Geconsolideerde kasstroomoverzichten

Geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport

(in duizenden €)

2019

2018

Toelichting

Nettowinst/nettoverlies (-) van het jaar

149.845

(29.259)

 

 

 

 

 

Aanpassing voor niet-kas transacties

248.027

21.753

25

Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom

(7.731)

(4.389)

25

Aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstroom

(5.061)

(668)

25

Wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten

12.698

19.922

25

Toename/afname (-) van over te dragen opbrengsten

2.804.202

(153.312)

24

 

 

 

 

Kasstromen gegenereerd uit/gebruikt bij (-) bedrijfsactiviteiten

3.201.980

(145.953)

 

 

 

 

 

Betaalde intresten

(1.158)

(1.063)

 

Ontvangen intresten

7.852

4.558

 

Betaalde inkomstenbelastingen

(57)

(8)

 

 

 

 

 

Netto kasstromen gegenereerd uit/gebruikt bij (-) bedrijfsactiviteiten

3.208.617

(142.466)

 

 

 

 

 

Aankoop van materiële vaste activa

(22.385)

(10.392)

14

Aankoop van immateriële vaste activa

(23.300)

(3.325)

13

Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa

1

14

Toename in korte termijn financiële investeringen

(4.787.284)

18

Intresten gerelateerd aan korte termijn financiële investeringen

5.059

18

Afname in korte termijn financiële investeringen

1.063.344

18

Aankoop van financiële activa met reële waarde aanpassing in resultaat

(177)

(4.559)

15

Ontvangsten uit de verkoop van financiële activa met reële waarde aanpassing in resultaat

82

2.361

15

 

 

 

 

Netto kasstromen gebruikt bij investeringsactiviteiten

(3.764.660)

(15.914)

 

 

 

 

 

Betaling van leasingschulden

(5.091)

(5)

22

Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, bruto

960.087

296.188

20

Betaalde kosten gerelateerd aan verhoging van kapitaal en uitgiftepremies

(4.447)

(15.964)

20

Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, uitoefening warrants

17.167

7.657

20

Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, uitoefening van warrant A door Gilead

368.035

20

 

 

 

 

Netto kasstromen gegenereerd uit financieringsactiviteiten

1.335.751

287.876

 

 

 

 

 

Toename van geldmiddelen en kasequivalenten

779.708

129.497

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten in het begin van het jaar

1.290.796

1.151.211

19

 

 

 

 

Transfer naar korte termijn financiële investeringen

(198.922)

 

 

 

 

 

Toename van geldmiddelen en kasequivalenten

779.708

129.497

 

 

 

 

 

Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten

(9.966)

10.089

 

 

 

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van het jaar

1.861.616

1.290.796

19

 

31 december

 

(in duizenden €)

2019

2018

Toelichting

Korte termijn financiële investeringen

3.919.216

18

Geldmiddelen en kasequivalenten

1.861.616

1.290.796

19

Korte termijn financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten

5.780.832

1.290.796

 

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde financiële cijfers.