10. Overige financiële opbrengsten/kosten

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport

De volgende tabel geeft een overzicht van de financiële opbrengsten en kosten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2019 en 2018:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2019

2018

Overige financiële opbrengsten:

 

 

Intrestopbrengsten

14.306

5.219

Disconto effect langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

93

199

Wisselkoerswinsten

850

11.027

Reële waarde aanpassing van financiële activa met reële waarde aanpassing in resultaat

5.355

1.203

Reële waarde aanpassing van korte termijn financiële investeringen

611

 

Meerwaarde bij verkoop van financiële activa met reële waarde aanpassing in resultaat

2

668

Overige financiële opbrengsten

264

19

Totaal overige financiële opbrengsten

21.482

18.335

 

 

 

Overige financiële kosten:

 

 

Intrestkosten

(1.302)

(780)

Disconto effect over te dragen opbrengsten lange termijn

(6.900)

 

Wisselkoersverliezen

(47.769)

(1.174)

Reële waarde aanpassing van korte termijn financiële investeringen

(3.700)

 

Overige financiële kosten

(400)

(782)

Totaal overige financiële kosten

(60.071)

(2.737)

 

 

 

Totaal netto overige financiële kosten (-)/opbrengsten

(38.589)

15.598

Het wisselkoersverlies in 2019 was voornamelijk het gevolg van een gerealiseerd wisselkoersverlies in 2019 van €34,9 miljoen op de USD upfront betaling van Gilead, en van een niet-gerealiseerd wisselkoersverlies van €10,6 miljoen op deposito’s en korte termijn financiële investeringen aangehouden in U.S. dollar. We hebben korte termijn financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten aangehouden in U.S. dollar, die aanleiding kunnen geven tot een wisselkoerswinst of –verlies in onze financiële resultaten ten gevolge van de fluctuatie van de EUR/U.S. dollar wisselkoers; onze functionele valuta is namelijk EUR.

De afname in wisselkoerswinsten was het gevolg van een wisselkoerswinst in 2018 van €10,1 miljoen op geldmiddelen en kasequivalenten aangehouden in U.S. dollar. Het netto wisselkoersverlies bedroeg €46,9 miljoen voor het jaar eindigend op 31 december 2019, in vergelijking met een netto wisselkoerswinst van €9,9 miljoen voor het jaar eindigend op 31 december 2018.

De intrestkosten waren gerelateerd aan intresten op termijndeposito’s en op lease van gebouwen en wagens. Overige financiële kosten in 2019 omvatten ook €6,9 miljoen kosten gerelateerd aan de verwerking van een financieringscomponent opgenomen in de upfront vergoeding ontvangen van Gilead inzake het herziene akkoord voor filgotinib.

Voor het jaar eindigend op 31 december 2019 bestond de positieve reële waarde aanpassing van financiële activa met reële waarde aanpassing in resultaat uit het positief effect van de reële waarde herberekening van financiële activa geclassificeerd als eigenvermogensinstrument, dat valt in de categorie 1 reële waarde berekening gebaseerd op de slotkoers van de betrokken effecten op elke rapporteringsdatum. De negatieve reële waarde aanpassing van korte termijn financiële investeringen geven het effect weer van de herwaardering naar reële waarde van onze money market fondsen in EUR op 31 december 2019. Deze negatieve reële waarde aanpassingen zijn voornamelijk het gevolg van negatieve opbrengsten van EUR money market fondsen.