9. Belastingen

Jaarrekening CSR rapport

De volgende tabel geeft een overzicht van de belastingen erkend in de resultatenrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2018 en 2017:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2018

2017

Belastingen

(584)

(218)

Uitgestelde belastingen

535

20

Belastingen

(50)

(198)

Belastingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2018, zijnde €0,6 miljoen en voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017, zijnde €0,2 miljoen, waren gerelateerd aan dochterondernemingen die werken op een cost plus basis.

De uitgestelde belastingen opgenomen in 2018 en 2017 voor een bedrag van respectievelijk €0,5 miljoen en €0,02 miljoen hadden beide betrekking op dochterondernemingen die opereren op een cost plus basis en op onze fee-for-service dochter.

Belastingverplichtingen

De volgende tabel geeft een overzicht van de belastingverplichtingen op 31 december 2018 en 2017:

 

31 december

(in duizenden €)

2018

2017

Te betalen belastingen

1.175

865

Totaal belastingverplichtingen

1.175

865

De belastingverplichtingen bedroegen €1,2 miljoen op 31 december 2018 en hadden voornamelijk betrekking op de erkenning van belastingverplichtingen voor dochterondernemingen die opereren op een cost plus basis.

Belastingen in de resultatenrekening

Voor de toelichting hieronder werd de vennootschapsbelasting berekend aan 29,58% (2017: 34%) – het geldende belastingtarief in België – op de geschatte belastbare winst van het boekjaar. Het toegepaste belastingtarief voor andere rechtsgebieden was het belastingtarief dat in deze respectieve territoriale rechtsgebieden op het geschatte belastbare resultaat van het boekjaar van toepassing is.

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2018

2017

Verlies voor belastingen

(29,209)

(115,507)

Verwachte belastingen, berekend door toepassing van het Belgische statutaire belastingtarief (29,58% in 2018, 34% in 2017) op de boekhoudkundige winst/verlies (-) (theoretisch)

(8,640)

(39,261)

Belastingkosten in de resultatenrekening (effectief)

50

198

Te verklaren verschil in belastingkosten/opbrengsten

8,690

39,458

 

 

 

Impact van belastingtarieven in andere jurisdicties

411

14

Impact van niet-belastbare opbrengsten

(11,558)

(11,277)

Impact van kosten van op aandelen gebaseerde vergoedingen zonder fiscale impact

7,530

5,317

Impact van consolidatie eliminatie zonder fiscale impact

382

102

Impact van niet-aftrekbare kosten

945

404

Impact van erkenning van eerdere niet-opgenomen uitgestelde belastingvorderingen

(1,977)

(414)

Impact van opname en terugname van fiscale verliezen

(150)

(763)

Impact van niet-erkenning van uitgestelde belastingvorderingen

13,108

45,895

Impact van wijziging van belastingtarieven

181

Totaal verklaringen

8,690

39,458

Niet-belastbare opbrengsten voor de boekjaren eindigend op 31 december 2018 en 2017 omvatten niet-belastbare subsidies en belastingkredieten.