28. Verplichtingen onder operationele lease

28. Verplichtingen onder operationele lease

De Groep heeft huurcontracten voor kantoren en laboratoria, die kwalificeren als operationele lease, als volgt:

Minimale betalingen onder huurcontracten, opgenomen in de resultatenrekening

 

 

 

 

Jaareinde 31 december,

(In duizenden €)

2014

2013

Voortgezette activiteiten

3.676

4.059

Beëindigde activiteiten

643

2.433

Totaal minimum betalingen onder operationele lease

4.319

6.492

Met betrekking tot uitstaande verplichtingen voor toekomstige minimale leasebetalingen van operationele leasings, verwijzen we naar de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zoals beschreven in toelichting 29 hieronder.