Risico’s verbonden aan productontwikkeling, goedkeuring van de bevoegde gezondheidsinstanties en commercialisatie

Risicofactoren CSR rapport

We hanteren adequate standaard werkprocedures om de integriteit en bescherming van onze onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten en -resultaten veilig te stellen en om de optimale aanwending van onze R&D-budgetten te waarborgen. De vooruitgang van de belangrijkste onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s wordt continu gevolgd door het directiecomité. Ze worden minstens één keer per kwartaal besproken met de raad van bestuur, en bestuursleden met klinische en wetenschappelijke expertise wonen af en toe vergaderingen bij met wetenschappelijk personeel om deze programma’s te bespreken en te evalueren. Als gevolg van onze beperkte middelen en toegang tot kapitaal moeten we echter de ontwikkeling van bepaalde kandidaatproducten voorrang geven, zoals we in het verleden al eerder hebben besloten. Deze beslissingen kunnen onjuist blijken te zijn en kunnen een negatieve invloed hebben op onze activiteiten.

Wij zijn sterk afhankelijk van het succes van ons kandidaatproduct filgotinib en onze andere kandidaatproducten, zoals GLPG1690, GLPG1205, GLPG1972, MOR106 en GLPG3312. We kunnen niet garanderen dat deze kandidaatproducten met succes door klinische studies komen of goedkeuring zullen krijgen van de bevoegde overheidsinstanties, wat nodig is voordat deze kandidaatproducten op de markt kunnen worden gebracht.

We zijn voor onze bedrijfsactiviteiten en voor ons toekomstig succes vooral afhankelijk van onze capaciteit om ons kandidaatproduct filgotinib en onze andere kandidaatproducten succesvol te ontwikkelen, er goedkeuring voor te verkrijgen, en vervolgens de producten met succes te commercialiseren. We mogen geen kandidaatproducten op de markt brengen of promoten voordat de FDA, de EMA of een andere vergelijkbare toezichthouder officieel goedkeuring heeft gegeven. Het is mogelijk dat we deze goedkeuring nooit verkrijgen voor onze kandidaatproducten. We kunnen geen enkele garantie bieden dat de klinische proeven voor filgotinib of voor onze andere kandidaatproducten (tijdig) zullen worden afgerond. We hebben nog nooit een NDA-aanvraag bij de FDA ingediend. Als filgotinib of eventuele andere kandidaatproducten niet worden goedgekeurd en gecommercialiseerd, zullen we niet in staat zijn om opbrengsten met die kandidaatproducten te genereren.

De wettelijke goedkeuringsprocessen van de FDA, de EMA en andere vergelijkbare overheidsinstanties zijn lang, tijdrovend en inherent onvoorspelbaar, en als we uiteindelijk niet in staat zijn om goedkeuring voor onze kandidaatproducten te verkrijgen, zal dit onze activiteiten aanzienlijk schaden.

Klinische proeven zijn duur en kunnen vele jaren duren, en de uitkomst is inherent onzeker. Resultaten van eerdere studies en onderzoeken, alsmede de gegevens van eventuele tussentijdse analyses van lopende klinische studies, zijn niet voorspellend voor toekomstige onderzoeksresultaten en tijdens het proces van klinische proeven kunnen op elk moment mislukkingen optreden. In geval van vertragingen in de afronding, dan wel beëindiging, van een klinische proef van een van onze kandidaatproducten, zal de commerciële toekomst van onze kandidaatproducten worden geschaad, en zal ons vermogen om productinkomsten te genereren uit een van deze kandidaatproducten vertraging oplopen. Als filgotinib of een ander kandidaatproduct onveilig of niet werkzaam wordt bevonden, zullen we niet in staat zijn om goedkeuring te krijgen, wat tot wezenlijke schade zou leiden.

De snelheid waarmee we onze wetenschappelijke studies en klinische proeven voltooien, is afhankelijk van vele factoren, waaronder (doch niet uitsluitend) patiëntenwerving.

Patiëntenwerving is een belangrijke factor voor de doorlooptijd van klinische proeven en wordt beïnvloed door vele factoren, zoals klinische proeven van concurrenten, percepties van artsen en patiënten met betrekking tot de mogelijke voordelen van het onderzochte geneesmiddel in vergelijking met andere beschikbare therapieën en het relatief beperkte aantal patiënten. Elk van deze factoren kan onze klinische studies nadelig beïnvloeden, en daarmee tevens onze bedrijfsvoering, financiële situatie en vooruitzichten.

Onze kandidaatproducten kunnen ongewenste bijwerkingen veroorzaken of andere eigenschappen hebben die hun wettelijke goedkeuring kunnen vertragen of verhinderen, het commerciële profiel van een goedgekeurd label beperken, of leiden tot significante negatieve gevolgen na de goedkeuring voor het in de handel brengen, voor zover die al verkregen zou worden.

Als onze kandidaatproducten ongewenste bijwerkingen veroorzaken, zou het nodig kunnen zijn dat wij of toezichthoudende overheidsinstanties klinische studies onderbreken, vertragen of stopzetten en zou dat kunnen leiden tot een beperkter label, dan wel vertraging of niet-toekenning van goedkeuring door de FDA, de EMA of andere vergelijkbare overheidsinstanties. Aan het geneesmiddel gerelateerde bijwerkingen kunnen van invloed zijn op de patiëntenwerving, op het vermogen van ingeschreven patiënten om hun deelname te voltooien, of aanleiding vormen voor mogelijke claims op grond van productaansprakelijkheid. Elk van deze gebeurtenissen kan onze activiteiten, financiële situatie en toekomstige vooruitzichten aanzienlijk schaden.

