In een oogopslag

De Galapagos groep CSR rapport
Kerngetallen

(in duizenden €, tenzij anders vermeld)

Jaareinde 31 december 2018

Jaareinde 31 december 2017

Jaareinde 31 december 2016

(1)

Onze omzet, het eigen vermogen en de over te dragen opbrengsten voor het jaar eindigend op 31 december 2018 werden beïnvloed door de toepassing van de nieuwe standaard IFRS 15 - Opbrengsten van contracten met klanten, op 1 januari 2018. We verwijzen naar de toelichtingen van dit geconsolideerd financieel verslag voor meer informatie.

(2)

De operationele cash burn (of operationele inkomende kasstroom indien positief) is de som van de netto kasstroom gegenereerd uit of gebruikt bij (-) bedrijfsactiviteiten en de netto kasstroom gegenereerd uit of gebruikt bij (-) investeringsactiviteiten min (i) de ontvangsten uit of uitgaven voor, indien toepasbaar, de verkoop of aankoop van bedrijfsonderdelen en (ii) de beweging van de in pand gegeven geldmiddelen, moest die er zijn. Deze alternatieve prestatie indicator is ons inziens een belangrijke maatstaf voor een biotechnologiebedrijf in de ontwikkelingsfase.

RESULTATENREKENING

 

 

 

Omzet(1)

288.836

127.087

129.519

Overige opbrengsten

29.009

28.830

22.093

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

(322.875)

(218.502)

(139.573)

Verkoop, algemene en administratieve kosten

(39.776)

(27.218)

(23.530)

Totale bedrijfskosten

(362.652)

(245.720)

(163.103)

Bedrijfsverlies

(44.807)

(89.802)

(11.491)

Netto financieel resultaat

15.598

(25.705)

65.737

Belastingen

(50)

(198)

(235)

Nettowinst / nettoverlies (-)

(29.259)

(115.704)

54.012

 

 

 

 

BALANS

 

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten

1.290.796

1.151.211

973.241

Vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

84.646

75.783

64.342

Totaal activa

1.439.496

1.286.274

1.083.338

Eigen vermogen(1)

1.214.249

1.011.983

758.701

Over te dragen opbrengsten(1)

149.801

219.892

285.612

Overige schulden

75.446

54.399

39.025

 

 

 

 

KASSTROMEN

 

 

 

Operationele cash burn (-) / operationele kasstroom(2)

(158.379)

(154.089)

231.881

Kasstroom gegenereerd uit financieringsactiviteiten

287.876

353.357

395.996

Toename van geldmiddelen en kasequivalenten

129.497

205.778

628.111

Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten

10.089

(27.808)

4.816

Geldmiddelen en kasequivalenten op 31 december

1.290.796

1.151.211

973.241

 

 

 

 

FINANCIËLE RATIOS

 

 

 

Aantal uitgegeven aandelen op 31 december

54.465.421

50.936.778

46.256.078

Gewone winst/ verlies (-) per aandeel (in €)

(0,56)

(2,34)

1,18

Verwaterde winst/ verlies (-) per aandeel (in €)

(0,56)

(2,34)

1,14

Aandelenkoers op 31 december (in €)

80,56

78,98

60,94

Totaal aantal personeelsleden van de groep op 31 december

725

600

508

Medewerkers per vestiging

Medewerkers per vestiging (graphic)

Aantal medewerkers Galapagos groep

Aantal medewerkers Galapagos groep (bar chart)