Over milieu, gezondheid, en veiligheid

CSR rapport CSR rapport

We zetten ons in om op een duurzame en verantwoorde manier te handelen door onze milieu-impact tot een minimum te beperken, afval te verminderen en het op een veilige en verantwoorde manier te behandelen. We zijn actief in een sterk gereguleerde sector en zijn onderworpen aan tal van wetten en voorschriften met betrekking tot de impact op het milieu, het welzijn van werknemers, de veiligheid en het beheer van laboratoriumafval, wat ook wordt geaudit. De doeltreffendheid van onze inspanningen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) steunt op de gedeelde verantwoordelijkheid van ons personeel om te zorgen voor een veilige, gezonde en milieuvriendelijke werkomgeving: elke werknemer is verantwoordelijk voor de bescherming van de mensen en het milieu in en rond zijn of haar werkplek.

Momenteel hebben we een beperkte impact op het milieu, aangezien we op dit moment geen productievestigingen hebben, geen gebouwen bezitten en onze administratieve voorzieningen slechts beperkte milieuverplichtingen hebben, zoals afvalverwerking en emissies van zuurkasten. Toch willen we onze milieu-impact verder verminderen door waar mogelijk papier te recyclen en zo veel mogelijk digitaal te werken. We houden veiligheidscontroles bij, conform de geldende wetgeving. Wij behandelen ons gevaarlijk afval in overeenstemming met de lokale wetgeving en zorgen ervoor dat werknemers een opleiding krijgen over het omgaan met gevaarlijke materialen, aspecten met betrekking tot het laboratorium en veiligheid en andere relevante beleidslijnen voor het uitvoeren van onze activiteiten.

We nemen ook redelijke en praktische initiatieven om ongevallen en ziekte tegen te gaan en een veilige werkomgeving en veilige werkprocessen te creëren. Ons doel is dat werk deel uitmaakt van een bevredigend leven, wat zowel het individu als het bedrijf ten goede komt.

Veiligheid, gezondheid en milieu – acties 2018

 • We hebben een voltijdse VGM-manager aangesteld voor de groep met als taak de huidige VGM-inspanningen te beoordelen en een verbeteringsplan op te stellen
 • We hebben een bedrijfswijd VGM-framework, gebaseerd op ISO 45001 (HS)+ISO 14001 (E), ingevoerd
 • Er werden geen veiligheidsincidenten, geregistreerde letsels, dodelijke slachtoffers en geen dagen met werkverzuim wegens veiligheidsproblemen gerapporteerd in 2018
 • We hebben in Leiden een milieuaudit en in Mechelen een audit van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle afgerond. In deze audits werden geen belangrijke verbeterpunten genoteerd en alle vestigingen voldeden in 2018 aan de geldende VGM-wetten en -voorschriften
 • In de vestigingen in Leiden, Mechelen en Romainville hebben we de beoordeling met betrekking tot de naleving van de voorschriften voor veiligheid, gezondheid en milieu afgerond, waarbij een aantal verbeterpunten werden geïdentificeerd. Op basis van de bevindingen hebben we prioriteiten vastgelegd en actieplannen opgesteld voor elke vestiging om de meeste acties af te ronden
 • In onze vestiging in Mechelen hebben we één van onze twee radio-isotopenlaboratoria ontmanteld.  In plaats daarvan gebruiken we technologieën op basis van fluorescentie en luminescentie en dus hebben we in 2018 geen radio-isotopen gebruikt. Dit zorgde voor een verdere afname van onze giftige en gevaarlijke afvalstromen
 • We hebben in het hele bedrijf voorzieningen voor Skype-videoconferenties geïmplementeerd om de zakelijke reizen van werknemers te beperken

Toekomstige doelstellingen

 • We maken met ingang van 2019 exclusief gebruik van duurzame energie in onze vestiging in Mechelen
 • We plannen in 2019 in ons wagenpark groene opties in te voeren
 • De mogelijkheden onderzoeken om het gebruik van duurzame energie uit te breiden naar andere vestigingen
 • Werknemers bewuster maken van de noodzaak om de milieu-impact te beperken op hun werkplek
 • We streven ernaar minder radio-isotopen te gebruiken 
 • Verdere kritieke prestatie-indicatoren voor VGM opstellen voor interne controle en externe rapportage