Vaststelling van de remuneratie van de bestuurders en directiecomitéleden van Galapagos NV

Remuneratiebeleid
CSR rapport

De remuneratie van de bestuurders en de leden van het directiecomité (inclusief de CEO) wordt vastgelegd door de raad van bestuur op basis van voorstellen van het benoemings- en remuneratiecomité. Waar nodig, wordt de remuneratie ook ter goedkeuring aan de aandeelhoudersvergadering voorgelegd. Er wordt rekening gehouden met de feedback van aandeelhouders. Verder wordt ook rekening gehouden met relevante benchmarks met aangewezen vergelijkbare bedrijven en, voor de leden van het directiecomité, ook met ons systeem voor prestatiemeting. Voor de benchmarking oefening werkt het benoemings- en remuneratiecomité samen met toonaangevende externe adviseurs. De vergelijkingsgroep waarmee rekening wordt gehouden bestaat uit genoteerde vennootschappen in de VS en Europa in de biofarmaceutische sector met een vergelijkbare marktkapitalisatie. Meer details over de specifieke externe adviseur die gebruikt werd, worden opgenomen in ons remuneratieverslag voor het betrokken jaar. 

Het systeem voor prestatiemeting binnen de groep evalueert de prestaties van individuele werknemers en managers in de loop van het kalenderjaar ten opzichte van een set doelstellingen die bij het begin van het jaar worden vastgelegd. Dit mondt uit in een score van 1 (onaanvaardbare prestaties) tot 5 (uitmuntende prestaties). Verder wordt voor de toekenning van salarisverhogingen en bonussen ook rekening gehouden met het behalen van vooraf bepaalde jaarlijkse doelstellingen voor de groep. Dit systeem geldt ook voor de leden van het directiecomité (waaronder de CEO).

Het benoemings-en remuneratiecomité is uitsluitend samengesteld uit niet-uitvoerende bestuurders en een meerderheid van de leden zijn ook onafhankelijke bestuurders. Dit helpt belangenconflicten voorkomen wat betreft het opzetten, aanpassen en implementeren van het remuneratiebeleid ten opzichte van de leden van het directiecomité van Galapagos NV. De CEO en andere leden van het directiecomité worden niet uitgenodigd om deel te nemen aan besprekingen van het benoemings- en remuneratiecomité over hun eigen individuele vergoeding. Wat betreft de vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders, worden alle beslissingen goedgekeurd door de aandeelhoudersvergadering.