28. Warrantplannen

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport

Hieronder wordt een samenvatting gegeven van de evoluties van de warrantplannen in de periodes waarover gerapporteerd wordt. Verschillende warrantplannen werden goedgekeurd ten gunste van onze werknemers, en ten gunste van bestuurders en zelfstandige consulenten van Galapagos NV. Voor warrants uitgegeven voor 2011 aan werknemers en onafhankelijke consulenten gelden de volgende verwervingscriteria: 10% van de waranten zijn verworven op de dag van de toekenning; de volgende 10% is verworven op de eerste verjaring na de toekenning, nog eens 20% op de tweede verjaring en nog eens 20% op de derde verjaring na de toekenning. De laatste 40% is verworven na het einde van het derde jaar na de toekenning.

De warrants toegekend onder de warrantplannen die werden uitgegeven vanaf 2011, worden definitief verworven op het einde van het derde kalenderjaar na de toekenningsdatum, zonder tussentijdse verwerving, met uitzondering van de warrants die werden toegekend onder Warrantplan 2015 (B), Warrantplan 2015 RMV, en Warrantplan 2016 (B); deze worden definitief verworven op de derde verjaardag van de notariële akte die de aanvaarding en uitgifte van de warrants vaststelt.

De warrants aangeboden aan bestuurders worden definitief verworven over een periode van 36 maanden ten belope van 1/36ste per maand.

De warrants kunnen niet worden uitgeoefend vóór het einde van het derde kalenderjaar volgend op het jaar van de toekenning, met uitzondering evenwel van de warrants die werden toegekend onder Warrantplan 2015 (B), Warrantplan 2015 RMV, en Warrantplan 2016 (B), die uitoefenbaar worden vanaf de derde verjaardag van de notariële akte die de aanvaarding en uitgifte van de warrants vaststelt. In geval van wijziging in de controle van Galapagos NV, worden alle uitstaande warrants onmiddellijk verworven en uitoefenbaar.

De volgende tabel geeft een overzicht van de uitstaande en uitoefenbare warrants op 31 december 2019, per warrantplan:

Warrantplan

Datum van toekenning

Verval­datum

Uitoefen­prijs (€)

Uitstaand per 1 januari 2019

Toegekend
tijdens het jaar

Uitgeoefend
tijdens het jaar

Verbeurd
tijdens het jaar

Vervallen tijdens het jaar

Uitstaand per 31 december 2019

Uitoefenbaar per 31 december 2019

2006 BNL

21,12,2007

20,12,2020

7,12

1.050

 

 

 

 

1.050

1.050

2007

28,06,2007

27,06,2020

8,65

29.374

 

(29.374)

 

 

2007 RMV

25,10,2007

24,10,2020

8,65

24.550

 

(9.570)

 

 

14.980

14.980

2008

26,06,2008

25,06,2021

5,60

77.100

 

(75.735)

 

 

1.365

1.365

2011

23,05,2011

22,05,2019

9,95

37.500

 

(37.500)

 

 

2012

03,09,2012

02,09,2020

14,19

110.040

 

(30.000)

 

 

80.040

80.040

2013

16,05,2013

15,05,2021

19,38

195.560

 

(75.126)

 

 

120.434

120.434

2014

25,07,2014

24,07,2022

14,54

347.560

 

(95.220)

 

 

252.340

252.340

2014 (B)

14,10,2014

13,10,2022

11,93

60.000

 

(60.000)

 

 

2015

30,04,2015

29,04,2023

28,75

515.053

 

(232.580)

 

 

282.473

282.473

2015 (B)

22,12,2015

21,12,2023

49,00

399.000

 

(69.500)

 

 

329.500

329.500

2015 RMV

22,12,2015

21,12,2023

49,00

97.500

 

(40.000)

 

 

57.500

57.500

2016

01,06,2016

31,05,2024

46,10

504.250

 

 

 

 

504.250

 

2016 RMV

01,06,2016

31,05,2024

46,10

120.000

 

 

 

 

