Overzicht statutaire resultaten van Galapagos NV

Overzicht statutaire resultaten van Galapagos NV

Dit overzicht heeft enkel betrekking op de niet-geconsolideerde statutaire resultaten van Galapagos NV. Deze resultaten maken deel uit van het geconsolideerde resultaat zoals besproken in de brief van de CEO.

De bedrijfsopbrengsten van Galapagos NV in 2014 bedroegen €172,7 miljoen ten opzichte van €152,0 miljoen in 2013. Deze stijging is vooral toe te schrijven aan een gestegen omzet (met name R&D opbrengsten) die €14,7 miljoen meer bijgedragen hebben aan de bedrijfsopbrengsten dan in het voorgaande jaar. Daarnaast zijn opbrengsten uit intern gegenereerde immateriële activa (zijnde gekapitaliseerde R&D uitgaven) gestegen met €3,9 miljoen ten opzichte van 2013. De overige bedrijfsopbrengsten bedragen €15,3 miljoen, inclusief €5,2 miljoen erkende subsidies voor R&D projecten, €3,3 miljoen in doorrekeningen aan dochtervennootschappen en €4,3 miljoen erkende fiscale tegemoetkomingen voor investeringen in immateriële vaste activa.

De bedrijfskosten van 2014 bedroegen €197,6 miljoen ten opzichte van €167,7 miljoen in 2013. Aankopen van materiaal zijn licht gestegen van €3,4 miljoen in 2013 tot €3,7 miljoen in 2014. De diensten en diverse goederen zijn sterk gestegen tot €96,7 miljoen in vergelijking met €78,8 miljoen in 2013, voornamelijk als gevolg van de toegenomen onderaanneming voor onze preklinische studies en klinische proeven, aangestuurd door een meer mature pijplijn van onze R&D projecten.

Personeelskosten in 2014 bedroegen €13,7 miljoen ten opzichte van €12,1 miljoen in 2013. Het aantal personeelsleden bij Galapagos NV op het einde van 2014 bedroeg 132.

De afschrijvingen stegen tot €76,8 miljoen in 2014, vergeleken met €66,8 miljoen in 2013. Dit is te wijten aan geboekte afschrijvingen op de intern gekapitaliseerde immateriële activa in 2011, 2012, 2013 en 2014.

In 2014 zijn de financiële opbrengsten van Galapagos NV aanzienlijk toegenomen tot €108,1 miljoen ten opzichte van €1,9 miljoen in 2013. Deze stijging wordt verklaard door een meerwaarde van €105,9 miljoen gerealiseerd op de verkoop van de service divisie aan Charles River Laboratories International, Inc. op 1 april 2014. De financiële kosten bedroegen €1,1 miljoen ten opzichte van €1,6 miljoen in 2013, wat vooral te wijten is aan gerealiseerde koersverliezen op de ontvangen AbbVie betalingen in 2013 ($20 miljoen dollar voor GLPG0634 in reuma en $45 miljoen voor taaislijmziekte).

Buitengewone kosten bedragen €19,7 miljoen in 2014, ten opzichte van €1,0 miljoen in 2013, waarvan €13,5 miljoen gerelateerd is aan de buitengewone afschrijving van gekapitaliseerde R&D kosten met betrekking tot beëindigde overeenkomsten of programma’s die op non-actief staan.

De belastingen opgenomen in 2014 bedragen €0,4 miljoen en hebben betrekking op meerwaardebelastingen op de verkoop van de service divisie.

Galapagos NV activeert haar gemaakte R&D uitgaven in de mate dat de geactiveerde kosten niet hoger liggen dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of de toekomstige economische voordelen voor de entiteit. De mogelijkheid om de geactiveerde bedragen terug te verdienen hangt af van assumpties (bijv. toekomstige piekverkoop, marktaandeel, verkoopprijs, ratio’s met betrekking tot de succesvolle afronding van de verschillende R&D fasen), die zeer veel beoordeling en inschattingen vergen en Galapagos is afhankelijk van de uitkomst van deze onzekere factoren die buiten de controle vallen van de entiteit (bijv. de testresultaten). De verwezenlijking van deze assumpties is hoogst belangrijk en kan de realiseerbaarheid van de geactiveerde bedragen beïnvloeden. De gekapitaliseerde R&D kosten bedragen €129,5 miljoen ten opzichte van €119,8 miljoen vorig jaar.

De investeringen in vaste activa in 2014 bedroegen €1,3 miljoen exclusief de intern gegenereerde activa. Ze bestaan voornamelijk uit nieuwe laboapparatuur, alsmede investeringen in immateriële vaste activa, zijnde de ontwikkeling van software.

De kaspositie van Galapagos NV op het einde van 2014 bedroeg €194,0 miljoen.

De enkelvoudige jaarrekening van Galapagos NV, die u ter goedkeuring wordt voorgelegd, werd opgesteld in overeenstemming met de Belgische boekhoudregels, alsmede met de wettelijke en reglementaire voorschriften. Ze tonen een positief resultaat. Het boekjaar 2014 werd afgesloten met een winst van €62,0 miljoen, vergeleken met een verlies van €16,4 miljoen in 2013. De opgenomen nettowinst in 2014 kan volledig worden verklaard door een aanzienlijke meerwaarde op de verkoop van de service divisie zoals hierboven vermeld. Over het algemeen, is het resultaat van Galapagos NV in grote mate beïnvloed door het feit dat met ingang van boekjaar 2010, Galapagos NV sommige van haar R&D uitgaven kapitaliseert alsook andere inkomsten die in aanmerking komen voor een dergelijke activering onder Belgische boekhoudstandaarden. Deze kapitalisatie beïnvloedt het nettoresultaat van Galapagos NV in positieve zin met €12,1 miljoen in 2014, vergeleken met een positief effect van €5,4 miljoen in 2013. De enkelvoudige jaarrekening van Galapagos NV toont gecumuleerde verliezen van €69,8 miljoen per 31 december 2014. We verwijzen naar de Continuïteitsverklaring hieronder voor de rechtvaardiging van de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit.

In 2014 maakten noch Galapagos NV, noch haar dochtervennootschappen direct of actief gebruik van financiële instrumenten, zoals hedging.