Risico’s verbonden aan onze financiële positie en nood aan bijkomend kapitaal

Risicofactoren CSR rapport

Wij zijn een klinisch biotechnologiebedrijf en hebben nog geen belangrijke inkomsten gegenereerd. Onze activiteiten zijn tot nu toe beperkt gebleven tot de ontwikkeling van onze technologie en het verrichten van preklinische studies en klinische proeven van onze kandidaatproducten.

Sinds onze oprichting hebben we aanzienlijke operationele verliezen opgelopen. We verwachten dat de kosten van onderzoek, ontwikkeling en andere uitgaven in verband met de lopende activiteiten nog verder zullen oplopen, en dat we in de nabije toekomst nog operationeel verlieslatend zullen blijven. Voor de nabije toekomst verwachten we dus niet dat we inkomsten zullen genereren uit de verkoop van producten, als dat ooit het geval zal zijn. Vanwege de talrijke risico’s en onzekerheden in verband met farmaceutische productontwikkeling kunnen we geen doorlooptijden of hoogte van de kosten aangeven, noch bepalen of, en zo ja wanneer, we winstgevend zullen worden of blijven.

We zullen in de toekomst aanzienlijke extra fondsen nodig hebben, die mogelijk niet onder aanvaardbare voorwaarden voor ons beschikbaar zijn, of helemaal niet beschikbaar zullen zijn, om de klinische ontwikkeling te voltooien en, indien we hierin slagen, een van onze huidige kandidaatproducten te commercialiseren. Daarnaast kan het aantrekken van extra kapitaal leiden tot verwatering van onze bestaande aandeelhouders, onze bedrijfsactiviteiten beperken of ertoe leiden dat we verplicht afstand moeten doen van bepaalde rechten op kandidaatproducten of technologieën die door ons zijn ontwikkeld. Het aangaan van extra schulden zou kunnen leiden tot verhoogde vaste betalingsverplichtingen en kan ook leiden tot een aantal aanvullende beperkende clausules (convenanten) die ons vermogen om onze dagelijkse bedrijfsactiviteiten te beheren negatief kunnen beïnvloeden. In het geval dat we samenwerkingen en/of licentieovereenkomsten aangaan om kapitaal aan te trekken, kan het nodig zijn om ongunstige voorwaarden te accepteren, met inbegrip van het onder ongunstige voorwaarden afstand doen van rechten op technologieën en kandidaatproducten.

Voor meer informatie over de financiële risico’s wordt verwezen naar toelichting 31 van de geconsolideerde jaarrekening.