Overzicht statutaire resultaten van Galapagos NV

Statutaire resultaten van Galapagos NV
CSR rapport

Dit overzicht heeft alleen betrekking op de niet-geconsolideerde statutaire resultaten van Galapagos NV. Deze resultaten maken deel uit van het geconsolideerde resultaat zoals besproken in de brief van het management.

De bedrijfsopbrengsten van Galapagos NV bedroegen in 2019 €1.324,3 miljoen ten opzichte van €513,1 miljoen in 2018. Deze toename zit voornamelijk in de opbrengsten uit intern gegenereerde immateriële vaste activa – zijnde geactiveerde R&D-uitgaven – die voor €114,9 miljoen meer bijgedragen hebben tot de bedrijfsopbrengsten dan in het voorgaande jaar, en in de toename van de omzet met €683,9 miljoen, door hogere upfront- en succesbetalingen in het kader van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Gilead. De overige bedrijfsopbrengsten bedroegen €21,7 miljoen, inclusief €6,5 miljoen erkende subsidies voor R&D-projecten, €5,9 miljoen doorrekeningen aan dochtervennootschappen en €8,7 miljoen recuperatie van bedrijfsvoorheffing van wetenschappelijk personeel.

De bedrijfskosten van 2019 bedroegen €930,5 miljoen ten opzichte van €654,6 miljoen in 2018. De diensten en diverse goederen zijn sterk toegenomen tot €444,1 miljoen in vergelijking met €299,8 miljoen in 2018, voornamelijk door toegenomen interne en externe onderaanneming voor onze preklinische studies en klinische proeven, alsook gestegen kosten voor ingehuurd personeel.

Aankopen van verbruiksgoederen zijn licht gestegen van €6,2 miljoen in 2018 tot €7,5 miljoen in 2019.

Personeelskosten in 2019 bedroegen €52,2 miljoen ten opzichte van €33,4 miljoen in 2018. Het aantal personeelsleden bij Galapagos NV op het einde van 2019 bedroeg 361 in vergelijking met 261 per einde 2018, exclusief ingehuurd personeel.

De afschrijvingen stegen tot €403,3 miljoen in 2019, vergeleken met €305,7 miljoen in 2018, en bestonden voornamelijk uit afschrijvingen van R&D-kosten.

In 2019 zijn de financiële opbrengsten van Galapagos NV afgenomen tot €27,5 miljoen ten opzichte van €35,7 miljoen in 2018, dit in tegenstelling tot de financiële kosten die toenamen van €21,3 miljoen in 2018 tot €64,0 miljoen in 2019. Dit kan hoofdzakelijk verklaard worden door wisselkoersverliezen op de U.S. dollar in 2019, in tegenstelling tot non-cash wisselkoerswinsten op de U.S dollar in 2018.

Belastingopbrengsten in 2019 van €21,6 miljoen, vergeleken met €11,3 miljoen belastingopbrengsten in 2018, bestonden uit fiscale tegemoetkomingen voor investeringen in immateriële vaste activa.

Galapagos NV activeert haar gemaakte R&D-kosten in de mate dat de geactiveerde kosten niet hoger liggen dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of de toekomstige economische voordelen voor de entiteit. De mogelijkheid om de geactiveerde bedragen terug te verdienen hangt af van assumpties (bijv. toekomstige piekverkopen, marktaandeel, verkoopprijs, ratio’s met betrekking tot de succesvolle afronding van de verschillende R&D-fasen), die zeer veel beoordeling en inschattingen vergen. Galapagos is afhankelijk van de uitkomst van deze onzekere factoren die buiten de controle vallen van de entiteit (bijv. de testresultaten). De verwezenlijking van deze assumpties is hoogst belangrijk en kan de realiseerbaarheid van de geactiveerde bedragen beïnvloeden. De geactiveerde R&D-kosten worden volledig afgeschreven in het jaar waarin ze worden geactiveerd.

De investeringen in vaste activa in 2019 bedroegen €9,8 miljoen exclusief de intern gegenereerde activa. Ze bestonden voornamelijk uit kosten voor nieuwe laboratorium- en IT-apparatuur, alsmede investeringen in immateriële vaste activa, zijnde de ontwikkeling van software en licenties.

Overige vorderingen bestonden hoofdzakelijk uit vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling voor €67,0 miljoen in 2019 en voor €48,2 miljoen in 2018.

De kaspositie van Galapagos NV op het einde van 2019 bedroeg €5.759,6 miljoen.

De enkelvoudige jaarrekening van Galapagos NV, die u ter goedkeuring wordt voorgelegd, werd opgesteld in overeenstemming met de Belgische boekhoudregels, alsmede met de wettelijke en reglementaire voorschriften. Ze toont een positief resultaat. Het boekjaar 2019 werd afgesloten met een winst van €379,0 miljoen, vergeleken met een verlies van €115,7 miljoen in 2018. De enkelvoudige jaarrekening van Galapagos NV toont gecumuleerde verliezen van €80,5 miljoen per 31 december 2019. We verwijzen naar de Continuïteitsverklaring hierboven voor de rechtvaardiging van de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit.

In 2019 maakte Galapagos NV gebruik van een financiëel instrument in het kader van de overeenkomst met Gilead, namelijk een hedging instrument, maar er wordt geen actief gebruik gemaakt van financiële instrumenten.