Op grond van preklinische studies verwachten wij dat als filgotinib wordt toegelaten tot de markt, de bijsluiter een passage zal bevatten om vrouwelijke patiënten in de vruchtbare leeftijd te waarschuwen afdoende anticonceptie te gebruiken om zwangerschap te voorkomen, vergelijkbaar met waarschuwingen bij andere veelgebruikte reumamedicatie zoals methotrexaat.

Tevens kunnen er na eventuele toelating van filgotinib beperkingen gelden voor de maximale dosis voor mannelijke patiënten. Wij hebben met de Amerikaanse Food and Drug Administration afgesproken dat in het klinische programma DARWIN de dosering van 200 mg niet zou worden gebruikt bij mannelijke patiënten in de Verenigde Staten. De mannen in Amerikaanse studiecentra kregen maximaal 100 mg per dag. In geen enkel ander land waar het DARWIN programma wordt uitgevoerd, is een dergelijke beperking door de regelgevende instantie opgelegd. Wij hebben met deze beperking ingestemd omdat in toxicologiestudies met ratten en honden filgotinib een ongewenst negatief effect had op het mannelijke voortplantingsstelsel. Verder stelde de FDA dat er niet voldoende marge was tussen de bloedconcentratie van filgotinib bij de dosis in de toxicologiestudies die geen negatief effect te zien gaf en de verwachte concentratie bij patiënten na inname van 200 mg. Dit is de reden dat mannelijke patiënten in Amerikaanse centra ook in DARWIN 3 een dosis van 100 mg per dag krijgen. Alle mannen in de studie en hun partners dienen optimaal effectieve anticonceptie te gebruiken gedurende de studie en gedurende een daaropvolgende uitwasperiode. Aanvullend evalueren wij ook de bloedconcentraties van hormonen en de mogelijke veranderingen daarin bij deelnemers aan DARWIN 3.

Meer recente niet-klinische studieresultaten laten zien dat filgotinib bij dieren geen macro- of microscopische effecten had op het mannelijke voortplantingsstelsel bij hogere filgotinib-bloedconcentraties dan in eerdere studies.

Het Fase 3 programma FINCH, dat door onze samenwerkingspartner Gilead wordt geleid, onderzoekt wereldwijd 100 mg en 200 mg filgotinib bij zowel mannen als vrouwen in grote groepen patiënten met reumatoïde artritis. In de Fase 2b/3 studie SELECTION met CU-patiënten en Fase 3 studie DIVERSITY met patiënten met de ziekte van Crohn worden eveneens zowel mannen als vrouwen gerandomiseerd om placebo, 100 mg of 200 mg filgotinib toegediend te krijgen. In deze SELECTION en DIVERSITY studies kunnen mannen in de Verenigde Staten de 200 mg dosering toegediend krijgen als ze eerder onvoldoende baat hebben gehad bij behandeling met conventionele therapie, anti-TNF en vedolizumab. Het Fase 3 programma voor filgotinib omvat tevens een specifiek voor mannelijke patiënten bestemde testiculaire veiligheidsstudie, bekend als MANTA.

Zelfs als filgotinib wordt goedgekeurd door de autoriteiten en tot de markt wordt toegelaten, kunnen de FDA of andere autoriteiten beperkingen instellen voor de dosering die kunnen afwijken van wat autoriteiten in andere landen goedkeuren.

Waarschuwingen op de verpakking, beperkingen voor etiketinformatie, dosislimieten en soortgelijke gebruiksrestricties zouden een wezenlijk nadelig effect kunnen hebben op onze mogelijkheden om filgotinib te commercialiseren in landen waar dergelijke beperkingen van kracht zijn.

Als we voor GLPG1690 geen exclusieve markttoegang als weesproduct kunnen behouden, of die status kunnen verkrijgen voor andere of toekomstige kandidaatproducten waarvoor we die status aanvragen, dan wel als onze concurrenten eerder dan wij exclusieve markttoegang als weesproduct krijgen, kunnen we mogelijk geruime tijd geen goedkeuring krijgen voor onze concurrerende producten.

Ons commerciële succes is afhankelijk van het realiseren van significante marktacceptatie van onze kandidaatproducten, indien goedgekeurd, onder artsen, vergoeders, patiënten en de medische wereld.

Besluiten over dekking en vergoeding door derden kunnen een nadelig effect hebben op de prijsvorming en marktacceptatie. Activiteiten op het vlak van wet- en regelgeving kunnen een neerwaartse druk uitoefenen op potentiële prijsvorming en vergoeding voor onze kandidaatproducten, indien goedgekeurd. Deze druk kan een wezenlijke invloed hebben op onze mogelijkheden voor commercialisering.

Als gevolg van de verkiezingen in de Verenigde Staten in 2016 is er grote politieke onzekerheid ontstaan over de toekomst van de Amerikaanse zorgverzekeringswet – de Patient Protection and Affordable Care Act – en het in 2010 aangenomen amendement, bekend als de Health Care and Education Reconciliation Act (tezamen ook ACA genoemd), alsmede andere zorgwetgeving. Het Amerikaanse Congres zal naar verwachting met wetsvoorstellen komen om bepaalde delen van de ACA op te heffen, maar het is onzeker wanneer dergelijke wetgeving zal worden aangenomen en of het Congres de ACA zou vervangen en wat de eventuele vervanging zou omvatten. We kunnen niet voorspellen welke initiatieven in de toekomst zullen worden goedgekeurd.