Intellectuele eigendom

Risico’s gerelateerd aan Galapagos’ intellectuele eigendom

Het concurrentievermogen van Galapagos zou achteruit kunnen gaan als Galapagos niet adequaat haar eigendomsrechten beschermt.

Galapagos streeft ernaar haar eigen technologieën en knowhow te beschermen door vertrouwelijkheids- en bedrijfseigen informatieovereenkomsten met medewerkers en partners af te sluiten, en door speciale procedures op te zetten (bijvoorbeeld met betrekking tot het omgaan met laboratoriumboeken).

Galapagos’ commerciële succes is afhankelijk van het verkrijgen en behouden van eigendomsrechten op haar kandidaat-producten, alsmede van het succesvol verdedigen van deze rechten jegens derden. Galapagos zal alleen in staat zijn om haar kandidaat-producten en hun toepassingen te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik door derden, voor zover deze onder een geldig en afdwingbaar patent vallen, of effectief beschermde bedrijfsgeheimen zijn. Als Galapagos haar intellectuele eigendomsrechten niet met succes kan afdwingen of beschermen, kan haar concurrentiepositie hieronder lijden, wat de bedrijfsresultaten van Galapagos zou kunnen schaden.

Farmaceutische patenten en patentaanvragen hebben betrekking op zeer complexe juridische en feitelijke vragen, die, indien negatief beantwoord, de patentpositie van Galapagos op een negatieve manier kunnen beïnvloeden.

De patentposities van biotechnologie en farmaceutische bedrijven kunnen zeer onzeker zijn en vaak complexe juridische en feitelijke vragen omvatten. De interpretatie en omvang van de toegestane claims in sommige patenten die farmaceutische samenstellingen beschermen, kunnen onzeker en moeilijk vast te stellen zijn, en zijn vaak wezenlijk beïnvloed door de feiten en omstandigheden die betrekking hebben op de gepatenteerde samenstellingen en de daarmee verband houdende patentclaims. De standaarden van de United States Patent and Trademark Office, het Europees Octrooibureau, en andere buitenlandse instanties zijn soms onzeker en zouden in de toekomst kunnen veranderen. Als Galapagos er niet in slaagt om patentbescherming te verkrijgen en deze te behouden voor haar kandidaat-producten en haar bedrijfsgeheimen te beschermen, kan het haar concurrentievoordeel verliezen en zou de concurrentie voor Galapagos sterk kunnen toenemen, waardoor eventuele inkomsten zouden afnemen en haar vermogen om winstgevendheid te bereiken of te behouden negatief beïnvloed zou kunnen worden.

Galapagos zal niet proberen om haar intellectuele eigendomsrechten in alle rechtsgebieden in de hele wereld te beschermen en Galapagos is mogelijk niet in staat haar intellectuele eigendomsrechten adequaat af te dwingen, zelfs in de rechtsgebieden waar Galapagos bescherming zoekt.

Het aanvragen, opvolgen en verdedigen van patenten op Galapagos’ producten in alle landen en rechtsgebieden over de hele wereld zou onbetaalbaar zijn, en Galapagos’ intellectuele eigendomsrechten zouden in sommige landen minder uitgebreid kunnen zijn dan in de Verenigde Staten en Europa. Bijgevolg zou Galapagos niet in staat kunnen zijn om te voorkomen dat derden haar uitvindingen gebruiken, verkopen of producten gebaseerd op deze uitvindingen importeren.