Ons remuneratiebeleid

Remuneratiebeleid
CSR rapport

Het doel van ons remuneratiebeleid is om de diverse, gekwalificeerde experts aan te trekken, te motiveren en te behouden die we nodig hebben om onze strategische en operationele doelstellingen te behalen. Daarnaast streven we ernaar om competitief te zijn op de markt door onszelf regelmatig af te toetsen ten opzichte van een gepaste groep gelijkaardige bedrijven, mensen te motiveren om zo goed mogelijk te presteren, niet te discimineren op enige grond behalve prestaties, toe te laten om individuele prestaties gedifferentieerd te belonen en een open, faire, consistente en rechtvaardige cultuur te bevorderen. In het kader van het remuneratiebeleid, is de structuur van de remuneratie van het uitvoerend management erop gericht om operationele resultaten op korte termijn in balans te houden met de langetermijndoelstelling om duurzame waarde te creëren, rekeninghoudend met de belangen van alle betrokken partijen.

Het benoemings- en remuneratiecomité ontwikkelt ook het algemene kader voor het globale remuneratiebeleid van de vennootschap, dat van toepassing is op alle werknemers. Het benoemings- en remuneratiecomité houdt rekening met de remuneratie van de werknemers bij het voorbereiden van dit beleid.

Dit beleid treedt in werking vanaf 1 januari 2020. Het werd goedgekeurd door de raad van bestuur op 24 maart 2020, op aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité. Het zal aan de aandeelhouders worden voorgelegd tijdens de aandeelhoudersvergadering van 28 april 2020.

Onder voorbehoud van de goedkeuring door de aandeelhoudersvergadering van 28 april 2020 van de voorgestelde statutenwijziging om het duaal bestuursmodel te kiezen onder het Nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zal de regeling die in dit remuneratiebeleid is uiteengezet voor leden van de raad van bestuur gelden voor de leden van de raad van toezicht en zal de regeling uiteengezet voor leden van het directiecomité gelden voor de leden van de directieraad.