19. Geldmiddelen en kasequivalenten

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport

 

31 december

(in duizenden €)

2019

2018

Geld bij banken

907.939

358.016

Termijndeposito's

953.677

733.537

Money market fondsen

199.243

Totaal geldmiddelen en kasequivalenten

1.861.616

1.290.796

Geldmiddelen en kasequivalenten kunnen bestaan uit geld bij banken, korte termijn bankdeposito’s en money market fondsen die onmiddellijk kunnen worden omgezet in contanten, en die onderhevig zijn aan een verwaarloosbaar risico op waardeschommelingen. Onze cash management strategie bewaakt en optimaliseert onze liquiditeitspositie. Onze cash management strategie laat toe korte termijn deposito’s te gebruiken met een oorspronkelijke looptijd van meer dan 3 maanden, tesamen met het monitoren van alle liquiditeitsaspecten. Geldmiddelen en kasequivalenten bevatten €953,7 miljoen aan termijndeposito’s, allen met een oorspronkelijke looptijd van meer dan 3 maanden. Alle geldmiddelen en kasequivalenten zijn opvraagbaar maximum 3 maand na kennisgeving en zonder noemenswaardige verbrekingsvergoeding. Cash bij banken bestaan voornamelijk uit spaar- en zichtrekeningen. Ter beperking van het kredietrisico worden alleen banken en kredietinstellingen met een hoge rating geaccepteerd.

Per 31 december 2019 bevatten onze geldmiddelen en kasequivalenten $659,9 miljoen aangehouden in USD. Deze kunnen aanleiding geven tot een wisselkoerswinst/-verlies in onze financiële resultaten veroorzaakt door de schommeling van de wisselkoers EUR/USD; onze functionele valuta is namelijk EUR.

Per 31 december 2019 werden de money market fondsen niet meer als onderdeel van onze kasequivalenten gerapporteerd maar onder korte termijn financiële investeringen daar we ze niet langer gebruikten om te voldoen aan onze korte termijn kasbehoeften.

De netto-toename in geldmiddelen en kasequivalenten van €570,8 miljoen bestond uit een transfer naar korte termijn financiële investeringen van €198,9 miljoen, niet-gerealiseerde wisselkoersverliezen van €10,0 miljoen, beide gecompenseerd door een toename in geldmiddelen en kasequivalenten van €779,7 miljoen. Dit laatste bedrag bestond uit (i) een operationele inkomende kasstroom van €3.162,8 miljoen, waarvan €3.497,1 miljoen netto operationele inkomende kasstroom van de samenwerking met Gilead en een operationele cash burn van €334,3 miljoen, (ii) de netto-opbrengst van €955,6 miljoen door de inschrijving op aandelen door Gilead en de opbrengst van €360,0 miljoen door de uitoefening van warrant A door Gilead, (iii) de opbrengst van €17,2 miljoen uit de verhoging van kapitaal en uitgiftepremies naar aanleiding van de uitoefening van warrants in 2019, minus (iv) de netto toename van korte termijn financiële investeringen van €3.723,9 miljoen.

De operationele cash burn (of operationele inkomende kasstroom indien positief) en de netto operationele inkomende kasstroom van de samenwerking met Gilead zijn financiële maatstaven die niet in overeenstemming met IFRS berekend worden. De operationele cash burn/operationele inkomende kasstroom is gelijk aan de toe- of afname van onze geldmiddelen en kasequivalenten (exclusief het effect van wisselkoersverschillen op onze geldmiddelen en kasequivalenten) min:

  1. de netto opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, indien toepasselijk, opgenomen in de netto kasstroom gegenereerd uit /gebruikt bij (–) financieringsactiviteiten,
  2. de netto opbrengsten uit of uitgaven voor, indien toepasselijk, de aankoop of verkoop van bedrijfsonderdelen; en de beweging van de in pand gegeven geldmiddelen en korte termijn financiële investeringen, moest die er zijn, opgenomen in de netto kasstroom gegenereerd uit / gebruikt bij (–) investeringsactiviteiten.

Deze alternatieve prestatie indicator is ons inziens een belangrijke maatstaf voor een biotechnologiebedrijf in de ontwikkelingsfase.

Onderstaande tabel toont een reconciliatie tussen de operationele inkomende kasstroom, de netto opbrengsten van de transactie met Gilead en de operationele cash burn na correctie voor de Gilead transactie, en dit zo veel mogelijk in overeenstemming met IFRS, voor elk van de aangeduide periodes:

(in duizenden €)

2019

2018

Toename in geldmiddelen en kasequivalenten (exclusief effect van wisselkoersverschillen)

779.710

129.497

Minus:

 

 

Netto opbrengsten van verhoging van kapitaal en uitgiftepremies

(1.340.842)

(287.881)

Toename in korte termijn financiële investeringen

4.787.284

 

Afname in korte termijn financiële investeringen

(1.063.344)

 

Totaal operationele inkomende kasstroom/cash burn (-)

3.162.809

(158.384)

Upfront vergoeding ontvangen van Gilead

3.569.815

 

Gerealiseerd wisselkoersverslies op de upfront vergoeding van Gilead

(34.853)

 

Kosten gerelateerd aan de transactie met Gilead

(37.849)

 

Netto opbrengsten van de transactie met Gilead

3.497.113

 

Operationele cash burn na correctie voor de Gilead transactie

(334.304)