Enkelvoudige jaarrekening

Jaarrekening CSR rapport
Resultatenrekening

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2018

2017

 

 

 

Omzet

218.961

131.496

Geproduceerde vaste activa

284.964

198.401

Andere bedrijfsopbrengsten

9.224

20.753

 

 

 

Bedrijfsopbrengsten

513.149

350.649

 

 

 

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

(6.215)

(4.763)

Diensten en diverse goederen

(299.814)

(201.196)

Bezoldiging, sociale lasten en pensioenen

(33.400)

(24.770)

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa

(305.723)

(251.434)

Andere bedrijfskosten

(8.281)

(7.718)

Niet-recurrente bedrijfskosten

(1.160)

(543)

 

 

 

Bedrijfsverlies

(141.443)

(139.775)

 

 

 

Financiële opbrengsten

35.743

8.357

Financiële kosten

(21.275)

(34.421)

 

 

 

Verlies voor belastingen

(126.976)

(165.839)

 

 

 

Belastingen

11.286

(34)

 

 

 

Te verwerken verlies van het boekjaar

(115.690)

(165.874)

 

 

 

Overgedragen verlies van het vorige boekjaar

(343.858)

(177.984)

 

 

 

Te verwerken saldo

(459.547)

(343.858)

Balans

 

31 december

(in duizenden €)

2018

2017

Activa

 

 

 

 

 

Vaste activa

67.704

66.148

Immateriële vaste activa

5.576

20.904

Materiële vaste activa

8.958

5.551

Financiële vaste activa

53.170

39.693

 

 

 

Vlottende activa

1.358.360

1.220.685

Voorraden en bestellingen in uitvoering

266

267

Vorderingen op ten hoogste één jaar

79.260

32.098

Over te dragen kosten

2.406

1.168

Verkregen opbrengsten

2.457

41.376

Geldbeleggingen en liquide middelen

1.273.970

1.145.775

Totaal activa

1.426.064

1.286.833

 

 

 

Eigen vermogen en schulden

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

1.172.722

985.031

Aandelenkapitaal

294.600

275.510

Uitgiftepremies

1.337.670

1.052.915

Overgedragen verlies

(459.547)

(343.858)

Kapitaalsubsidies

464

 

 

 

Schulden

253.341

301.802

Schulden op meer dan één jaar

857

897

Overige langlopende verplichtingen

857

897

Schulden op ten hoogste één jaar

252.484

300.905

Handels- en overige schulden

137.120

94.665

Leasingschulden en soortgelijke schulden (korte termijn)

9

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

6.406

6.168

Toe te rekenen kosten

766

1.084

Over te dragen opbrengsten

108.192

198.977

Totaal eigen vermogen en schulden

1.426.064

1.286.833

De enkelvoudige jaarrekening van Galapagos NV werd opgesteld in overeenstemming met de Belgische boekhoudregels, alsmede met de wettelijke en reglementaire voorschriften. Ze toont een negatief resultaat. Het boekjaar 2018 werd afgesloten met een verlies van €115,7 miljoen, vergeleken met een verlies van €165,9 miljoen in 2017. Over het algemeen is het resultaat van Galapagos NV beïnvloed door het feit dat met ingang van boekjaar 2010, Galapagos NV sommige van haar R&D uitgaven kapitaliseert alsook andere inkomsten die in aanmerking komen voor een dergelijke activering onder Belgische boekhoudstandaarden. Deze kapitalisatie beïnvloedt het nettoresultaat van Galapagos NV in negatieve zin met €1,1 miljoen in 2018, vergeleken met een negatief effect van €17,4 miljoen in 2017. De enkelvoudige jaarrekening van Galapagos NV toont gecumuleerde verliezen van €459,5 miljoen per 31 december 2018. We verwijzen naar de Continuïteitsverklaring voor de rechtvaardiging van de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit.