Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Risico's verbonden aan productontwikkeling en goedkeuring van de bevoegde gezondheidsinstanties

We hanteren adequate standaard werkprocedures om de integriteit en bescherming van onze onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten en -resultaten veilig te stellen en om de optimale aanwending van onze R&D-budgetten te waarborgen. De voortgang van de belangrijkste onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s wordt continu gevolgd door de directieraad. Ze worden minstens één keer per kwartaal besproken met de raad van toezicht, en leden van de raad van toezicht met klinische en wetenschappelijke expertise wonen af en toe vergaderingen met wetenschappelijk personeel bij om deze programma’s te bespreken en te evalueren. Als gevolg van onze beperkte middelen en toegang tot kapitaal moeten we echter de ontwikkeling van bepaalde kandidaatproducten voorrang geven, zoals we in het verleden al eerder hebben gedaan. Deze beslissingen kunnen onjuist blijken en kunnen een negatieve invloed hebben op onze activiteiten.

Wij zijn sterk afhankelijk van het succes van ons product filgotinib en onze andere kandidaatproducten, zoals GLPG2737, GLPG3667, GLPG4716, GLPG0555, GLPG3121, en GLPG4399. Filgotinib is goedgekeurd voor de behandeling van RA in de Europese Unie, Groot-Brittannië en Japan, voor de behandeling van CU in de Europese Unie en Groot-Brittannië, en is momenteel onder nazicht voor goedkeuring voor de behandeling van CU in Japan. Daarnaast investeren we sterk in onze productpijplijn in vroeg stadium van ontwikkeling, met inbegrip van onze SIK-programma’s in vroeg stadium. Deze kandidaatmedicijnen zijn onderworpen aan strenge preklinische en klinische testen waarvan de resultaten onzeker zijn en dewelke een wezenlijke vertraging kunnen hebben, of kunnen voorkomen dat de kandidaatgeneesmiddelen op de markt worden gebracht.

We kunnen niet garanderen dat deze kandidaatproducten met succes door klinische studies komen of goedkeuring zullen krijgen van de bevoegde overheidsinstanties, wat nodig is voordat deze kandidaatproducten op de markt kunnen worden gebracht.

We zijn voor onze bedrijfsactiviteiten en ons toekomstig succes vooral afhankelijk van onze capaciteit om ons kandidaatproduct filgotinib en onze andere kandidaatproducten succesvol te ontwikkelen, er goedkeuring voor te krijgen, en vervolgens de producten met succes te commercialiseren. We mogen geen kandidaatproducten op de markt brengen of promoten voordat de FDA, de EMA of een andere vergelijkbare toezichthouder officieel goedkeuring heeft gegeven. Het is mogelijk dat we deze goedkeuring nooit verkrijgen voor onze kandidaatproducten. We kunnen geen enkele garantie bieden dat de klinische studies voor filgotinib of voor onze andere kandidaatproducten (tijdig) zullen worden afgerond. Als filgotinib of eventuele andere kandidaatproducten niet worden goedgekeurd en gecommercialiseerd in bepaalde jurisdicties, zullen we niet in staat zijn om opbrengsten met die kandidaatproducten te genereren.

De wettelijke goedkeuringsprocessen van de FDA, de EMA, het MHRA, de MHLW en andere vergelijkbare overheidsinstanties zijn lang, tijdrovend en inherent onvoorspelbaar, en als we uiteindelijk niet in staat zijn om goedkeuring voor onze kandidaatproducten te verkrijgen, zal dit onze activiteiten aanzienlijk schaden.

