Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Remuneratie van leden van de directieraad

Componenten van de remuneratie

De remuneratie van leden van de directieraad bestaat uit (i) een vaste remuneratie bestaande uit het basissalaris, pensioen en andere voordelen en (ii) een variabele remuneratie bestaande uit een cash bonus en de toekenning van “Restricted Stock Units” (“RSU’s”) en inschrijvingsrechten. Voor het variabele deel van de remuneratie van de leden van de directieraad gelden prestatiecriteria.

Componenten van de remuneratie – directieraad (graphic)

Criteria en methodes om de prestaties van de leden van de directieraad te evalueren

Voor 2021 omvatten de prestatiecriteria die bij de besluitvorming inzake cash bonussen en die voor de jaarlijkse toekenning van RSU’s in aanmerking worden genomen de in de onderstaande tabel vermelde elementen, waarbij elk van de groepsdoelstellingen op een duidelijke en meetbare manier verder wordt uitgewerkt om een degelijke evaluatie door het benoemings- en remuneratiecomité en de raad van toezicht mogelijk te maken. Onze ambitie is om verder te groeien als een succesvol biofarmaceutisch bedrijf met een commerciële tak, dat gericht is op de ontdekking, ontwikkeling en commercialisatie van nieuwe medicijnen in gebieden met grote onvervulde medische nood om de levens te verbeteren van mensen die aan ernstige ziektes lijden. Om dit langetermijndoel te bereiken, willen we innovatie in onze onderzoeksactiviteiten blijven stimuleren en elk jaar ook goede vooruitgang boeken in onze klinische studies, terwijl we een gezonde cashpositie behouden. Daarnaast zijn onze doelstellingen op het gebied van corporate en business development gericht op de groei van het bedrijf en waardecreatie voor alle aandeelhouders, inclusief via business development opportuniteiten in onze belangrijkste therapeutische domeinen. Ten slotte is onze commerciële doelstelling erop gericht om onze filgotinib franchise in Europa verder uit te bouwen, op schema te blijven voor de voltooiing van de overdracht van de volledige Europese commercialiseringsrechten van Gilead aan ons en om ons dichter te brengen bij ons doel om een commercieel succesvol biofarmaceutisch bedrijf te worden dat (onder voorbehoud van goedkeuring door de regelgever) nieuwe medicijnen op de markt kan brengen.

Criteria en methodes om de prestaties van de leden van de directieraad te evalueren (graphic)

Op het vlak van de individuele prestatiebeoordeling wordt dit ondersteund door het systeem van prestatiemeting van de groep dat de prestaties van alle werknemers (inclusief de leden van de directieraad) gedurende het kalenderjaar evalueert aan de hand van een reeks doelstellingen die aan het begin van het jaar werden bepaald.

Ten slotte is het beleid van Galapagos om elk jaar een aantal inschrijvingsrechten toe te kennen op basis van en rekening houdend met de rol van elk lid van de directieraad, de individuele prestaties voor het prestatiejaar alsook de individuele impact op de waardecreatie op lange termijn.

Het benoemings- en remuneratiecomité is verantwoordelijk voor de evaluatie van de prestaties van de leden van de directieraad ten aanzien van de hierboven uiteengezette groepsdoelstellingen. Het benoemings- en remuneratiecomité is uitsluitend samengesteld uit niet-uitvoerende bestuurders en een meerderheid van zijn leden zijn onafhankelijke bestuurders. Dit helpt belangenconflicten te voorkomen met betrekking tot de uitvoering van het remuneratiebeleid ten aanzien van de leden van de directieraad. De leden van de directieraad worden niet uitgenodigd om deel te nemen aan discussies van het benoemings- en remuneratiecomité met betrekking tot hun eigen individuele remuneratie.

Totale remuneratie

Lid van de directieraad

Vaste remuneratie

Variabele remuneratie

TOTALE REMUNERATIE

Verhouding vaste en variabele vergoeding

Basissalaris

Overige componenten(1)

Pensioen

één jaar variabele(2)

Meerjarige variabele

Vested RSUs(3)

Toegekende inschrijvings-rechten(4)

Onno van de Stolpe(5)

€636.000

€164.314

€93.600

€360.000

€1.074.336

€-

€2.328.250

Vast: 38,39%
Variabel: 61,61%

Bart Filius

€480.500

€27.565

€63.300

€215.906

€867.162

€-

€1.654.433

Vast: 34,54%
Variabel: 65,46%

Andre Hoekema

€377.250

€29.572

€55.350

€92.531

€383.622

€-

€938.325

Vast: 49,26%
Variabel: 50,74%

Piet Wigerinck(6)

€387.333

€14.994

€57.200

€194.792

€713.686

€-

€1.368.005

Vast: 33,59%
Variabel: 66,41%

Walid Abi-Saab

€422.750

€15.874

€62.400

€154.219

€713.686

€-

€1.368.929

Vast: 36,60%
Variabel: 63,40%

Michele Manto(7)

€336.250

€218.835

€48.750

€154.219

€173.444

€-

€931.498

Vast: 64,82%
Variabel: 35,18%

(1)

Andere componenten zijn de waarde van de toegekende voordelen, zoals een bedrijfswagen, belastingsadviesdiensten, ziektekosten- en arbeidsongeschiktheids-verzekeringen en thuiswerkvergoedingen.

