Terugvorderingsrecht door Galapagos van de variabele remuneratie

Remuneratieverslag
CSR rapport

In 2019 bestonden er geen contractuele afspraken tussen Galapagos en de CEO en de andere leden van het directiecomité die Galapagos een contractueel recht geven om van deze personen de variabele remuneratie terug te vorderen die hen zou worden toegekend op basis van onjuiste financiële gegevens.

Vanaf 2020 zullen echter contractuele bepalingen van toepassing worden die verzekeren dat Galapagos het recht heeft om voor de CEO of de andere leden van het directiecomité het uitgestelde of nog niet definitief verworven gedeelte van hun variabele remuneratie verbeurd te verklaren indien (i) indien ze een belangrijke inbreuk plegen op onze Gedragscode of (ii) de jaarrekening herzien moet worden en die herziening een materiële negatieve impact op Galapagos heeft.