25. Toelichting bij het kasstroomoverzicht

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport

 

31 december

(in duizenden €)

2019

2018

Aanpassing voor niet-kas transacties

 

 

Afschrijvingen en waardeverminderingen

12.448

5.081

Bijzondere waardevermindering

1.083

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

38.297

26.757

Afname (-)/toename van pensioenverplichtingen en voorzieningen

(156)

99

Niet-gerealiseerde wisselkoersresultaten en andere niet-kas financiële kosten

11.169

(10.063)

Verdisconteringseffect van over te dragen opbrengsten

6.900

Reële waarde aanpassing van de share subscription agreement en warrants

181.644

Netto reële waarde aanpassing van korte termijn financiële investeringen

3.081

Reële waarde aanpassing van financiële activa met reële waarde aanpassing in resultaat

(5.355)

(1.203)

Totaal aanpassing voor niet-kas transacties

248.027

21.753

 

 

 

Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom

 

 

Intrestkosten

1.302

780

Intrestopbrengsten

(9.247)

(5.219)

Belastingkosten

214

50

Totaal aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom

(7.731)

(4.389)

 

 

 

Aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstroom

 

 

Meerwaarde bij verkoop van financiële activa met reële waarde aanpassing in resultaat

(2)

(668)

Intrest gerelateerd aan korte termijn financiële investeringen

(5.059)

Totaal aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstromen

(5.061)

(668)

 

 

 

Wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten

 

 

Afname van voorraden

20

3

Toename van vorderingen

(67.263)

(76)

Toename van schulden

79.940

19.996

Totaal wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten

12.698

19.922