Kasstroomoverzichten voor de jaren beëindigd

Geconsolideerde kasstroomoverzichten

 voor de jaren beëindigd op 31 December

 

Jaareinde 31 december,

 

(In duizenden €)

2014

2013(*)

Toelichting

(*)

Herclassificatie van de ontvangen intresten van kasstromen gegenereerd uit financieringsactiviteiten naar kasstromen uit bedrijfsactiviteiten zoals beschreven in paragraaf 2

Geldmiddelen en kasequivalenten in het begin van het jaar

138.175

94.369

19

 

 

 

 

Netto winst / verlies (–)

33.211

(8.079)

 

 

 

 

 

Gecorrigeerd voor:

 

 

 

Belastingopbrengsten (–) / kosten

2.337

(3.115)

8

Financiële opbrengsten (–) / kosten

(1.841)

174

7

Afschrijving van materiële vaste activa

3.582

6.036

13

Afschrijving van immateriële vaste activa

1.067

2.118

12

Netto gerealiseerd verlies uit activiteiten in vreemde valuta

(261)

(2.078)

 

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

2.952

2.742

32

Toename / afname (–) van voorzieningen

27

(88)

27

Toename van pensioenverplichtingen

409

154

 

Meerwaarde op verkoop van de service divisie

(67.508)

 

36

 

 

 

 

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten vóór wijzigingen in werkkapitaal

(26.025)

(2.137)

 

 

 

 

 

Toename van voorraden

(32)

(39)

17

Toename (–) / afname van vorderingen

(10.110)

1.069

18

Toename / afname (–) van schulden

(40.311)

2.242

26

 

 

 

 

Kasstromen gegenereerd uit / gebruikt bij (–) bedrijfsactiviteiten

(76.479)

1.136

 

 

 

 

 

Betaalde intresten

(113)

(164)

 

Ontvangen intresten

951

959

 

Betaalde (–) / ontvangen belastingen

86

(85)

 

 

 

 

 

Netto kasstromen gegenereerd uit / gebruikt bij (–) bedrijfsactiviteiten

(75.555)

1.846

 

 

 

 

 

Aankoop van materiële vaste activa

(2.061)

(7.328)

13

Aankoop van immateriële vaste activa

(743)

(545)

12

Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa

45

65

13

Aankoop (–) van dochterondernemingen, na aftrek van verworven liquide middelen

(1.152)

36

Verkoop van dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten liquide middelen

130.787

 

36

Toename (–) in geldmiddelen in pand gegeven

(7.422)

(3.028)

16

 

 

 

 

Netto kasstromen gegenereerd uit / gebruikt bij (–) investeringsactiviteiten

120.606

(11.988)

 

 

 

 

 

Terugbetaling van verplichtingen onder financiële leasing en overige schulden

(216)

(308)

25

Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, netto na kosten

4.430

54.803

20

 

 

 

 

Netto kasstromen gegenereerd uit financieringsactiviteiten

4.214

54.495

 

 

 

 

 

Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten

271

(548)

 

 

 

 

 

Toename van geldmiddelen en kasequivalenten

49.537

43.806

 

 

 

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van het jaar

187.712

138.175