31. Financieel risicomanagement

Jaarrekening CSR rapport

Zie “Risicofactoren” voor meer informatie over algemene risicofactoren.

Financiële risicofactoren

Onze financiële risico’s worden centraal beheerd. Onze financiële afdeling coördineert de toegang tot de nationale en internationale financiële markten en beschouwt en beheert continu de financiële risico’s met betrekking tot onze activiteiten. Deze hebben betrekking op het risico op de financiële markten, het kredietrisico, het liquiditeitsrisico en het valutarisico. Er zijn geen andere belangrijke risico’s, zoals renterisico op leningen, want wij hebben geen financiële schulden en hebben een sterke kaspositie. Wij doen niet aan het kopen of verhandelen van financiële instrumenten voor speculatieve doeleinden.

Categorieën van financiële activa en schulden:

 

31 december

(in duizenden €)

2018

2017

Financiële activa met reële waarde aanpassing in resultaat

 

 

Eigenvermogensinstrumenten

6.000

1.754

Financiële activa aan geamortiseerde kost

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten

1.290.796

1.151.211

In pand gegeven geldmiddelen (korte en lange termijn)

1.276

1.158

Handels- en overige vorderingen ( excl vooruitbetalingen)

18.467

27.423

Vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling (korte en lange termijn)

84.646

75.783

Totaal financiële activa

1.401.184

1.257.329

 

 

 

Financiële schulden aan geamortiseerde kost

 

 

Handels- en overige schulden

68.038

47.122

Overige lange termijn schulden

1.502

1.597

Financiële leasing verplichtingen

9

Belastingverplichtingen

1.175

865

Totaal financiële schulden

70.715

49.592

Financiële activa met reële waarde aanpassing in resultaat

Financiële activa met reële waarde aanpassing in resultaat bestonden uit eigenvermogensinstrumenten van beursgenoteerde bedrijven. Galapagos heeft geen beperkingen op de verkoop van deze eigenvermogensinstrumenten en de activa werden niet in pand gegeven voor een verplichting van Galapagos. Deze instrumenten werden geclassifieerd als financiële activa met reële waarde aanpassing in resultaat, die vallen in de categorie 1 reële waarde berekening gebaseerd op slotkoers van de betrokken effecten op Euronext op elke rapporteringsdatum.

De marktprijs van deze aandelen kan fluctueren en kan door verscheidene faktoren beïnvloed worden, zoals de wereldwijde economische toestand, de bedrijfsontwikkeling van concurrenten, en fusies en overnames in de sector. De beperking van dit risico is een moeilijke opdracht.

Liquiditeitsrisico

Onze geldmiddelen en kasequivalenten bedroegen €1.290,8 miljoen op 31 december 2018. Kasstromen gebruikt bij bedrijfsactiviteiten bedroegen €142,5 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2018. Het management voorspelt onze liquiditeitsbehoefte om ervoor te zorgen dat wij over voldoende liquide middelen beschikken om aan de operationele behoeften te voldoen. Gebaseerd op ons huidig verwacht niveau van bedrijfsuitgaven en onze bestaande geldmiddelen en kasequivalenten, zijn we van mening dat we ten minste voor de volgende drie jaar onze bedrijfskosten en investeringen kunnen financieren. Wij hebben geen kredietlijnen. Dergelijke prognoses zijn gebaseerd op realistische veronderstellingen met betrekking tot ontvangen succes- en upfront-betalingen rekening houdende met de ervaringen uit het verleden, met in het achterhoofd dat niet alle nieuwe geplande projecten zullen worden gerealiseerd.

Kredietrisico

De term “kredietrisico” verwijst naar het risico dat de tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen, wat resulteert in financieel verlies voor ons.

De handelsvorderingen bestaan uit een beperkt aantal kredietwaardige klanten, waaronder vele grote farmaceutische bedrijven, verspreid over verschillende geografische gebieden. Om het risico van financiële verliezen te beperken, hebben wij een beleid ontwikkeld om alleen te handelen met kredietwaardige tegenpartijen.

Wij verlenen krediet aan onze klanten in het kader van onze normale bedrijfsuitoefening. Meestal vereisen wij geen onderpand of andere zakelijke zekerheden om de verschuldigde bedragen in te dekken. Het management evalueert voortdurend de kredietwaardigheid van de klantenportefeuille. Alle vorderingen worden als inbaar geacht.

We hebben de IFRS 9 vereenvoudigde benadering toegepast om de verwachte kredietverliezen te bepalen, waarbij gebruik gemaakt wordt van een voorziening voor verwachte verlies over de hele levensduur voor alle vorderingen. Ter bepaling van de verwachte kredietverliezen worden vorderingen gegroepeerd gebaseerd op kredietrisicokarakteristieken en het aantal achterstallige dagen. De voorziening voor verwachte kredietverliezen was niet materieel gegeven dat er gedurende de laatste drie jaar geen kredietverliezen waren en gegeven de hoge kredietwaardigheid van onze klanten.

