Criteria en methodes om de prestaties van de CEO en de andere directiecomitéleden van Galapagos NV te evalueren in het kader van hun prestatie gerelateerde remuneratie

Remuneratieverslag
CSR rapport

De prestatiecriteria voor 2019 bevatten elementen die betrekking hadden op vooruitgang van onze onderzoeksactiviteiten (aantal geïdentificeerde targets en genomineerde preklinische kandidaten), vordering van onze klinische studies (streefdoel van opgestarte en voltooide klinische studies), op onze cash positie (werkelijke cash burn versus projecties), alsook op corporate development (volbrengen van een transactie belangrijk voor bedrijfsontwikkeling, groei van de organisatie en kwaliteitsdoelen) en commerciële ontwikkeling (commercializatieplan voor filgotinib). Elk van de groepsdoelstellingen is duidelijk en meetbaar zodat het eenvoudig vast te stellen is of een bepaald objectief al dan niet is behaald.

De raad van bestuur stelde vast dat de groepsdoelstellingen voor 2019, die gericht waren op het bevorderen van de langetermijnprestaties van de vennootschap, behaald werden en op sommige aspecten zelfs overtroffen werden. De remuneratie voor 2019 houdt rekening met de bijdragen van de leden van het directiecomité aan deze prestaties. Op voorstel van het benoemings- en remuneratiecomité, besliste de raad van bestuur gebruik te maken van de mogelijkheid om een  uitzonderlijke speciale bonus toe te kennen voor de succesvolle afronding van de Gilead transactie. Ze waren ervan overtuigd dat dat de samenwerking met Gilead een significant bedrag aan kapitaal en ook de andere voorwaarden verzekerde om onafhankelijke innovatie op het gebied van onderzoek en ontwikkeling en waardecreatie op de lange termijn tot stand te brengen, wat in overeenstemming is met de belangen van de aandeelhouders. 

De totale remuneratie is toegekend in overeenstemming met het goedgekeurde remuneratiebeleid dat van kracht was op het ogenblik dat de remuneratie werd toegekend. Het remuneratiebeleid van kracht in het voorbije boekjaar kan worden geraadpleegd in het remuneratieverslag zoals opgenomen in ons jaarverslag over het boekjaar dat eindigde op 31 december 2018.