31. Pensioenplannen

31. Pensioenplannen

Toegezegde-bijdrageregelingen

De Groep heeft toegezegde-bijdrageregelingen voor al het personeel dat hiervoor in aanmerking komt. De activa van deze plannen worden los van de activa van de Groep beheerd in specifieke pensioenplannen. Ingeval van toegezegde-bijdrageregelingen betaalt de Galapagos Groep bijdragen aan openbaar of privaat beheerde pensioen- of verzekeringsfondsen. Eenmaal de bijdrage werd betaald, heeft de Groep geen verdere verplichtingen meer.

Het personeel van de Groep in België is aangesloten bij toegezegde-bijdrageregelingen (extralegaal pensioen). Deze regelingen zijn onderworpen aan een minimum gegarandeerd rendement conform de Belgische wetgeving van momenteel 3,25% voor werkgeversbijdragen en 3,75% voor werknemersbijdragen. Deze rendementen, die als gemiddelde voor een gehele carrière gelden, kunnen worden aangepast door een Koninklijk Besluit. Eventuele aangepaste rendementen zouden zowel van toepassing zijn op gecumuleerde bijdragen uit het verleden als op de toekomstige bijdragen vanaf de datum van de wijziging. Daarom werden deze plannen verwerkt als toegezegde-bijdrageregelingen.

Per 31 december 2014 wordt er geen nettoverplichting erkend (2013: nihil) op de balans omdat het verschil tussen de minimum gegarandeerde reserves en de werkelijke opgebouwde reserves niet materieel wordt geacht.

De bijdragen voor die pensioenplannen voor de werkgever voor 2014 en 2013 bedroegen respectievelijk €465,6 duizend en €367,9 duizend, waarvan €32,9 duizend werd betaald na 31 december 2014 (2013: €33,9 duizend). Er werden geen bijdragen betaald door de werknemers.

De fondsbeleggingen per 31 december 2014 bestonden uit €886,4 duizend individuele verzekeringsreserves, die een gewogen gemiddelde gewaarborgde rentevoet van 3,0% hadden, en €0,2 duizend aan reserves in collectieve financieringsfondsen.

Vergelijkbare pensioenregelingen gelden voor de Groepsentiteiten in andere landen. Het verschuldigd bedrag voor deze pensioenregelingen voor de voortgezette activiteiten bedroegen in 2014 €1,5 miljoen (2013: €1,3 miljoen). Met betrekking tot de beëindigde bedrijfsactiviteiten van de Groep omtrent deze pensioenregelingen bedroeg dit €3,0 miljoen in 2013.

Toegezegde-pensioenregelingen

De Groep hanteert twee toegezegde-pensioenregelingen voor Frankrijk. De toegezegde pensioenregelingen worden niet gefinancierd door fondsen.

De collectieve arbeidsovereenkomsten van de chemische en farmaceutische industrie vereisen dat de Franse entiteit een pensioenuitkering betaalt afhankelijk van de anciënniteit van de werknemers op het moment dat ze met pensioen gaan. De verplichtingen voor deze pensioenuitkering bedroegen €1.622,3 duizend voor 2014 (2013: €1.207,2 duizend). Deze stijging is voornamelijk te wijten aan de veranderde actuariële assumpties (afname van de disconteringsvoet van 3,00% naar 1,75%).

Daarnaast worden in Frankrijk eveneens anciënniteitspremies betaald. De voorzieningen voor deze uitkeringen bedroegen €1.242,9 duizend in 2014 (2013: €981,8 duizend).

De totale verplichting opgenomen in de balans met betrekking tot de toegezegde-pensioenregelingen bedraagt €2.865,2 duizend voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 (2013: €2.189,0 duizend)

Actuariële winsten en verliezen worden onmiddellijk opgenomen op de balans, met als tegenpost een kost of een opbrengst in de andere elementen van het totaalresultaat(OCI), in overeenstemming met IAS 19R. Ze worden vervolgens niet overgeboekt naar winst of verlies. Actuariële verliezen ten bedrage van €266,6 duizend zijn opgenomen in andere elementen van het totaalresultaat (OCI) per einde 2014 (2013: €46,6 duizend actuariële winsten).

In de balans opgenomen verplichtingen

 

 

 

 

Jaareinde 31 december,

(In duizenden €)

2014

2013

Contante waarde van de brutoverplichting

2.865

2.189

 

 

 

Reële waarde van de fondsbeleggingen

 

 

Tekort

2.865

2.189

Verplichtingen opgenomen in de balans

2.865

2.189

De contante waarde van de brutoverplichting is als volgt geëvolueerd:

 

Jaareinde 31 december,

(In duizenden €)

2014

2013

Beginsaldo

2.189

2.035

 

 

 

Aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten

228

228

Rentekosten

65

60

Betaalde vergoedingen

(48)

(51)

Actuariële winsten (–) of verliezen ten gevolge van ervaringsaanpassingen

82

(89)

Actuariële verliezen ten gevolge van ervaringsaanpassingen met betrekking tot nieuwe financiële veronderstellingen

347

 

Actuariële winsten (–) of verliezen ten gevolge van ervaringsaanpassingen met betrekking tot nieuwe demografische veronderstellingen

3

5

Eindsaldo

2.865

2.189

De totale lasten opgenomen in de winst-en verliesrekening bedragen:

 

Jaareinde 31 december,

(In duizenden €)

2014

2013

Aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten

228

228

Rentekosten

65

60

Herwaardering van de netto verplichtingen / netto activa

165

(37)

Totaal kosten

457

251

De in de balans opgenomen verplichting sluit als volgt aan:

 

Jaareinde 31 december,

(In duizenden €)

2014

2013

Beginsaldo

2.189

2.035

Totale last opgenomen in de winst- en verliesrekening

457

251

Herwaardering van de netto toegezegde pensioenverplichting

267

(47)

Betaalde vergoedingen

(48)

(51)

Eindsaldo

2.865

2.189

De voornaamste actuariële veronderstellingen zijn:

 

Jaareinde 31 december,

(%)

2014

2013

Disconteringsvoet

1,75

3,00

Verwachte salarisstijging

2,25

2,50

Sensitiviteitsanalyse op de disconteringsvoet: effect op de verplichting

 

 

 

Jaareinde 31 december,

Verplichting (In duizenden €)

2014

Disconteringsvoet 1,25%

3.068

Disconteringsvoet 1,50%

2.964

Disconteringsvoet 1,75%

2.865

Disconteringsvoet 2,00%

2.772

Disconteringsvoet 2,25%

2.682

Sensitiviteitsanalyse op de disconteringsvoet: effect op de verplichting

 

 

 

Jaareinde 31 december,

Verplichting (In duizenden €)

2013

Disconteringsvoet 2,50%

2.337

Disconteringsvoet 2,75%

2.261

Disconteringsvoet 3,00%

2.189

Disconteringsvoet 3,25%

2.120

Disconteringsvoet 3,50%

2.055