(2)

De één jaar variabele is de kortetermijnbonus die aan elk lid van de directieraad voor het boekjaar 2021 wordt toegekend en uitbetaald in april 2022, met uitzondering van Piet Wigerinck. Zijn bonus (pro rata) is uitbetaald in december 2021 volgend op zijn vertrek.

(3)

Gedurende boekjaar 2021 zijn er RSU's gevest onder RSU Plan 2019.II, 2019.III and 2020.II en gebeurden de hiermee overeenstemmende uitbetalingen.

(4)

De waarde van de inschrijvingsrechten toegekend tijdens het boekjaar 2021 is berekend op basis van de vergelijking van de uitoefenprijs met de gemiddelde aandelenkoers van het aandeel op Euronext Brussel en Amsterdam gedurende het boekjaar 2021.

(5)

Het basissalaris van Dhr. Onno van de Stolpe bedraagt €636.000, waarvan €18,859,44 in de vorm van persoonlijke pensioensbijdragen. Het bedrag van €93.600 vermeld onder de kolom "pensioen" is exclusief het bedrag van €18.859,44, dat deel uitmaakt van het vast basissalaris van Dhr. Onno van de Stolpe. Het bedrag weergegeven onder ‘Overige componenten’ omvat hoofdzakelijk fiscale adviesverleningskosten.

(6)

Lid van de directieraad tot en met 30 November 2021. Zijn vertrekpakket is uiteengezet in het onderdeel "Contractuele bepalingen over vertrekvergoedingen en vertrekvergoedingen".

(7)

Het bedrag onder ‘Overige componenten’ omvat voor Dhr. Manto een eenmalige vergoeding in verband met een nadelige wijziging van zijn persoonlijke belastinggrondslag. Deze wijziging is het gevolg van de beslissing van Galapagos om Dhr. Manto zijn diensten vanaf 1 januari 2020 te laten verlenen onder een managementsovereenkomst met Galapagos, in overeenstemming met het nieuw ingevoerde Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de invoering van het duaal bestuursmodel en zijn benoeming als lid van de directieraad.

Vaste vergoeding

De raad van toezicht besliste, voor de CEO op aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité en voor de andere leden van de directieraad op voorstel van de CEO, dat voor het boekjaar 2021 elk lid van de directieraad het basissalaris (brutobedrag) zou ontvangen zoals vermeld in bovenstaande tabel. Deze vaste vergoeding is een basissalaris dat is afgestemd op de verantwoordelijkheden, de relevante ervaring en competenties, in overeenstemming met de gangbare vergoedingen binnen de markt voor gelijkaardige functies.

Variabele vergoeding

Het beleid van Galapagos bestaat erin om een aantal langetermijnvergoedingen toe te kennen op basis van de individuele prestaties gedurende het prestatiejaar, waarbij ook rekening wordt gehouden met de individuele impact op waardecreatie op lange termijn. Bonussen bestaan zowel uit een cash component op korte termijn als een RSU-component op lange termijn. De leden van de directieraad kregen in 2021 ook inschrijvingsrechten aangeboden.

Conform ons remuneratiebeleid kan de cash bonus van de CEO maximaal 75% bedragen van zijn basissalaris. Het totale bedrag van de bonussen van de andere leden van de directieraad kan maximaal 50% bedragen van hun totaal aan basissalarissen. Een equivalent aantal RSU’s zal worden toegekend aan de CEO en de andere leden van de directieraad krachtens het RSU Annual Long-Term Incentive Plan.

(a) Variabele kortetermijnvergoeding

De raad van toezicht heeft een algemene verwezenlijking van 75% (van een maximum van 100%) vastgesteld ten opzichte van de groepsdoelstellingen voor 2021. Bij deze vaststelling heeft de raad van toezicht overwogen dat sommige doelstellingen niet zijn bereikt, andere zijn bereikt en sommige zijn overtroffen. Hoogtepunten in 2021 waren onder meer de inspanningen op commercieel vlak om het eerste geneesmiddel van Galapagos aan patiënten te bezorgen, de heroriëntering van onze pijplijn en het efficiënter maken van onze organisatie, en een sterkere financiële discipline en operationele uitmuntendheid die zorgen voor een duurzaam bedrijf op lange termijn.

