segmentactiva en -verplichtingen omvatten geen elementen van belasting. De Groep heeft maar één segment.