Klinische studies zijn duur en kunnen vele jaren duren, en de uitkomst is inherent onzeker. Resultaten van eerdere studies en onderzoeken, alsmede de gegevens van eventuele tussentijdse analyses van lopende klinische studies, zijn niet voorspellend voor toekomstige onderzoeksresultaten en tijdens het proces van klinische studies kunnen op elk moment mislukkingen optreden. In geval van vertragingen in de afronding, dan wel beëindiging, van een klinische studie van één van onze kandidaatproducten, zal de commerciële toekomst van onze kandidaatproducten worden geschaad, en zal ons vermogen om productinkomsten te genereren uit één van deze kandidaatproducten vertraging oplopen. Als filgotinib of een ander kandidaatproduct onveilig of niet werkzaam wordt bevonden, zullen we niet in staat zijn om goedkeuring te krijgen of te behouden, wat tot wezenlijke schade zou leiden.

De snelheid waarmee we onze wetenschappelijke en klinische studies voltooien, is afhankelijk van vele factoren, waaronder, doch niet uitsluitend, patiëntenwerving. Patiëntenwerving is een belangrijke factor voor de doorlooptijd van klinische studies en wordt beïnvloed door vele factoren, zoals klinische studies van concurrenten, percepties van artsen en patiënten met betrekking tot de mogelijke voordelen van het onderzochte geneesmiddel in vergelijking met andere beschikbare therapieën en het relatief beperkte aantal patiënten. Elk van deze factoren kan onze klinische studies nadelig beïnvloeden, en daarmee tevens onze bedrijfsvoering, financiële situatie en vooruitzichten.

Onze kandidaatproducten kunnen ongewenste bijwerkingen veroorzaken of andere eigenschappen hebben die hun wettelijke goedkeuring kunnen vertragen of verhinderen, het commercieel profiel van een goedgekeurd label beperken, of leiden tot significante negatieve gevolgen na de goedkeuring voor het in de handel brengen, voor zover die al verkregen zou worden.

Als onze kandidaatproducten ongewenste bijwerkingen veroorzaken, zou het nodig kunnen zijn dat wij of toezichthoudende overheidsinstanties klinische studies onderbreken, vertragen of stopzetten en zou dat kunnen leiden tot een beperkter label, dan wel vertraging of niet-toekenning van goedkeuring door de FDA, de EMA, het MHRA, de MHLW of andere vergelijkbare overheidsinstanties. Aan het geneesmiddel gerelateerde bijwerkingen kunnen van invloed zijn op de patiëntenwerving, op het vermogen van ingeschreven patiënten om hun deelname te voltooien, of aanleiding vormen voor mogelijke claims op grond van productaansprakelijkheid. Elk van deze gebeurtenissen kan onze activiteiten, financiële situatie en toekomstige vooruitzichten aanzienlijk schaden.

Filgotinib kan, indien goedgekeurd of na goedkeuring, een waarschuwing op het etiket hebben voor mannelijke patiënten. In preklinische, dierlijke toxicologische studies induceerde filgotinib bij een blootstellingsdosis hoger dan de bij mensen goedgekeurde dosis nadelige effecten op spermaparameters. Naast het fase 3-programma voor filgotinib, voeren wij en Gilead specifieke mannelijke sperma-analyse-studies uit voor patiënten met CD en UC (MANTA), en RA, artitis psoriatica, of PsA en ziekte van Bechterew (MANTA-RAy).

Zelfs nu filgotinib in bepaalde jurisdicities is goedgekeurd door de autoriteiten en tot de markt wordt toegelaten, kunnen andere autoriteiten beperkingen instellen voor de dosering die kunnen afwijken van wat autoriteiten in andere landen goedkeuren.

Waarschuwingen op de verpakking, beperkingen voor label informatie, dosislimieten en soortgelijke gebruiksrestricties zouden een wezenlijk nadelig effect kunnen hebben op onze mogelijkheden om filgotinib te commercialiseren in landen waar dergelijke beperkingen van kracht zijn.

Het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA) kondigde aan dat zijn risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee - PRAC) een artikel 20 specifieke procedure is gestart om te onderzoeken of bepaalde ernstige risico's in verband met de JAK-remmers Xeljanz (tofacitinib) en Olumiant (baricitinib) in verband kunnen worden gebracht met alle JAK-remmers die in de EU zijn toegelaten voor de behandeling van ontstekingsziekten, waaronder filgotinib. Indien de uitkomst van de veiligheidsbeoordeling door het EMA resulteert in wijzigingen van de handelsvergunning voor filgotinib, andere aanvullende eisen die het EMA kan stellen met betrekking tot de ontwikkeling van JAK-remmers in het algemeen, of andere toekomstige acties door het EMA en andere vergelijkbare regelgevende instanties, dan kunnen dergelijke vertragingen of (vermeende) ongunstige ontwikkelingen of resultaten met betrekking tot de beoordeling door het EMA onze activiteiten, financiële toestand en toekomstige vooruitzichten aanzienlijk schaden.

Als we de exclusieve markttoegang als weesproduct niet kunnen behouden, of die status niet kunnen verkrijgen voor toekomstige kandidaatproducten waarvoor we die status aanvragen, dan wel als onze concurrenten eerder dan wij exclusieve markttoegang als weesproduct krijgen, kunnen we mogelijk geruime tijd geen goedkeuring krijgen voor onze concurrerende producten.

EMA
De European Medicines Agency, de centrale Europese autoriteit die een nieuw geneesmiddel beoordeelt voor toelating tot de markt
FDA
De Food and Drug Administration is de Amerikaanse autoriteit die verantwoordelijk is voor het beschermen en bevorderen van de volksgezondheid en vergunningen toekent voor het op de markt brengen van geneesmiddelen in de Verenigde Staten
Filgotinib
Voorheen bekend als GLPG0634, onder commerciële naam Jyseleca. Klein molecuul, preferentiële JAK1-remmer, waarvoor in de Europese Unie, Groot-Brittannië en Japan voor reumatoïde artritis, en in de Europese Unie en Groot-Brittannië voor colitis ulcerosa goedkeuring werd bekomen. De aanvraag tot goedkeuring voor colitis ulcerosa werd ingediend in Japan. Filgotinib is onderdeel van de samenwerking met Gilead. Filgotinib is momenteel in fase 3-studies in de ziekte van Crohn en in een fase 4-studie in RA
GLPG0555
Een JAK 1-remmer momenteel in fase 1b in patiënten met artrose
GLPG2737
Molecuul in fase 2 in ADPKD. Deze compound maakt deel uit van de cystische fibrose-samenwerking met AbbVie waarvoor Galapagos de rechten heeft teruggekregen buiten cystische fibrose
GLPG3121
Een molecuul in fase 1, inwerkend op JAK1/TYK2 gericht op ontstekingsziekten (IBD)
GLPG3667
Een TYK2-remmer, door ons ontdekt, topline resultaten uit de fase 1b-studie bij psoriasis werden gerapporteerd in juli 2021
GLPG4399
Een SIK3-remmer in fase 1 gericht op ontstekingsziekten
GLPG4716
Een chitinase-remmer in licentie genomen van OncoArendi, momenteel in voorbereiding voor een fase 2 in IPF gericht op fibrosis
JAK
Januskinasen (JAK) zijn kritische elementen in het doorgeven voor veel boodschapperstoffen van het immuunsysteem (zogenoemde cytokinen) en groeifactoren, waaronder stoffen die bij reuma in verhoogde concentraties voorkomen. Filgotinib is een preferentiële JAK1-remmer
MANTA
Een fase-2 sperma parameter-analyse studie met filgotinib in mannelijke patiënten met CU en CD
MHLW
De Japanse Ministry of Health, Labor & Welfare, de centrale Japanse autoriteit die een nieuw geneesmiddel beoordeelt voor toelating tot de markt
MHRA
Medicines and Healthcare products Regulatory Agency; regelgevend agentschap voor geneesmiddelen en producten in de gezondheidszorg in Groot-Brittannië
PRAC
Pharmacovigilance Risk Assessment Committee, risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking, verantwoordelijk voor de beoordeling van alle aspecten van het risicobeheer van geneesmiddelen voor menselijk gebruik
SIK
Salt-inducible kinase. Dit is de target-familie voor de portfolio aan moleculen in het Toledo-programma