Geconsolideerde balans

Geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport

 

31 December

 

(in duizenden €)

2019

2018

Toelichting

Activa

 

 

 

 

 

 

 

Immateriële vaste activa

24.927

3.632

13

Materiële vaste activa

66.052

23.137

14

Uitgestelde belastingvorderingen

4.205

2.514

21

Langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

93.407

73.443

16

Overige langlopende activa

14.091

7.919

15

Vaste activa

202.682

110.645

 

 

 

 

 

Handels- en overige vorderingen

54.009

18.609

17

Kortlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

21.949

11.203

16

Korte termijn financiële investeringen

3.919.216

18

Geldmiddelen en kasequivalenten

1.861.616

1.290.796

19

Overige vlottende activa

9.138

8.244

17

Vlottende activa

5.865.927

1.328.851

 

Totaal activa

6.068.609

1.439.496

 

 

 

 

 

Eigen vermogen en schulden

 

 

 

 

 

 

 

Aandelenkapitaal

287.282

236.540

20

Uitgiftepremies

2.703.583

1.277.780

20

Overige reserves

(4.842)

(735)

 

Omrekeningsverschillen

(1.142)

(1.557)

 

Overgedragen verlies

(109.223)

(297.779)

 

Totaal eigen vermogen

2.875.658

1.214.249

 

 

 

 

 

Pensioenverplichtingen

korte

3.764

 

Lange termijn leasingschulden

19.558

22

Overige lange termijn schulden

6.989

1.578

23

Over te dragen opbrengsten lange termijn

2.586.348

24

Lange termijn schulden

2.621.158

5.342

 

 

 

 

 

Korte termijn leasingschulden

5.826

22

Handels- en overige schulden

143.434

68.928

23

Belastingverplichtingen

2.037

1.175

11

Korte termijn financiële instrumenten

6.198

9

Over te dragen opbrengsten korte termijn

414.298

149.801

24

Korte termijn schulden

571.793

219.905

 

Totaal schulden

3.192.951

225.247

 

Totaal eigen vermogen en schulden

6.068.609

1.439.496

 

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde financiële cijfers.