Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Overzicht statutaire resultaten van Galapagos NV

Dit overzicht heeft alleen betrekking op de niet-geconsolideerde statutaire resultaten van Galapagos NV. Deze resultaten maken deel uit van het geconsolideerde resultaat zoals besproken in de Brief van het management.

De bedrijfsopbrengsten van Galapagos NV bedroegen in 2021 €916,0 miljoen ten opzichte van €1.037,0 miljoen in 2020. Deze afname is veroorzaakt door een lagere omzet in 2021 van €55,4 miljoen, voornamelijk als gevolg van afgenomen succesbetalingen, upfront betalingen en royalty’s gerelateerd aan de samenwerkingsovereenkomst met Gilead. Er zit ook een afname in de opbrengsten uit intern gegenereerde immateriële vaste activa – zijnde geactiveerde R&D-uitgaven – die voor €68,1 miljoen minder bijgedragen hebben tot de bedrijfsopbrengsten dan in het voorgaande jaar. De overige bedrijfsopbrengsten bedroegen €18,5 miljoen, inclusief €7,3 miljoen erkende subsidies voor R&D-projecten en €9,0 miljoen recuperatie van bedrijfsvoorheffing van wetenschappelijk personeel.

De bedrijfskosten van 2021 bedroegen €1.107,7 miljoen ten opzichte van €1.146,0 miljoen in 2020. De diensten en diverse goederen zijn sterk afgenomen tot €500,0 miljoen in vergelijking met €543,0 miljoen in 2020, voornamelijk door afgenomen interne en externe onderaanneming voor onze preklinische studies en klinische proeven, alsook lagere kosten voor ingehuurd personeel.

Aankopen van verbruiksgoederen zijn licht gestegen van €10,3 miljoen in 2020 tot €13,1 miljoen in 2021.

Personeelskosten in 2021 bedroegen €70,4 miljoen ten opzichte van €59,9 miljoen in 2020. Het aantal personeelsleden bij Galapagos NV op het einde van 2021 bedroeg 460 in vergelijking met 508 per einde 2020, exclusief ingehuurd personeel. Het gemiddeld aantal VTE steeg echter tot 487 in 2021, in vergelijking met 436 in 2020.

De afschrijvingen namen af tot €401,8 miljoen in 2021, vergeleken met €467,8 miljoen in 2020, en bestonden voornamelijk uit afschrijvingen van R&D-kosten.

In 2021 zijn de financiële opbrengsten van Galapagos NV toegenomen tot €85,8 miljoen ten opzichte van €25,8 miljoen in 2020, dit in tegenstelling tot de financiële kosten die afnamen van €139,9 miljoen in 2020 tot €28,1 miljoen in 2021. Dit kan hoofdzakelijk verklaard worden door hogere wisselkoerswinsten op de U.S. dollar in 2021. Niet-recurrente financiële opbrengsten in 2021 bestonden uit €33,5 miljoen meerwaarde bij verkoop van dochterondernemingen. Niet-recurrente financiële kosten in 2021 bestonden uit waardeverminderingen op financiële activa.

Belastingopbrengsten in 2021 van €20,2 miljoen, vergeleken met €21,6 miljoen belastingopbrengsten in 2020, bestonden uit fiscale tegemoetkomingen voor investeringen in immateriële vaste activa.

Galapagos NV activeert haar gemaakte R&D-kosten in de mate dat de geactiveerde kosten niet hoger liggen dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of de toekomstige economische voordelen voor de entiteit. De mogelijkheid om de geactiveerde bedragen terug te verdienen hangt af van assumpties (bijv. toekomstige piekverkopen, marktaandeel, verkoopprijs, ratio’s met betrekking tot de succesvolle afronding van de verschillende R&D-fasen), die zeer veel beoordeling en inschattingen vergen. Galapagos is afhankelijk van de uitkomst van deze onzekere factoren die buiten de controle vallen van de entiteit (bijv. de testresultaten). De verwezenlijking van deze assumpties is hoogst belangrijk en kan de realiseerbaarheid van de geactiveerde bedragen beïnvloeden. De geactiveerde R&D-kosten worden volledig afgeschreven in het jaar waarin ze worden geactiveerd.

De investeringen in vaste activa in 2021 bedroegen €10,5 miljoen exclusief de intern gegenereerde activa. Ze bestonden voornamelijk uit investeringen in immateriële vaste activa, zijnde een licentiebetaling en software, en kosten voor nieuwe laboratorium- en IT-apparatuur.

Langlopende en kortlopende overige vorderingen bedroegen respectievelijk €92,5 miljoen en €116,6 miljoen en bestonden hoofdzakelijk uit vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling voor respectievelijk €92,5 miljoen en €6,6 miljoen in 2021, in vergelijking met vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling van €78,3 miljoen en €5,5 miljoen in 2020.

De kaspositie van Galapagos NV op het einde van 2021 bedroeg €4.681,3 miljoen.

De enkelvoudige jaarrekening van Galapagos NV, die u ter goedkeuring wordt voorgelegd, werd opgesteld in overeenstemming met de Belgische boekhoudregels, alsmede met de wettelijke en reglementaire voorschriften. Ze toont een negatief resultaat. Het boekjaar 2021 werd afgesloten met een verlies van €92,7 miljoen, vergeleken met een verlies van €196,0 miljoen in 2020. De enkelvoudige jaarrekening van Galapagos NV toont gecumuleerde verliezen van €369,2 miljoen per 31 december 2021. We verwijzen naar de Continuïteitsverklaring hierboven voor de rechtvaardiging van de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit.

In 2021 maakte Galapagos NV geen gebruik van financiële instrumenten.

VTE
Voltijds equivalent; een methode om de betrokkenheid van een medewerker bij een project te meten. Voorbeeld: een VTE van 1,0 betekent dat voor het project het equivalent van één voltijds-medewerker is ingezet