Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Inleiding: remuneratieverslag 2021

Galapagos’ remuneratiebeleid

Het remuneratiebeleid van Galapagos werd opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders van Galapagos hebben het huidige remuneratiebeleid op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 2020 met 68,21% van de stemmen goedgekeurd. Het beleid geldt vanaf 1 januari 2020 en is van toepassing voor de verslaggeving over het jaar 2021. In dit verslag kijken we terug naar 2021.

Galapagos moedigt een open en constructieve dialoog met haar aandeelhouders aan om haar aanpak van het bestuur van de vennootschap, inclusief remuneratie, te bespreken. De toegenomen informatieverschaffing in dit remuneratieverslag weerspiegelt de input van de aandeelhouders van Galapagos over de jaren heen, alsook de ontwikkelingen in het wetgevende kader, waaronder de individuele weergave voor elk lid van de raad van toezicht en de directieraad.

Het doel van ons remuneratiebeleid is het aantrekken, motiveren en behouden van de diverse gekwalificeerde en deskundige individuen die essentieel zijn om onze strategische en operationele doelstellingen te bereiken. Verder hebben we als doel om competitief te zijn in de arbeidsmarkt door benchmarking met relevante vergelijkingsgroepen, om prestaties op het hoogst mogelijke niveau te stimuleren, gedifferentieerde beloningen toe te staan op basis van individuele prestaties, om discriminatie te voorkomen op andere gronden dan prestaties en om een open, eerlijke, consistente en billijke cultuur te versterken.

Na de invoering van een monistisch bestuursmodel, bestaande uit een raad van bestuur en een directiecomité, hetgeen zal worden voorgesteld aan de buitengewone algemene vergadering van 26 april 2022, zal een herzien remuneratiebeleid dat deze wijziging weerspiegelt, ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering die op 26 april 2022 zal worden gehouden.

Vergelijkingsgroep en benchmarking

Het remuneratiebeleid van Galapagos houdt rekening met relevante benchmarks met aangewezen vergelijkbare bedrijven en, voor de leden van de directieraad, ook met ons systeem van prestatiemeting. Voor de meest recente benchmarking oefening uitgevoerd in 2018 werkte ons benoemings- en remuneratiecomité samen met Willis Towers Watson als extern adviseur. Willis Towers Watson heeft eveneens in 2020 als extern adviseur advies verleend aan het benoemings- en remuneratiecomité. De benchmarking-groep die in aanmerking werd genomen bestond uit beursgenoteerde bedrijven in de biofarmaceutische sector met grote toegevoegde waarde in een vroeg stadium en een vergelijkbare marktkapitalisatie in de VS, evenals biotechnologische en farmaceutische bedrijven in Europa. Deze benchmarking oefening gaf aan dat in de biotech/farmaceutische subsector de "trans-Atlantische" kloof groter is dan in de bredere algemene industriesector en in de bredere sector van de life sciences. De vastgestelde kloof in de loonniveaus tussen regionale vergelijkingsgroepen was toe te schrijven aan langetermijnvergoedingen; in Europa waren de langetermijnvergoedingen aanzienlijk lager. Galapagos’ mix van remuneratie voor alle leidinggevende functies was grotendeels in overeenstemming met de marktpraktijken die werden waargenomen binnen de Amerikaanse vergelijkingsgroep, terwijl in vergelijking met de Europese vergelijkingsgroep meer de nadruk werd gelegd op langetermijnvergoedingen. Deze bevindingen waren in overeenstemming met en bekrachtigden de prioriteiten van het remuneratiecomité voor de remuneratie voor leidinggevenden. Het remuneratiecomité vond de Amerikaanse benchmark relevanter dan die van Europa gezien de meerderheid van onze concurrenten in de VS gevestigd zijn, we een significant aantal aandeelhouders hebben die gevestigd zijn in de VS, wiens standpunt over remuneratie is gebaseerd op Amerikaanse praktijken, en gelet op de relevantie van de Amerikaanse markt voor de farmaceutische industrie.