26. Totaal handels- en overige schulden

26. Totaal handels- en overige schulden

 

Jaareinde 31 december,

(In duizenden €)

2014

2013

Handelsschulden

29.344

29.365

Overige kortlopende schulden

663

 

Overige lange termijn schulden

923

2.462

Toe te rekenen kosten

585

3.858

Over te dragen opbrengsten

27.026

78.979

Totaal handels- en overige schulden

58.541

114.664

 

 

 

Opgenomen in korte termijn schulden

57.618

112.202

Opgenomen in lange termijn schulden

923

2.462

Totaal handels- en overige schulden

58.541

114.664

De totale handels- en overige schulden van de Groep bedragen €58,5 miljoen per 31 december 2014, en daalden met €56,1 miljoen in vergelijking met de €114,7 miljoen gerapporteerd per 31 december 2013.

De handelsschulden bedragen €29,3 miljoen per 31 december 2014 en blijven stabiel ten opzichte van de €29,4 miljoen op 31 december 2013.

De toe te rekenen kosten laten een daling zien van €3.3 miljoen ten opzichte van het eindsaldo op 31 december 2013, dat volledig kan worden verklaard door de verkoop van de service divisie.

De over te dragen opbrengsten bedragen €27,0 miljoen op 31 december 2014, en daalden met €52,0 miljoen ten opzichte van 31 december 2013. Deze daling is voornamelijk te verklaren door de opbrengsten uit niet-terugbetaalbare upfront betalingen opgenomen in het resultaat voor €45,8 miljoen. Voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 werd €15,0 miljoen omzet erkend voor het filgotinib programma met AbbVie, gerelateerd aan reuma en de ziekte van Crohn; ook werd €11,4 miljoen erkend voor het programma met AbbVie met betrekking tot taaislijmziekte. Het verschil, zijnde €0,6 miljoen, heeft hoofdzakelijk betrekking op het verdisconteren van langlopendevorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling en over te dragen subsidie-opbrengsten.