Financiele positie en behoefte aan kapitaal

Risico’s gerelateerd aan Galapagos’ financiële positie en haar nood aan bijkomend kapitaal

Galapagos is een klinisch biotechnologiebedrijf en heeft nog geen belangrijke inkomsten gegenereerd. De activiteiten van Galapagos zijn tot nu toe beperkt gebleven tot de ontwikkeling van haar technologie en het ondernemen van preklinische studies en klinische proeven van haar kandidaat-producten.

Sinds haar oprichting heeft Galapagos aanzienlijke exploitatieverliezen opgelopen. Galapagos verwacht verdere aanzienlijke kosten van onderzoek en ontwikkeling en andere kosten te maken die verband houden met de lopende activiteiten, en verlieslatend te blijven in de voorzienbare toekomst. Voor de voorzienbare toekomst verwacht Galapagos dus niet dat ze inkomsten zullen genereren uit de verkoop van producten, als dat ooit het geval zal zijn. Vanwege de talrijke risico’s en onzekerheden in verband met farmaceutische productontwikkeling is Galapagos niet in staat om de timing of het bedrag van de kosten te voorspellen en te bepalen of, en zo ja wanneer, het winstgevend zal worden of blijven.

Galapagos zal in de toekomst aanzienlijke extra fondsen nodig hebben, die misschien niet ter beschikking zullen zijn onder aanvaardbare voorwaarden, of helemaal niet beschikbaar zullen zijn, om de klinische ontwikkeling te voltooien en, indien Galapagos hierin slaagt, één van haar huidige kandidaat-producten te commercialiseren.

Daarnaast kan het aantrekken van extra kapitaal leiden tot verwatering van bestaande aandeelhouders van Galapagos, de bedrijfsactiviteiten van Galapagos beperken of leiden tot het verplicht afstand moeten doen van bepaalde rechten op kandidaat-producten of technologieën ontwikkeld door Galapagos.

Het aangaan van extra schulden zou kunnen leiden tot verhoogde vaste betalingsverplichtingen en kan ook leiden tot een aantal aanvullende beperkende clausules (convenanten) die het vermogen van Galapagos om haar dagelijkse bedrijfsactiviteiten te beheren negatief kunnen beïnvloeden. In het geval dat Galapagos samenwerkingen en / of licentieovereenkomsten aangaat om kapitaal aan te trekken, kan het nodig zijn om ongunstige voorwaarden te accepteren, met inbegrip van het onder ongunstige voorwaarden afstand doen van rechten op technologieën en kandidaat-producten.

Voor meer informatie over de financiële risico’s wordt verwezen naar toelichting 38 van de geconsolideerde jaarrekening.