26. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport

Contractuele verplichtingen

Wij hebben huurovereenkomsten aangegaan voor kantoren, laboratoria en wagens. Als gevolg van de toepassing van IFRS 16 Lease-overeenkomsten op 1 januari 2019 worden de huurverplichtingen die binnen het toepassingsgebied van de nieuwe standaard vallen, nu onder leasingschulden in de balans vermeld en niet meer apart als contractuele leaseverplichtingen buiten de balans.  We verwijzen naar toelichting 22 voor een detail van de leasingschulden.

Op 31 december 2019 bezaten wij de volgende minimale aankoopverplichtingen, die vervallen als volgt:

(in duizenden €)

Totaal

Minder dan
1 jaar

1 – 3 jaar

3 – 5 jaar

Meer dan
5 jaar

Aankoopverplichtingen

251.670

175.006

70.675

5.989

Op 31 december 2019 hadden we twee leasingakkoorden afgesloten die nog niet in werking waren getreden. De totale toekomstige uitgaande kasstromen voor leases die nog niet begonnen waren, waren als volgt:

(in duizenden €)

Totaal

Minder dan
1 jaar

1 – 3 jaar

3 – 5 jaar

Meer dan
5 jaar

Niet begonnen leaseverplichtingen

8.986

5.793

1.502

1.502

188

Bijkomend hebben we al een projectontwikkelaar ingeschakeld voor de constructie van het nieuwe gebouw in Leiden.

Op 31 december 2018 bezaten wij de volgende minimale huur- en aankoopverplichtingen, die vervallen als volgt:

(in duizenden €)

Totaal

Minder dan
1 jaar

1 – 3 jaar

3 – 5 jaar

Meer dan
5 jaar

*

Na de publicatie van onze geconsolideerde jaarrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2018 bemerkten we dat het totaal van onze aankoopverplichtingen zoals opgenomen in toelichting 25 van onze geconsolideerde jaarrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2018 onderschat was met €22,5 miljoen. Daarbij werd de opsplitsing volgens looptijd niet correct weergegeven. Management beoordeelde de materialiteit van de fouten vanuit een kwantitatief en kwalitatief oogpunt en besloot dat de correctie niet materieel was voor onze voorheen gepubliceerde geconsolideerde jaarrekening. We verkozen de historische geconsolideerde financiële informatie voorgesteld in deze toelichting aan te passen om de correctie van deze fout te weer te geven. De totale aankoopverplichtingen die vervielen binnen het jaar waren onderschat voor €14,6 miljoen, deze met een looptijd van 1-3 jaar waren onderschat voor €29,2 miljoen en deze met een looptijd tussen 3-5 jaar waren overschat met €21,3 miljoen. Elk bedrag op deze lijn beïnvloed door deze correctie werd aangepast.

Operationele leaseverplichtingen

27.704

4.722

10.024

6.234

6.724

Aankoopverplichtingen*

222.033

121.139

81.879

19.014

Totaal contractuele verplichtingen

249.737

125.862

91.903

25.248

6.724

Bijkomend aan de tabellen hierboven hebben we een contractuele verplichting tot het delen van kosten in het kader van onze samenwerkingsovereenkomst met Gilead inzake filgotinib. De contractuele verplichtingen tot het delen van kosten bedroegen €614,1 miljoen per 31 december 2019 (€74,0 miljoen per 31 december 2018); hiervan werd in de tabellen hierboven per 31 december 2019 €27,5 miljoen (per 31 december 2018 €20,3 miljoen) onder directe aankoopverplichtingen opgenomen.