Vervaldagenbalans van vervallen, doch inbaar geachte handelsvorderingen:

 

31 december

(in duizenden €)

2018

2017

60 - 90 dagen

236

-

90 - 120 dagen

12

1

meer dan 120 dagen

 

-

Onze geldmiddelen en kasequivalenten worden hoofdzakelijk belegd in spaar- en depositorekeningen. Voor banken en financiële instellingen worden alleen onafhankelijk beoordeelde partijen met een minimum ‘A’rating in het begin van de looptijd geaccepteerd.

Intrestrisico

De enige variabele rentedragende financiële instrumenten zijn de geldmiddelen en kasequivalenten. Wijzigingen in intrestvoeten kunnen schommelingen veroorzaken in intrestopbrengsten en –kosten als gevolg van korte termijn rentedragende activa. Het management verwacht geen opmerkelijke daling van de intrestvoeten in de nabije toekomst, daarom is de blootstelling van geldmiddelen en kasequivalenten aan een wijziging van de intrestvoeten ook beperkt.

Effect van wijziging in de intrestvoeten

Een toename van de intrestvoeten met 100 basispunten op balansdatum zou aanleiding geven tot een toename van het resultaat en het eigen vermogen van ongeveer €12,9 miljoen (2017: €11,5 miljoen); een afname van de intrestvoeten met 100 basispunten leidt tot een afname van het resultaat en het eigen vermogen van ongeveer €12,9 miljoen (2017: €11,5 miljoen).

Wisselkoersrisico

Wij worden blootgesteld aan het buitenlandse wisselkoersrisico voortkomend uit blootstelling aan verschillende vreemde valuta. Onze belangrijkste functionele valuta is de Euro, maar wij ontvangen ook betalingen van onze belangrijkste samenwerkingspartners AbbVie en Gilead in U.S. dollar. Bovendien kopen wij ook enkele verbruiksartikelen en materialen aan in U.S. dollar, Zwitserse frank, Britse pond en Kroatische kuna.

Om dit risico te beperken, trachten wij de inkomende en uitgaande kasstromen in valuta anders dan de Euro af te stemmen. Daarenboven worden contracten door onze verschillende entiteiten vooral afgesloten in de functionele valuta van die entiteit, behalve de alliantieovereenkomsten getekend met AbbVie en Gilead. Daarvoor worden de betalingen uitgevoerd in U.S. dollar.

Het wisselkoersrisico in geval van een verandering van 10% in de wisselkoers bedraagt:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2018

2017

Boekwaarde

 

 

Stijging Euro – U.S. Dollar

(27.200)

(21.083)

Stijging Euro – GB Pond

100

122

Stijging Euro – CH Frank

208

203

Stijging Euro – HR Kuna

611

(185)

Stijging U.S. Dollar – GB Pond

(923)

(831)

Het wisselkoersrisico in U.S. dollar komt voort uit onze geldmiddelen en kasequivalenten aangehouden in U.S. dollar.

Kapitaalrisicofactoren

Wij beheren ons kapitaal met als doel te verzekeren dat wij in continuïteit kunnen blijven opereren. Tegelijkertijd wensen wij het rendement aan onze aandeelhouders te verzekeren via de resultaten van onze onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten.

Onze kapitaalstructuur bestaat uit geldmiddelen en kasequivalenten, financieringsschulden (die wij niet hebben per 31 december 2018 – wij hebben geen financiële schulden), en eigen vermogen toerekenbaar aan onze aandeelhouders, waaronder aandelenkapitaal, reserves en overgedragen resultaten, zoals vermeld in het mutatieoverzicht van het eigen vermogen.

Wij beheren onze kapitaalstructuur en voeren de nodige aanpassingen door met het oog op economische schommelingen, de risico’s eigen aan onderliggende activa en de liquiditeitsnoden van de huidige onderzoeks-en ontwikkelingsactiviteiten.

De deugdelijkheid van de kapitaalstructuur zal afhankelijk zijn van vele factoren, onder andere de wetenschappelijke vooruitgang in de onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s, de omvang van dergelijke programma’s, de betrokkenheid met reeds bestaande maar ook nieuwe klinische CRO’s, de vaardigheid om nieuwe allianties en samenwerkingsverbanden te sluiten, de investeringen, de nieuwe commerciële activiteiten, de marktontwikkelingen en andere toekomstige overnames.

Noch Galapagos NV, noch enige andere van haar dochterondernemingen zijn onderhevig aan om het even welke extern opgelegde kapitaalvereisten, naast degene die voortkomen uit de toepasbare vennootschapswetgeving.