8. Financiële opbrengsten/kosten

Jaarrekening CSR rapport

De volgende tabel geeft een overzicht van de financiële opbrengsten en kosten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2018 en 2017:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2018

2017

Financiële opbrengsten:

 

 

Intresten op deposito’s

5.219

3.045

Disconto effect langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

199

Wisselkoerswinsten

11.027

1.797

Reële waarde aanpassing van financiële activa met reële waarde aanpassing in resultaat

1.203

Meerwaarde bij verkoop van financiële activa met reële waarde aanpassing in resultaat

668

Overige financiële opbrengsten

19

34

Totaal financiële opbrengsten

18.335

4.877

 

 

 

Financiële kosten:

 

 

Intrestkosten

(780)

(936)

Wisselkoersverliezen

(1.174)

(29.176)

Overige financiële kosten

(782)

(469)

Totaal financiële kosten

(2.737)

(30.582)

 

 

 

Totaal netto financiële kosten (-)/opbrengsten

15.598

(25.705)

Financiële kosten daalden sterk met €27,8 miljoen, van €30,6 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017 tot €2,7 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2018. Deze afname was voornamelijk het gevolg van een wisselkoersverlies in 2017 van €27,8 miljoen op deposito’s aangehouden in U.S. dollar. Onze geldmiddelen en kasequivalenten omvatten kastegoeden aangehouden in U.S. dollar, die aanleiding kunnen geven tot een wisselkoerswinst of –verlies in onze financiële resultaten ten gevolge van de fluctuatie van de EUR/U.S. dollar wisselkoers; onze functionele valuta is namelijk EUR.

De intrestkosten waren gerelateerd aan intresten op termijndeposito’s en op lease van wagens.

Financiële opbrengsten stegen met €13,4 miljoen, van €4,9 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017 tot €18,3 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2018. Deze toename was voornamelijk het gevolg van een wisselkoerswinst in 2018 van €10,1 miljoen op deposito’s aangehouden in U.S. dollar. De intrestopbrengsten waren gerelateerd aan intresten op termijndeposito’s. Netto wisselkoerswinsten bedroegen €9,9 miljoen voor het jaar eindigend op 31 december 2018, in vergelijking met een netto wisselkoersverlies van €27,4 miljoen voor het jaar eindigend op 31 december 2017.

Voor het jaar eindigend op 31 december 2018 bestond de reële waarde aanpassing van financiële activa met reële waarde aanpassing in resultaat uit het positief effect van de reële waarde herberekening van financiële activa geclassificeerd als eigenvermogensinstrument, dat valt in de categorie 1 reële waarde berekening gebaseerd op de slotkoers van de betrokken effecten op elke rapporteringsdatum. De meerwaarde bij verkoop van sommige van deze eigenvermogensinstrumenten werd opgenomen als financiële opbrengst.