Enkelvoudige jaarrekening

Enkelvoudige jaarrekening
CSR rapport
Resultatenrekening

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2019

2018

 

 

 

Omzet

902.817

218.961

Geproduceerde vaste activa

399.874

284.964

Andere bedrijfsopbrengsten

21.655

9.224

 

 

 

Bedrijfsopbrengsten

1.324.346

513.149

 

 

 

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

(7.522)

(6.215)

Diensten en diverse goederen

(444.088)

(299.814)

Bezoldiging, sociale lasten en pensioenen

(52.231)

(33.400)

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa

(403.311)

(305.723)

Andere bedrijfskosten

(23.301)

(8.281)

Niet-recurrente bedrijfskosten

(38)

(1.160)

 

 

 

Bedrijfswinst/verlies (-)

393.855

(141.443)

 

 

 

Financiële opbrengsten

27.511

35.743

Financiële kosten

(63.967)

(21.275)

 

 

 

Winst/verlies (-) voor belastingen

357.399

(126.976)

 

 

 

Belastingen

21.619

11.286

 

 

 

Winst/verlies (-) van het boekjaar

379.018

(115.690)

 

 

 

Overgedragen verlies van het vorige boekjaar

(459.547)

(343.858)

 

 

 

Over te dragen verliezen

(80.528)

(459.547)

Balans

 

31 december

(in duizenden €)

2019

2018

Activa

 

 

 

 

 

Vaste activa

85.005

67.704

Immateriële vaste activa

11.137

5.576

Materiële vaste activa

9.507

8.958

Financiële vaste activa

64.361

53.170

 

 

 

Vlottende activa

5.918.486

1.358.360

Voorraden en bestellingen in uitvoering

252

266

Vorderingen op ten hoogste één jaar

150.838

79.260

Over te dragen kosten

4.103

2.406

Verkregen opbrengsten

3.710

2.457

Geldbeleggingen en liquide middelen

5.759.583

1.273.970

Totaal activa

6.003.491

1.426.063

 

 

 

Eigen vermogen en schulden

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

2.897.031

1.172.722

Aandelenkapitaal

349.789

294.600

Uitgiftepremies

2.627.771

1.337.670

Overgedragen verlies

(80.528)

(459.547)

 

 

 

Schulden

3.106.459

253.341

Schulden op meer dan één jaar

3.361

857

Overige langlopende schulden

3.361

857

Schulden op ten hoogste één jaar

3.103.098

252.484

Handels- en overige schulden

227.243

137.120

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

12.061

6.406

Toe te rekenen kosten

1.089

766

Over te dragen opbrengsten

2.862.705

108.192

Totaal eigen vermogen en schulden

6.003.491

1.426.063

De enkelvoudige jaarrekening van Galapagos NV werd opgesteld in overeenstemming met de Belgische boekhoudregels, alsmede met de wettelijke en reglementaire voorschriften. Ze toont een positief resultaat. Het boekjaar 2019 werd afgesloten met een winst van €379,0 miljoen, vergeleken met een verlies van €115,7 miljoen in 2018. De enkelvoudige jaarrekening van Galapagos NV toont gecumuleerde verliezen van €80,5 miljoen per 31 december 2019. We verwijzen naar de Continuïteitsverklaring voor de rechtvaardiging van de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit.