Geconsolideerde kasstroomoverzichten

Jaarrekening CSR rapport

(in duizenden €)

2018

2017

Toelichting

 

 

 

 

Nettoverlies van de periode

(29.259)

(115.704)

 

 

 

 

 

Aanpassing voor niet-kas transacties

21.753

48.301

23

Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom

(4.389)

(1.912)

23

Aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstroom

(668)

23

Wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten

19.922

(12.862)

23

Afname van over te dragen opbrengsten

(153.312)

(65.722)

22

 

 

 

 

Kasstromen gebruikt bij bedrijfsactiviteiten

(145.953)

(147.899)

 

 

 

 

 

Betaalde intresten

(1.063)

(273)

 

Ontvangen intresten

4.558

1.341

 

Betaalde inkomstenbelastingen

(8)

(199)

 

 

 

 

 

Netto kasstromen gebruikt bij bedrijfsactiviteiten

(142.466)

(147.030)

 

 

 

 

 

Aankoop van materiële vaste activa

(10.392)

(5.312)

12

Aankoop van immateriële vaste activa

(3.325)

(2.125)

11

Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa

1

7

12

Afname in geldmiddelen in pand gegeven

6.510

15

Aankoop van financiële activa met reële waarde aanpassing in resultaat

(4.559)

15

Ontvangsten uit de verkoop van financiële activa met reële waarde aanpassing in resultaat

2.361

372

15

 

 

 

 

Netto kasstromen gebruikt bij investeringsactiviteiten

(15.914)

(549)

 

 

 

 

 

Terugbetaling van verplichtingen onder financiële leasing en overige schulden

(5)

(65)

 

Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, bruto

296.188

363.924

17

Betaalde kosten gerelateerd aan verhoging van kapitaal en uitgiftepremies

(15.964)

(15.790)

17

Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, uitoefening warrants

7.657

5.288

17

 

 

 

 

Netto kasstromen gegenereerd uit financieringsactiviteiten

287.876

353.357

 

 

 

 

 

Toename van geldmiddelen en kasequivalenten

129.497

205.778

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten in het begin van het jaar

1.151.211

973.241

16

 

 

 

 

Toename van geldmiddelen en kasequivalenten

129.497

205.778

 

 

 

 

 

Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten

10.089

(27.808)

 

 

 

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van het jaar

1.290.796

1.151.211

16