Enkelvoudige jaarrekeningen

Enkelvoudige jaarrekeningen

Resultatenrekening

 

 

 

 

31 december,

(In duizenden €)

2014

2013

Omzet

63.033

48.330

Geproduceerde vaste activa

94.295

90.444

Andere bedrijfsopbrengsten

15.332

13.185

 

 

 

Bedrijfsopbrengsten

172.661

151.959

 

 

 

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

(3.706)

(3.399)

Diensten en diverse goederen

(96.690)

(78.801)

Bezoldiging, sociale lasten en pensioenen

(13.689)

(12.094)

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa

(76.847)

(66.820)

Andere bedrijfskosten

(6.628)

(6.579)

 

 

 

Bedrijfswinst / verlies (–)

(24.899)

(15.735)

 

 

 

Financiële opbrengsten

108.110

1.905

Financiële kosten

(1.118)

(1.596)

 

 

 

Winst / verlies (–) uit de gewone bedrijfsuitvoering, voor belastingen

82.093

(15.426)

 

 

 

Uitzonderlijke opbrengsten

6

 

Uitzonderlijke kosten

(19.705)

(1.001)

 

 

 

Winst / verlies (–) voor belastingen

62.394

(16.427)

 

 

 

Belastingen

(436)

 

 

 

 

Te verwerken winst / verlies (–) van het boekjaar

61.958

(16.427)

 

 

 

Overgedragen verlies van het vorige boekjaar

(131.714)

(115.287)

 

 

 

Te verwerken saldo

(69.756)

(131.714)

Balans

 

 

 

 

31 december,

(In duizenden €)

2014

2013

Activa

 

 

 

 

 

Vaste activa

168.717

209.812

Immateriële vaste activa

131.423

125.842

Materiële vaste activa

3.227

3.762

Financiële vaste activa

34.067

80.209

 

 

 

Vlottende activa

219.266

156.263

Voorraden en bestellingen in uitvoering

276

249

Vorderingen op ten hoogste één jaar

1.898

10.994

Over te dragen kosten

429

318

Verkregen opbrengsten

22.615

17.562

Geldbeleggingen en liquide middelen

194.046

127.141

Totaal activa

387.983

366.075

 

 

 

Eigen vermogen en schulden

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

207.276

140.775

Aandelenkapitaal

163.904

161.172

Uitgiftepremies

108.222

106.524

Overgedragen verlies

(69.756)

(131.714)

Kapitaalsubsidies

4.906

4.793

 

 

 

Schulden

180.707

225.300

Schulden op meer dan één jaar

413

464

Leasingschulden en soortgelijke schulden (lange termijn)

115

167

Overige langlopende verplichtingen

298

297

Schulden op ten hoogste één jaar

180.294

224.835

Handels- en overige schulden

53.178

50.782

Leasingschulden en soortgelijke schulden (korte termijn)

52

226

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

2.723

2.452

Toe te rekenen kosten

468

229

Over te dragen opbrengsten

123.873

171.147

Totaal eigen vermogen en schulden

387.983

366.075