120.000

 

2016 (B)

20,01,2017

19,01,2025

62,50

150.000

 

 

 

 

150.000

 

2017

17,05,2017

16,05,2025

80,57

595.500

 

 

 

 

595.500

 

2017 RMV

17,05,2017

16,05,2025

80,57

127.500

 

 

 

 

127.500

 

2018

19,04,2018

18,04,2026

79,88

1.097.745

 

 

(12.500)

 

1.085.245

 

2018 RMV

19,04,2018

18,04,2026

79,88

137.500

 

 

 

 

137.500

 

2019

10,04,2019

09,04,2027

95,11

 

1.504.940

 

(18.250)

 

1.486.690

 

2019 RMV

10,04,2019

09,04,2027

95,11

 

194.750

 

 

 

194.750

 

Totaal

 

 

 

4.626.782

1.699.690

(754.605)

(30.750)

5.541.117

1.139.682

 

Warrants

Gewogen gemiddelde uitoefenprijs (€)

Uitstaande per 31 december 2017

3.970.807

39,32

Uitoefenbaar per 31 december 2017

763.344

13,71

 

 

 

Toegekend tijdens het jaar

1.235.245

79,88

Verbeurd tijdens het jaar

(12.000)

43,21

Uitgeoefend tijdens het jaar

(567.270)

13,50

Vervallen tijdens het jaar

 

Uitstaande per 31 december 2018

4.626.782

53,30

Uitoefenbaar per 31 december 2018

882.734

14,05

 

 

 

Toegekend tijdens het jaar

1.699.690

95,11

Verbeurd tijdens het jaar

(30.750)

88,92

Uitgeoefend tijdens het jaar

(754.605)

22,75

Vervallen tijdens het jaar

 

Uitstaande per 31 december 2019

5.541.117

70,09

Uitoefenbaar per 31 december 2019

1.139.682

30,16

De onderstaande tabel geeft een overzicht weer van de waardering van de warrants.

Warrantplannen

 

2019

2019 RMV

2018

2018 RMV

 

10 april 2019

10 april 2019

19 april 2018

19 april 2018

Uitoefenprijs (€)

95,11

95,11

79,88

79,88

Gewogen gemiddelde aandelenkoers op de datum van aanvaarding (€)

107,05

107,45

84,88

84,88

Gewogen gemiddelde reële waarde op datum van aanvaarding (€)

40,04

40,05

38,39

38,39

Gewogen gemiddelde geschatte volatiliteit (%)

35,86

35,63

39,44

39,44

Gewogen gemiddelde verwachte looptijd van de warrant (in jaren)

6,02

6,00

8

8

Gewogen gemiddelde risicovrije rentevoet (%)

(0,27)

(0,28)

0,51

0,51

Verwachte dividenden

None

None

None

None

De uitoefenprijs van de warrants wordt bepaald op grond van de toepasselijke bepalingen van het Belgisch Wetboek van vennootschappen.

De gewogen gemiddelde geschatte volatiliteit wordt berekend op basis van de impliciete volatiliteit van de koers van het aandeel over de verwachte looptijd van de warrants.

De gewogen gemiddelde verwachte looptijd wordt berekend als de geschatte duur tot uitoefening, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de plannen.

Onze kost van op aandelen gebaseerde vergoedingen bedroeg €38.297 duizend in 2019 (2018: €26.757 duizend).

De volgende tabel geeft een overzicht van de uitstaande warrants per categorie warranthouders op 31 december 2019 en 2018:

 

31 december

Categorie (in aantal warranten)

2019

2018

Niet-uitvoerende bestuurders

222.600

216.780

Directiecomité

2.171.874

2.139.374

Overige

3.146.643

2.270.628

Totaal uitstaande warrants

5.541.117

4.626.782

De uitstaande warrants op het einde van het boekjaar hebben een gemiddelde uitoefenprijs van €70,09 (2018: €53,30) en een gewogen gemiddelde resterende levensduur van 1.439 dagen (2018: 1.500 dagen).