Overzicht statutaire resultaten van Galapagos NV

De Galapagos groep CSR rapport

Dit overzicht heeft alleen betrekking op de niet-geconsolideerde statutaire resultaten van Galapagos NV. Deze resultaten maken deel uit van het geconsolideerde resultaat zoals besproken in de brief van het management.

De bedrijfsopbrengsten van Galapagos NV bedroegen in 2018 €513,1 miljoen ten opzichte van €350,6 miljoen in 2017. Deze toename zit voornamelijk in de opbrengsten uit intern gegenereerde immateriële vaste activa – zijnde geactiveerde R&D uitgaven – die voor €86,6 miljoen meer bijgedragen hebben tot de bedrijfsopbrengsten dan in het voorgaande jaar, en in de toename van de omzet met €87,4 miljoen, door hogere upfront- en succesbetalingen. De overige bedrijfsopbrengsten bedroegen €9,2 miljoen, inclusief €2,0 miljoen erkende subsidies voor R&D projecten, €1,4 miljoen doorrekeningen aan dochtervennootschappen en €5,4 miljoen recuperatie van bedrijfsvoorheffing van wetenschappelijk personeel. De erkende fiscale tegemoetkomingen voor investeringen in immateriële vaste activa van €11,3 miljoen (2017: €11,2 miljoen, opgenomen onder andere bedrijfsopbrengsten), werden in 2018 opgenomen als belastingopbrengsten.

De bedrijfskosten van 2018 bedroegen €654,6 miljoen ten opzichte van €490,4 miljoen in 2017. De diensten en diverse goederen zijn sterk toegenomen tot €299,8 miljoen in vergelijking met €201,2 miljoen in 2017, voornamelijk door toegenomen interne en externe onderaanneming voor onze preklinische studies en klinische proeven, alsook gestegen kosten voor ingehuurd personeel.

Aankopen van verbruiksgoederen zijn licht gestegen van €4,8 miljoen in 2017 tot €6,2 miljoen in 2018.

Personeelskosten in 2018 bedroegen €33,4 miljoen ten opzichte van €24,8 miljoen in 2017. Het aantal personeelsleden bij Galapagos NV op het einde van 2018 bedroeg 262 in vergelijking met 214 per einde 2017, exclusief ingehuurd personeel.

De afschrijvingen stegen tot €305,7 miljoen in 2018, vergeleken met €251,4 miljoen in 2017, en bestonden voornamelijk uit afschrijvingen van R&D kosten.

In 2018 zijn de financiële opbrengsten van Galapagos NV toegenomen tot €35,7 miljoen ten opzichte van €8,4 miljoen in 2017, dit in tegenstelling tot de financiële kosten die afnamen van €34,4 miljoen in 2017 tot €21,3 miljoen in 2018. Dit kan hoofdzakelijk verklaard worden door non-cash wisselkoerswinsten op de U.S. dollar in 2018, in tegenstelling tot non-cash wisselkoersverliezen op de U.S dollar in 2017.

Belastingen in 2018 bestonden uit €11,3 miljoen belastingopbrengsten, vergeleken met €34 duizend belastingkosten in 2017. Dit is het gevolg van de herclassificatie van de erkende fiscale tegemoetkomingen voor investeringen in immateriële vaste activa.

Galapagos NV activeert haar gemaakte R&D kosten in de mate dat de geactiveerde kosten niet hoger liggen dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of de toekomstige economische voordelen voor de entiteit. De mogelijkheid om de geactiveerde bedragen terug te verdienen hangt af van assumpties (bijv. toekomstige piekverkopen, marktaandeel, verkoopprijs, ratio’s met betrekking tot de succesvolle afronding van de verschillende R&D fasen), die zeer veel beoordeling en inschattingen vergen. Galapagos is afhankelijk van de uitkomst van deze onzekere factoren die buiten de controle vallen van de entiteit (bijv. de testresultaten). De verwezenlijking van deze assumpties is hoogst belangrijk en kan de realiseerbaarheid van de geactiveerde bedragen beïnvloeden. De netto-boekwaarde van de geactiveerde R&D kosten bedroeg nul in 2018 ten opzichte van €18,7 miljoen in 2017. De drijfveer voor deze daling was de afschrijving van intern gegenereerde immateriële vaste activa van voor 2016. De vanaf 2016 geactiveerde R&D kosten worden volledig afgeschreven in het jaar waarin ze worden geactiveerd. R&D kosten geactiveerd in vorige jaren zijn volledig afgeschreven per 31 december 2018.

De investeringen in vaste activa in 2018 bedroegen €10,0 miljoen exclusief de intern gegenereerde activa. Ze bestonden voornamelijk uit kosten voor het nieuwe gebouw, nieuwe laboratorium- en IT-apparatuur, alsmede investeringen in immateriële vaste activa, zijnde de ontwikkeling van software en licenties.

Toe te rekenen opbrengsten in 2017 bevatten vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling voor €39,7 miljoen; in 2018 werden deze vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling van €48,2 miljoen opgenomen onder overige vorderingen.

De kaspositie van Galapagos NV op het einde van 2018 bedroeg €1.274,0 miljoen.

De enkelvoudige jaarrekening van Galapagos NV, die u ter goedkeuring wordt voorgelegd, werd opgesteld in overeenstemming met de Belgische boekhoudregels, alsmede met de wettelijke en reglementaire voorschriften. Ze toont een negatief resultaat. Het boekjaar 2018 werd afgesloten met een verlies van €115,7 miljoen, vergeleken met een verlies van €165,9 miljoen in 2017. Over het algemeen is het resultaat van Galapagos NV beïnvloed door het feit dat, met ingang van boekjaar 2010, Galapagos NV sommige van haar R&D uitgaven activeert, alsook andere inkomsten die in aanmerking komen voor een dergelijke activering onder Belgische boekhoudstandaarden, en deze kosten afschrijft over een periode van 3 jaar. R&D uitgaven gekapitaliseerd vanaf 2016 worden in het jaar zelf volledig afgeschreven. Deze activering beïnvloedt het nettoresultaat van Galapagos NV in negatieve zin met €1,1 miljoen in 2018, vergeleken met een negatief effect van €17,4 miljoen in 2017. De enkelvoudige jaarrekening van Galapagos NV toont gecumuleerde verliezen van €459,5 miljoen per 31 december 2018. We verwijzen naar de Continuïteitsverklaring hierboven voor de rechtvaardiging van de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit.

In 2018 maakten noch Galapagos NV, noch haar dochtervennootschappen direct of actief gebruik van financiële instrumenten, zoals hedging.