Geconsolideerde balans

Jaarrekening CSR rapport

 

31 December

 

(in duizenden €)

2018

2017

Toelichting

 

 

 

 

Immateriële vaste activa

3.632

2.495

11

Materiële vaste activa

23.137

16.692

12

Uitgestelde belastingvorderingen

2.514

1.978

20

Langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

73.443

64.001

14

Overige langlopende activa

7.919

3.461

13

Vaste activa

110.645

88.627

 

 

 

 

 

Handels- en overige vorderingen

18.609

27.966

15

Kortlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

11.203

11.782

14

Geldmiddelen en kasequivalenten

1.290.796

1.151.211

16

Overige vlottende activa

8.244

6.688

15

Vlottende activa

1.328.851

1.197.647

 

Totaal activa

1.439.496

1.286.274

 

 

 

 

 

Eigen vermogen en schulden

 

 

 

 

 

 

 

Aandelenkapitaal

236.540

233.414

17

Uitgiftepremies

1.277.780

993.025

17

Overige reserves

(735)

(1.260)

18

Omrekeningsverschillen

(1.557)

(1.754)

19

Overgedragen verlies

(297.779)

(211.441)

 

Totaal eigen vermogen

1.214.249

1.011.983

 

 

 

 

 

Pensioenverplichtingen

3.764

3.582

27

Overige lange termijn schulden

1.578

1.662

21

Over te dragen opbrengsten lange termijn

97.348

22

Lange termijn schulden

5.342

102.592

 

 

 

 

 

Financiële verplichtingen (leasing)

9

 

Handels- en overige schulden

68.928

48.281

21

Belastingverplichtingen

1.175

865

9

Over te dragen opbrengsten korte termijn

149.801

122.544

22

Korte termijn schulden

219.905

171.699

 

Totaal schulden

225.247

274.291

 

Totaal eigen vermogen en schulden

1.439.496

1.286.274