27. Pensioenplannen

Jaarrekening CSR rapport

Toegezegde-bijdrageregelingen

Wij hebben toegezegde-bijdrageregelingen voor al het personeel dat hiervoor in aanmerking komt (behalve in België en in Frankrijk). De activa van deze plannen worden los van onze activa beheerd in specifieke pensioenplannen. Ingeval van toegezegde bijdrageregelingen betalen wij bijdragen aan openbaar of privaat beheerde pensioen- of verzekeringsfondsen. Eenmaal de bijdrage werd betaald, hebben wij geen verdere verplichtingen meer.

Toegezegde-pensioenregelingen in België

Gelet op de minimumrendementsgaranties worden de Belgische plannen als toegezegde pensioenregelingen (vaste prestatie plannen) geclassificeerd. Per 31 december 2017 werd een nettopensioenverplichting van €169,4 duizend opgenomen, die toenam naar een nettopensioenverplichting van €332,4 duizend per 31 december 2018.

Actuariële winsten en verliezen worden onmiddellijk in het eigen vermogen opgenomen, met als tegenpost een kost of een opbrengst in de andere elementen van het totaalresultaat (OCI), in overeenstemming met IAS 19R Personeelsbeloningen. Ze worden vervolgens niet overgeboekt naar winst of verlies. Actuariële verliezen ten bedrage van €151,9 duizend werden opgenomen in andere elementen van het totaalresultaat (OCI) per einde 2018 (2017: €53,9 duizend actuariële winsten). De bijdragen voor die pensioenplannen voor de werkgever voor 2018 en 2017 bedroegen respectievelijk €993,0 duizend en €964,0 duizend, waarvan €49,5 duizend werd betaald na 31 december 2018 (2017: €64,0 duizend). Er werden geen bijdragen betaald door de werknemers.

De opgebouwde reserves per 31 december 2018 bestonden uit €3.357,5 duizend (2017: €2.554,7 duizend) individuele verzekeringsreserves, die een gewogen gemiddelde gewaarborgde rentevoet van 2,65% (2017:2,41%) hadden.

Toegezegde-pensioenregelingen in Frankrijk

Wij hanteren twee toegezegde-pensioenregelingen voor Frankrijk. De toegezegde pensioenregelingen worden niet gefinancierd door fondsen.

De collectieve arbeidsovereenkomsten van de chemische en farmaceutische industrie vereisen dat onze Franse entiteit een pensioenuitkering betaalt afhankelijk van de anciënniteit van de werknemers op het moment dat ze met pensioen gaan. De verplichtingen voor deze pensioenuitkering bedroegen €2.110,1 duizend voor 2018 (2017: €2.046,8 duizend). Deze toename was voornamelijk het gevolg van het hoger aantal deelnemers.

Daarnaast worden in Frankrijk eveneens anciënniteitspremies betaald. De voorzieningen voor deze uitkeringen bedroegen €1.321,7 duizend op 31 december 2018 (op 31 december 2017: €1.365,7 duizend).

De totale verplichting opgenomen in de balans met betrekking tot de toegezegde-pensioenregelingen bedroeg €3.431,8 duizend per 31 december 2018 (2017: €3.412,5 duizend).

Actuariële winsten en verliezen worden onmiddellijk in het eigen vermogen opgenomen, met als tegenpost een kost of een opbrengst in de andere elementen van het totaalresultaat (OCI), in overeenstemming met IAS 19R Personeelsbeloningen. Ze worden vervolgens niet overgeboekt naar winst of verlies. Actuariële winsten ten bedrage van €58,5 duizend werden opgenomen in andere elementen van het totaalresultaat (OCI) per einde 2018 (2017: €93,9 duizend actuariële verliezen).

Het totaal verschuldigd bedrag voor deze pensioenregelingen voor alle entiteiten bedroeg in 2018 €3,0 miljoen (2017: €2,2 miljoen).

