22. Overige reserves

22. Overige reserves

Actuariële winsten of verliezen (–) erkend in andere elementen van het totaalresultaat

 

 

 

 

Jaareinde 31 december,

(In duizenden €)

2014

2013

Op 1 januari

47

 

Actuariële winsten of verliezen (–) erkend in andere elementen van het totaalresultaat

(267)

47

Overige reserves op 31 december

(220)

47

De overige reserves bedragen een negatief saldo van €220 duizend (2013: €47 duizend) en hebben betrekking op de herwaardering van de toegezegde pensioenverplichting geboekt via andere elementen van het totaalresultaat in lijn met IAS19R.

Afgeleide financiële instrumenten: valutaderivaten

De Groep gebruikt niet actief valutaderivaten om geplande toekomstige kasstromen in te dekken. Op balansdatum is de totale onderliggende waarde van de uitstaande vreemde valuta contracten waarvoor de Groep zich verbonden heeft nihil (2013: nihil).

De marktwaarde van de valutaderivaten van de Groep op 31 december 2014 was nihil (2013: nihil).

De Groep gebruikt haar uitstaande schuld in vreemde valuta niet als een indekkingsinstrument voor de wisselkoersresultaten van haar buitenlandse dochterondernemingen.

Zie toelichting 38 voor verdere informatie hoe de Groep financiële risico’s beheert.