8. Belastingen

8. Belastingen

Belastingen met betrekking tot voortgezette activiteiten

De volgende tabel geeft een overzicht van de belastingen erkend in de resultatenrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 en 2013:

 

Jaareinde 31 december,

(In duizenden €)

2014

2013

Belastingen

(2.396)

 

Uitgestelde belastingen

293

(676)

Totaal Belastingen

(2.103)

(676)

Belastingen opgenomen in 2014 bedragen €2,4 miljoenen hebben betrekking op een fiscale voorziening voor een dochteronderneming die onder een cost plus transferprijsregeling valt, veroorzaakt door een wijziging in schatting per 2014. De uitgestelde belasting opgenomen in 2014 voor een bedrag van €0,3 miljoen heeft betrekking op een dochteronderneming die opereert op een cost plus basis voor de Groep.

Uitgestelde belastingen vertegenwoordigen €0.7 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013 en betreffen de terugname van een uitgestelde belastingvordering op overgedragen fiscale verliezen in Kroatië. Als gevolg van de herziene business strategie van de dochteronderneming in 2013 (overgang naar een service onderneming), zou de vennootschap niet langer in een belastbare positie of zelfs winstgevend zijn in de nabije toekomst, waardoor de tegendraaiing van de uitgestelde belastingvordering verklaard is.

Belastingverplichtingen

De volgende tabel geeft een overzicht van de belastingverplichtingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 en 2013:

 

Jaareinde 31 december,

(In duizenden €)

2014

2013

Te betalen belastingen

2.582

50

Totaal belastingverplichtingen

2.582

50

De belastingverplichtingen bedragen €2,6 miljoen op 31 december 2014 en hebben voornamelijk betrekking op de erkenning van belastingverplichtingen voor één van de dochterondernemingen die opereert op een cost plus basis voor de Groep ten bedrage van €2,1 miljoen als gevolg van een verandering in schatting. Daarnaast zijn belastingen op gerealiseerde meerwaarden op de verkoop van de service divisie inbegrepen in de belastingverplichtingen voor een bedrag van €0,4 miljoen. De te betalen belastingen in verband met de verkoop van de service divisie betrof slechts €0,4 miljoen, aangezien de meerwaarde wordt beschouwd als een vermogenswinst onder de Belgische fiscale wetgeving, die onderworpen is aan een belasting van minder dan 1%.

Belastingen in de resultatenrekening

 

 

 

 

Jaareinde 31 december,

(In duizenden €)

2014

2013

Voortgezette activiteiten

 

 

Belastingen

(2.396)

 

Uitgestelde belastingen

293

(676)

Totaal voortgezette activiteiten

(2.103)

(676)

 

 

 

Beëindigde activiteiten

 

 

Belastingen

(437)

(165)

Uitgestelde belastingen

203

3.956

Totaal beëindigde activiteiten

(234)

3.791

 

 

 

Totaal belastingen

(2.337)

3.115

De vennootschapsbelasting wordt berekend aan 34% (2013: 34%) - het geldende belastingtarief in België - op de geschatte belastbare winst van het boekjaar. Het toegepaste belastingtarief voor andere rechtsgebieden is het belastingtarief dat in deze respectieve territoriale rechtsgebieden op het geschatte belastbare resultaat van het boekjaar van toepassing is.

 

Jaareinde 31 december,

(In duizenden €)

2014

2013

Verlies voor belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

(35.201)

(16.135)

Winst voor belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

70.748

4.941

Winst / verlies (–) voor belastingen

35.548

(11.194)

Verwachte belastingen, berekend door toepassing van het Belgische statutaire belastingstarief (34%) op de boekhoudkundige winst / verlies (–) (theoretisch)

12.083

(3.805)

Belastingkosten in de resultatenrekening (effectief) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

2.103

676

Belastingkosten / opbrengsten (–) in de resultatenrekening (effectief) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

234

(3.791)

Belastingkosten / opbrengsten (–) in de resultatenrekening (effectief)

2.337

(3.115)

Te verklaren verschil in belastingkosten/opbrengsten

(9.746)

690

 

 

 

Impact van belastingtarieven in andere jurisdicties

6

(22)

Impact van niet-belastbare opbrengsten

(41.249)

(6.817)

Impact van consolidatie correctie zonder fiscale impact

12.786

(388)

Impact van niet-aftrekbare kosten

1.459

1.188

Impact van erkenning van eerdere niet-opgenomen uitgestelde belastingvorderingen

(293)

(3.595)

Impact van wijzigingen in belastingtarieven

(165)

(245)

Impact van opname en terugname van fiscale verliezen

(1.549)

(499)

Impact van onder- of overwaardering van provisies in vorige periodes

2.144

(89)

Impact van niet-erkenning van eerdere niet opgenomen uitgestelde belastingvorderingen

17.688

10.821

Impact van belastingkrediet voor R&D

(572)

(340)

Impact van terugdraaien van erkenning van eerdere opgenomen uitgestelde belastingvorderingen

 

676

Totaal verklaringen

(9.746)

690

Het belangrijkste verschil tussen de theoretische belasting en de effectieve belastingdruk voor het boekjaar 2014 wordt eerst en vooral verklaard door de lage vermogenswinstbelasting (minder dan 1%) onder de Belgische fiscale wetgeving toegepast op de meerwaarde uit de verkoop van de service divisie, en door de niet-opgenomen uitgestelde belastingvorderingen op overgedragen fiscale verliezen waarvoor de onderneming conservatief oordeelt dat het niet waarschijnlijk is dat deze in de nabije toekomst zullen worden gerealiseerd.