In de balans opgenomen verplichtingen

 

31 december

(in duizenden €)

2018

2017

Contante waarde van de gefinancierde brutoverplichting

3.690

2.724

Opgebouwde reserves

(3.358)

(2.555)

Tekort/ overschot

332

169

Contante waarde van de niet gefinancierde brutoverplichting

3.432

3.412

Verplichtingen opgenomen in de balans

3.764

3.582

De contante waarde van de brutoverplichting is als volgt geëvolueerd

(in duizenden €)

2018

2017

Beginsaldo

6.136

5.308

Aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten

1.156

863

Belastingen op de betaalde bijdragen

(99)

(87)

Rentekosten

89

87

Betaalde vergoedingen

(193)

(157)

Actuariële winsten (-) of verliezen ten gevolge van ervaringsaanpassingen

483

(100)

Actuariële winsten (-) of verliezen ten gevolge van ervaringsaanpassingen met betrekking tot nieuwe financiële veronderstellingen

(420)

222

Actuariële winsten (-) of verliezen ten gevolge van ervaringsaanpassingen met betrekking tot nieuwe demografische veronderstellingen

(30)

Eindsaldo

7.122

6.136

De reële waarde van de opgebouwde reserves is als volgt geëvolueerd

(in duizenden €)

2018

2017

Beginsaldo

(2.555)

(1.788)

Rente opbrengsten

(50)

(41)

Administratiekosten

4

3

Bijdragen betaald door de werkgever

(849)

(748)

Belastingen op de betaalde bijdragen

99

87

Winst van de opgebouwde reserves

(7)

(68)

Eindsaldo

(3.358)

(2.555)

De reële waarde van de opgebouwde reserve is de reële marktwaarde van de opgebouwde reserve. De reële waarde van de opgebouwde reserve werd berekend als de verlaagde forfaitaire bedragen (ontvangen van de bewindvoerders van het plan) geactualiseerd rekening houdende met de vooropgezette veronderstellingen (disconteringsvoet en sterftetabellen). De totale opgebouwde reserve is gelijk aan de som van de reële waarde van de opgebouwde reserve en het financieringsfonds.

De totale lasten opgenomen in de winst-en verliesrekening bedragen

 

Year ended 31 december

(in duizenden €)

2018

2017

Aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten

1.156

863

Rentekosten

89

87

Rente opbrengsten

(50)

(41)

Administratiekosten

4

3

Herwaardering van de netto verplichtingen / netto activa

(69)

14

Totaal kosten

1.130

926

De in de balans opgenomen verplichting sluit als volgt aan

(in duizenden €)

2018

2017

Beginsaldo

3.582

3.520

Bijdragen betaald door de werkgever

(849)

(748)

Totale last opgenomen in de winst-en verliesrekening

1.130

926

Herwaardering van de netto toegezegde pensioenverplichting

94

40

Betaalde vergoedingen

(193)

(157)

Eindsaldo

3.764

3.582

De voornaamste actuariële veronderstellingen zijn

 

31 december

(%)

2018

2017

Gewogen gemiddelde disconteringsvoet

1,76%

1,48%

Verwachte salarisstijging

2,50%

2,50%

Inflatievoet

1,90%

1,86%

De disconteringsvoet was gebaseerd op de Merrill Lynch rentevoeten van AA-gewaardeerde bedrijfsobligaties in de Eurozone (obligaties met een looptijd die overeenkomt met de verplichtingen). Bijkomend aan bovenstaande tabel maakten we gebruik van sterftetabellen opgesteld door de Belgische en Franse nationale instituten voor statistiek toepasbaar voor respectievelijk de Belgische en de Franse bevolking.

Opsplitsing van de contante waarde van de brutoverplichting volgens type deelnemers aan het plan:

 

31 december

(aantal deelnemers)

2018

2017

Actieve deelnemers aan het plan

402

324

Opsplitsing van de contacte waarde van de brutoverplichting volgens aard van de voordelen:

 

31 december

(in duizenden €)

2018

2017

Pensioens- en overlijdensdekkingen

5.800

4.770

Overige voordelen na actieve dienst

1.322

1.366

Reële waarde van de opgebouwde reserve volgens categorie:

 

31 december

(in duizenden €)

2018

2017

Aandelen

134

153

Obligaties

3.123

2.402

Kasmiddelen

101

 

Sensitiviteitsanalyse op de gewogen gemiddelde disconteringsvoet: effect op de brutoverplichting

 

 

31 December

Verplichting (in duizenden €)

 

2018

Disconteringsvoet

1,26%

7.635

Disconteringsvoet

1,51%

7.371

Disconteringsvoet

1,76%

7.122

Disconteringsvoet

2,01%

6.886

Disconteringsvoet

2,26%

6.661

Sensitiviteitsanalyse op de gewogen gemiddelde disconteringsvoet: effect op de brutoverplichting

 

 

31 December

Verplichting (in duizenden €)

 

2017

Disconteringsvoet

0,98%

6.663

Disconteringsvoet

1,23%

6.393

Disconteringsvoet

1,48%

6.136

Disconteringsvoet

1,73%

5.895

Disconteringsvoet

1,98%

5.666