Bekijk hier de voorgaande verslagen:

9. Reële waardeaanpassing van de warrants toegekend aan Gilead

De totale reële waardeaanpassing voor de jaren eindigend op 31 december 2021 en 2020 kan als volgt opgesplitst worden:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2021

2020

Reële waardeaanpassing van initiële warrant B

2.960

3.034

Totale reële waardeaanpassing van de warrants toegekend aan Gilead

2.960

3.034

Gilead warrants B

We waardeerden de warrants (initiële en bijkomende warrant B) aan reële waarde en erkenden bij de closing van het akkoord op 23 augustus 2019 een verplichting tot uitgifte van de warrants. Na goedkeuring van de uitgifte van initiële warrant B op 22 oktober 2019 (datum van warrantgoedkeuring) werd deze variabele vergoeding geherwaardeerd met een overeenkomstig effect op de transactieprijs gealloceerd aan de resultaatsverbintenis gerelateerd aan ons drug discovery platform, en de verplichting tot uitgifte van warrants werd, vanaf dat moment, een financiële verplichting met reële waardeaanpassing in resultaat.

De uitgifte van initiële warrant B werd op 22 oktober 2019 goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en is per 31 december 2021 nog niet uitgeoefend door Gilead. De reële waardeaanpassing van deze financiële verplichting werd gecategoriseerd als niveau 3 in de reële waarde hiërarchie. Initiële warrant B werd gewaardeerd aan de hand van een Longstaff-Schwartz Monte Carlo model. De input data gebruikt in het model werden afgeleid uit marktobservaties (volatiliteit, verdisconteringsvoet en koers van het aandeel) en uit inschattingen van het management (aantal uit te geven aandelen, toe te passen illiquiditeitskorting). De erkende positieve reële waardeaanpassing van €3,0 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2021 is hoofdzakelijk het gevolg van de afname van onze aandelenkoers en van de geïmpliceerde volatiliteit in 2021. De reële waarde van de financiële verplichting gerelateerd aan initiële warrant B van €0,2 miljoen per 31 december 2021 (€3,2 miljoen per 31 december 2020) werd opgenomen als kortlopend financieel instrument in onze geconsolideerde balans en zal elke rapporteringsperiode geherwaardeerd worden.

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2021

2020

Reële waarde van het financieel passief per 1 januari

(3.164)

(6.198)

Wijziging in reële waarde opgenomen in het resultaat

2.960

3.034

Reële waarde op 31 december

(204)

(3.164)

Bijkomende warrant B is nog onderhevig aan de goedkeuring van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en wordt daarom voorgesteld als verplichting tot uitgifte van warrants in onze over te dragen opbrengsten (we verwijzen naar toelichting 25 voor meer informatie). Bijkomende warrant B werd gewaardeerd aan de hand van een Longstaff-Schwartz Monte Carlo model. De input data gebruikt in het model werden afgeleid uit marktobservaties (volatiliteit, verdisconteringsvoet en koers van het aandeel) en uit inschattingen van het management (aantal uit te geven aandelen, toe te passen illiquiditeitskorting).