Bekijk hier de voorgaande verslagen:

27. Toelichting bij het kasstroomoverzicht

 

31 december

(in duizenden €)

2021

2020

Aanpassing voor niet-kas transacties

 

 

Afschrijvingen, gewone en bijzondere waardeverminderingen

34.636

18.682

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

70.726

79.959

Afname van pensioenverplichtingen en voorzieningen

(2.347)

(260)

Niet-gerealiseerde wisselkoersresultaten en andere niet-kas financiële resultaten

(57.073)

105.055

Verdisconteringseffect van over te dragen opbrengsten

9.289

16.278

Reële waardeaanpassing van warrants

(2.960)

(3.034)

Nettowijziging in (reële) waarde van kortlopende financiële investeringen

(119)

15.900

Reële waardeaanpassing van financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat

4.919

(2.396)

Andere niet-kas kosten

648

539

Totaal aanpassing voor niet-kas transacties

57.718

230.723

 

 

 

Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom

 

 

Intrestkosten

11.656

9.424

Intrestopbrengsten

(2.853)

(7.476)

Belastingkosten

2.423

2.119

Totaal aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom

11.227

4.067

 

 

 

Aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstroom

 

 

Meerwaarde op verkoop van dochterondernemingen

(22.191)

-

Minderwaarde bij verkoop van vaste activa

-

82

Gerealiseerde wisselkoerswinst op de verkoop van kortlopende financiële investeringen

(6.645)

-

Intrest gerelateerd aan kortlopende financiële investeringen

(12)

(2.554)

Totaal aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstromen

(28.847)

(2.472)

 

 

 

Wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten

 

 

Toename van voorraden

(21.168)

(100)

Toename (-)/afname van vorderingen

79.859

(177.155)

Toename/afname (-) van schulden

(35.353)

31.163

Totaal wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten

23.337

(146.092)