18. Overige reserves

Jaarrekening CSR rapport

Actuariële en andere winsten of verliezen erkend in andere elementen van het totaalresultaat

 

31 december

(in duizenden €)

2018

2017

Op 1 januari

(1.260)

(1.000)

Wijziging in waarderingsregels (gewijzigde retrospectieve methode toepassing IFRS 9)

619

 

Aangepaste overige reserves per 1 januari 2018

(641)

 

Verlies op toegezegde-pensioenregeling erkend in andere elementen van het totaalresultaat

(94)

(40)

Verlies op financieel actief beschikbaar voor verkoop erkend in resultaat (na verkoop)

 

55

Verlies op financieel actief beschikbaar voor verkoop erkend in andere elementen van het totaalresultaat

 

(275)

Overige reserves op 31 december

(735)

(1.260)

De overige reserves bestonden uit een negatief saldo van €0,7 miljoen, vergeleken met een negatief saldo van €0,6 miljoen in 2017, gerelateerd aan de herwaardering van de toegezegde pensioenverplichting geboekt via andere elementen van het totaalresultaat in lijn met IAS19R Personeelsbeloningen. Het negatief saldo van €0,6 miljoen per 31 december 2017, ontstaan als aanpassing van de reële waarde van een eigenvermogensinstrument beschikbaar voor verkoop, werd naar aanleiding van de eerste toepassing van IFRS 9 getransfereerd naar het overgedragen resultaat (zie toelichting 13).

Er waren geen belastingeffecten van toepassing op de bedragen opgenomen in de overige reserves.

Afgeleide financiële instrumenten: valutaderivaten

Wij gebruiken niet actief valutaderivaten om geplande toekomstige kasstromen in te dekken. Op balansdatum is de totale onderliggende waarde van de uitstaande vreemde valuta contracten waarvoor wij ons verbonden hebben nihil (2017: nihil).

De marktwaarde van onze valutaderivaten op 31 december 2018 was nihil (2017: nihil).

Zie toelichting 31 voor verdere informatie hoe wij financiële risico’s beheren.