Risico’s verbonden aan onze intellectuele eigendom

Intellectuele eigendom
CSR rapport

Ons concurrentievermogen zou achteruit kunnen gaan als we onze eigendomsrechten niet adequaat beschermen.

Wij streven ernaar onze eigen technologieën en know-how te beschermen door overeenkomsten inzake vertrouwelijkheid en bedrijfseigen informatie te sluiten met medewerkers en partners, en door speciale procedures in te stellen (bijvoorbeeld met betrekking tot het omgaan met laboratoriumboeken).

Ons commerciële succes is afhankelijk van het verkrijgen en behouden van eigendomsrechten op onze kandidaatproducten en van het succesvol verdedigen van deze rechten tegen inbreuken door derden. We zullen alleen in staat zijn onze kandidaatproducten en hun toepassingen te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik door derden, voor zover deze onder een geldig en afdwingbaar patent vallen of effectief beschermde bedrijfsgeheimen zijn. Als wij onze intellectuele eigendomsrechten niet met succes kunnen afdwingen of beschermen, kan onze concurrentiepositie hieronder lijden, wat onze bedrijfsresultaten zou kunnen schaden.

Farmaceutische patenten en patentaanvragen hebben betrekking op zeer complexe juridische en feitelijke vragen, die, indien negatief beantwoord, onze patentpositie op een negatieve manier kunnen beïnvloeden. Ons succes is deels afhankelijk van ons vermogen om op te treden zonder inbreuk te doen op intellectuele eigendommen of eigendomsrechten van derden. We kunnen niet garanderen dat onze bedrijfsactiviteiten, producten en methoden geen inbreuk (zullen) maken op patenten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. In de farmaceutische industrie wordt veelvuldig geprocedeerd over patent- en andere intellectuele eigendomsrechten. Dergelijke processen zouden kunnen leiden tot aanzienlijke kosten en het management en andere medewerkers kunnen afleiden van hun eigenlijke taken.

De patentposities van biotechnologie- en farmaceutische bedrijven kunnen zeer onzeker zijn en omvatten complexe juridische en feitelijke vragen. De interpretatie en omvang van de claims die in sommige voor farmaceutische samenstellingen geldende patenten mogelijk zijn, kunnen onzeker en moeilijk vast te stellen zijn, en zijn vaak wezenlijk beïnvloed door de feiten en omstandigheden die betrekking hebben op de gepatenteerde samenstellingen en de daarmee verband houdende patentclaims. De standaarden van de United States Patent and Trademark Office, het Europees Octrooibureau, en andere buitenlandse instanties zijn soms onzeker en zouden in de toekomst kunnen veranderen. Als we er niet in slagen om bescherming van onze patenten en bedrijfsgeheimen voor onze kandidaatproducten te verkrijgen en deze te behouden, zouden we ons concurrentievoordeel kunnen verliezen en zouden we met sterkere concurrentie te maken kunnen krijgen, waardoor eventuele inkomsten zouden afnemen en ons vermogen om winstgevendheid te bereiken of te behouden negatief beïnvloed kunnen worden.

We zullen niet proberen om onze intellectuele eigendomsrechten in alle rechtsgebieden in de hele wereld te beschermen en we zijn mogelijk niet in staat om onze intellectuele eigendomsrechten adequaat af te dwingen, zelfs in de rechtsgebieden waar we bescherming nastreven.

Aangifte doen van, en rechtszaken voeren tegen, patentinbreuken en het verdedigen van patenten op onze producten in alle landen en rechtsgebieden over de hele wereld zou onbetaalbaar zijn, en onze intellectuele eigendomsrechten zouden in sommige landen minder uitgebreid kunnen zijn dan die in de Verenigde Staten en Europa. Daardoor zijn we mogelijk niet in staat om te voorkomen dat derden onze uitvindingen gebruiken, verkopen of op deze uitvindingen gebaseerde producten importeren.