Balansen

Geconsolideerde balansen

op 31 December

 

31 december,

 

(In duizenden €)

2014

2013(*)

Toelichting

(*)

In pand gegeven geldmiddelen werden geherclasseerd zoals beschreven in paragraaf 2 en 16

Activa

 

 

 

 

 

 

 

Goodwill

 

39.239

11

Immateriële vaste activa

2.015

7.832

12

Materiële vaste activa

10.091

19.525

13

Uitgestelde belastingvorderingen

293

4.558

24

Langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

43.944

39.347

14

Langlopende geldmiddelen in pand gegeven

306

3.306

16

Overige langlopende activa

215

220

15

Vaste activa

56.864

114.027

 

 

 

 

 

Voorraden

281

249

17

Handels- en overige vorderingen

3.211

19.207

18

Kortlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

7.351

10.625

14

Geldmiddelen en kasequivalenten

187.712

138.175

19

Kortlopende geldmiddelen in pand gegeven

10.422

 

16

Overige vlottende activa

4.625

5.091

18

Vlottende activa

213.603

173.347

 

Totaal activa

270.467

287.374

 

 

 

 

 

Eigen vermogen en schulden

 

 

 

 

 

 

 

Aandelenkapitaal

157.274

154.542

20

Uitgiftepremies

114.182

112.484

21

Overige reserves

(220)

47

22

Omrekeningsverschillen

(1.157)

170

23

Overgedragen verlies

(63.944)

(100.107)

 

Totaal eigen vermogen

206.135

167.137

 

 

 

 

 

Pensioenverplichtingen

2.865

2.189

31

Voorzieningen

72

668

27

Uitgestelde belastingverplichtingen

 

2.192

24

Financiële verplichtingen (leasing)

115

167

25

Overige lange termijn schulden

923

2.462

26

Lange termijn schulden

3.976

7.678

 

 

 

 

 

Voorzieningen

105

81

27

Financiële verplichtingen (leasing)

52

226

25

Handels- en overige schulden

30.007

29.365

26

Belastingverplichtingen

2.582

50

8

Toe te rekenen kosten

585

3.858

26

Over te dragen opbrengsten

27.026

78.979

26

Korte termijn schulden

60.356

112.559

 

Totaal schulden

64.332

120.237

 

Totaal eigen vermogen en schulden

270.467

287.374