Het 75% verwezenlijkingsniveau geldt voor het gehele personeel van Galapagos voor de bedrijfscomponent van hun bonus financiering, met inbegrip van de leden van de directieraad. De raad van toezicht hield, voor de CEO op aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité en voor de andere leden van de directieraad op voorstel van de CEO, rekening met dit niveau van funding, zoals van toepassing op het voltallige Galapagos personeel, en met de individuele prestaties van leden van de directieraad om de individuele bedragen van de cash bonussen voor 2021 te bepalen, die in de bovenstaande totale remuneratietabel zijn uiteengezet: Dhr. Onno van de Stolpe (€ 360.000; 56,63% van zijn 2021 basissalaris), Dhr. Bart Filius (€ 215.906; 43,18% van zijn 2021 basissalaris), Dr. Andre Hoekema (€ 92.531; 24,35% van zijn 2021 basissalaris), Dr. Walid Abi-Saab (€ 154.219; 36,29% van zijn 2021 basissalaris) en Dhr. Michele Manto (€ 154,219; 45,36% van zijn 2021 basissalaris). Deze 2021 cash bonussen zullen worden uitbetaald in april 2022. Met uitzondering van de aftredende CEO zal aan ieder lid van de directieraad een equivalent van het bedrag van de cash bonus in RSU’s worden toegekend krachtens het 2022 RSU Annual Long-Term Incentive Plan als variabele langetermijnvergoeding. Galapagos paste een maximaal verwezenlijkingsniveau toe (100%) bij het bepalen van de bonus van Dr. Wigerinck en Dr. Wigerinck ontving een pro rata maximum cash bonus voor 2021 (€194.792; 45,83% van zijn 2021 basissalaris). Zijn bonus werd in december 2021 uitbetaald en hij is niet gerechtigd op enige volgende toekenning van RSU's. 

In 2021 kregen de leden van de directieraad nieuwe inschrijvingsrechten aangeboden onder het Inschrijvingsrechtenplan 2021 BE. Elk van hen aanvaardde het volgende aantal inschrijvingsrechten: Dhr. Onno van de Stolpe: 85.000 inschrijvingsrechten, Dhr. Bart Filius: 50.000 inschrijvingsrechten, Dr. Piet Wigerinck en Dr. Walid Abi-Saab: elk 40.000 inschrijvingsrechten en Dr. Andre Hoekema en Dhr. Michele Manto: elk 30.000 inschrijvingsrechten. Verder wordt verwezen naar het onderdeel Aandelengerelateerde remuneratie, die onder meer een beschrijving bevat van de toekenning van inschrijvingsrechten in 2021.

De tabel met de totale remuneratie hierboven geeft de waarde weer van het aantal RSU’s die gevest zijn in 2021 en zijn uitbetaald aan elk lid van de directieraad. Elke RSU vertegenwoordigt het recht om, naar keuze van Galapagos, één Galapagos aandeel of een equivalent bedrag in cash te ontvangen gebaseerd op het volumegewogen gemiddelde van de koers van het Galapagos aandeel op Euronext Brussel gedurende de 30 kalenderdagen voorafgaand aan de betrokken vestingdatum. Tijdens 2021 waren er vestings van RSU’s onder drie verschillende RSU plannen: Plan 2019.II, Plan 2019.III and Plan 2020.II. De uitbetalingen aan de leden van de directieraad gebeurden in overeenstemming hiermee en de totale bedragen zijn opgenomen in de bovenstaande tabel. Verder wordt verwezen naar het onderdeel Aandelengerelateerde remuneratie.

Voor een beschrijving van de RSU’s die zijn toegekend aan de leden van de directieraad in 2021 verwijzen we naar het onderdeel Aandelengerelateerde remuneratie. Dit onderdeel zet tevens de voornaamste kenmerken uiteen van de verschillende RSU-plannen uitgegeven door Galapagos aan de leden van de directieraad in 2019, 2020 en 2021.

Het uitgestelde gedeelte van 50% van de bonus die werd toegekend voor boekjaar 2018 is volledig verbeurd en niet uitbetaald in 2021 als gevolg van de prestatie van de aandelenkoers van Galapagos over de periode 2018-2021 ten opzichte van de Next Biotech Index (waarin koersen worden bijgehouden van biotechbedrijven die genoteerd zijn op Euronext) overeenkomstig de regels van het Senior Management Bonus Scheme.

Pensioen en overige componenten

Daarenboven genieten de leden van de directieraad van een aantal voordelen zoals een pensioenplan, verzekeringsprogramma’s (levens-, invaliditeits-, reis- en ziekteverzekering), bedrijfswagens en fiscale adviesverlening. Het voormelde pensioenplan is opgezet als een vaste bijdragenplan en stemt overeen met de marktpraktijk in België. De pensioenen en andere componenten van de remuneratie van elk lid van de directieraad zijn uiteengezet in de bovenstaande tabel.

Filgotinib
Voorheen bekend als GLPG0634, onder commerciële naam Jyseleca. Klein molecuul, preferentiële JAK1-remmer, waarvoor in de Europese Unie, Groot-Brittannië en Japan voor reumatoïde artritis, en in de Europese Unie en Groot-Brittannië voor colitis ulcerosa goedkeuring werd bekomen. De aanvraag tot goedkeuring voor colitis ulcerosa werd ingediend in Japan. Filgotinib is onderdeel van de samenwerking met Gilead. Filgotinib is momenteel in fase 3-studies in de ziekte van Crohn en in een fase 4-studie in RA