11. Winstbelastingen

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport

De volgende tabel geeft een overzicht van de belastingen erkend in de resultatenrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2019 en 2018:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2019

2018

Belastingen

(1.372)

(584)

Uitgestelde belastingen

1.158

535

Belastingen

(214)

(50)

Belastingen voor het boekjaar waren gerelateerd aan dochterondernemingen die werken op een cost plus basis.

De uitgestelde belastingen hadden betrekking op dochterondernemingen die opereren op een cost plus basis en op onze fee-for-service dochter.

Belastingverplichtingen

De volgende tabel geeft een overzicht van de belastingverplichtingen in de balans op 31 december 2019 en 2018:

 

31 december

(in duizenden €)

2019

2018

Te betalen belastingen

2.037

1.175

Totaal belastingverplichtingen

2.037

1.175

De belastingverplichtingen op 31 december 2019 hadden voornamelijk betrekking op de erkenning van belastingverplichtingen voor dochterondernemingen die opereren op een cost plus basis.

Belastingen in de resultatenrekening

Voor de toelichting hieronder werd de vennootschapsbelasting berekend aan 29,58% (2018: 29,58%) – het geldende belastingtarief in België – op de geschatte belastbare winst van het boekjaar. Het toegepaste belastingtarief voor andere rechtsgebieden was het belastingtarief dat in deze respectieve territoriale rechtsgebieden op het geschatte belastbare resultaat van het boekjaar van toepassing is.

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2019

2018

Winst/verlies (-) voor belastingen

150.060

(29.209)

Verwachte belastingen, berekend door toepassing van het Belgische statutaire belastingtarief (29,58%) op de boekhoudkundige winst/verlies (-) (theoretisch)

44.388

(8.640)

Belastingkosten in de resultatenrekening (effectief)

214

50

Te verklaren verschil in belastingkosten/opbrengsten

(44.173)

8.690

 

 

 

Impact van belastingtarieven in andere jurisdicties

831

411

Impact van niet-belastbare opbrengsten

(13.079)

(11.558)

Impact van kosten van op aandelen gebaseerde vergoedingen zonder fiscale impact

10.318

7.530

Impact van van kosten/opbrengsten (-) zonder fiscale impact

53.270

382

Impact van niet-aftrekbare kosten

795

945

Impact van erkenning van eerdere niet-opgenomen uitgestelde belastingvorderingen

(2.286)

(1.977)

Impact van opname en terugname van fiscale verliezen

(136)

(150)

Impact van onder- of overwaardering van provisies in vorige periodes

30

Impact van niet-erkenning van uitgestelde belastingvorderingen

47.413

13.108

Impact van niet-erkenning van eerdere opgenomen uitgestelde belastingvorderingen

106

Impact van gebruik van IID

(141.435)

Totaal verklaringen

(44.173)

8.690

Niet-belastbare opbrengsten voor de boekjaren eindigend op 31 december 2019 en 2018 omvatten niet-belastbare subsidies en belastingkredieten. De kosten/opbrengsten (-) zonder fiscale impact voor het boekjaar eindigend 31 december 2019 bestonden voornamelijk uit de reële waarde aanpassingen van de afgeleide financiële verplichtingen gerelateerd aan de share subscription agreement en de warrants toegekend aan Gilead (zie toelichting 9). Het gebruik van IID voor het jaar eindigend op 31 december 2019 verwijst naar het systeem van aftrek van innovatie-inkomsten in Belgie. Dit regime van aftrek van innovatie-inkomsten laat toe dat de nettowinst gerelateerd aan opbrengsten van o.a. gepatenteerde producten (of producten waarvoor de patentaanvraag lopende is) aan een lager effectief tarief belast wordt dan andere opbrengsten. De effectieve belastingvoet kan verminderd worden tot minimum 4,4% (3,75% vanaf 1 januari 2020).