Bekijk hier de voorgaande verslagen:

20. Geldmiddelen en kasequivalenten

 

31 december

(in duizenden €)

2021

2020

Geld bij banken

1.225.860

1.239.993

Termijndeposito's

1.007.508

895.194

Geldmiddelen en kasequivalenten uit voortgezette activiteiten

2.233.368

2.135.187

Geldmiddelen en kasequivalenten opgenomen als activa bestemd voor verkoop

-

7.884

Totaal geldmiddelen en kasequivalenten

2.233.368

2.143.071

Geldmiddelen en kasequivalenten kunnen bestaan uit geld bij banken, bankdeposito’s en money market fondsen die onmiddellijk kunnen worden omgezet in contanten, en die onderhevig zijn aan een verwaarloosbaar risico op waardeschommelingen. Geldmiddelen en kasequivalenten per 31 december 2021 bevatten €1.007,5 miljoen aan termijndeposito’s, allen met een oorspronkelijke looptijd van meer dan 3 maanden maar onmiddellijk omzetbaar in contanten zonder noemenswaardige verbrekingsvergoeding. Alle geldmiddelen en kasequivalenten zijn opvraagbaar maximum 3 maand na kennisgeving en zonder noemenswaardige verbrekingsvergoeding. Cash bij banken bestaan voornamelijk uit opzegbare rekeningen en zichtrekeningen. Ons kredietrisico wordt beperkt door de keuze van financiële instellingen met een hoge rating voor onze deposito’s.

Per 31 december 2021 bevatten onze geldmiddelen en kasequivalenten $807,9 miljoen aangehouden in USD. Deze kunnen aanleiding geven tot een wisselkoerswinst/-verlies in onze financiële resultaten veroorzaakt door de schommeling van de wisselkoers EUR/USD; onze functionele valuta is namelijk EUR. We verwijzen naar toelichting 10 voor meer details over de in resultaat opgenomen wisselkoersresultaten.

De nettotoename in geldmiddelen en kasequivalenten van €90,3 miljoen bestond uit (i) een operationele cash burn van €564,8 miljoen, (ii) de opbrengst van €3,3 miljoen uit de verhoging van kapitaal en uitgiftepremies naar aanleiding van de uitoefening van inschrijvingsrechten in 2021, (iii) de nettoverkoop van kortlopende financiële investeringen van €566,4 miljoen, (iv) €56,8 miljoen niet-gerealiseerde wisselkoerswinsten, en (v) €28,7 miljoen inkomende kasstroom uit de verkoop van Fidelta.

De operationele cash burn (of operationele inkomende kasstroom indien positief) is een financiële maatstaf die niet in overeenstemming met IFRS berekend wordt. De operationele cash burn/operationele inkomende kasstroom is gelijk aan de toe- of afname van onze geldmiddelen en kasequivalenten (exclusief het effect van wisselkoersverschillen op onze geldmiddelen en kasequivalenten) min:

  1. de netto-opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, indien toepasselijk, opgenomen in de netto kasstroom gegenereerd uit/gebruikt bij (–) financieringsactiviteiten,
  2. de netto-opbrengsten uit of uitgaven voor, indien toepasselijk, de aankoop of verkoop van bedrijfsonderdelen; en de beweging van de in pand gegeven geldmiddelen en kortlopende financiële investeringen, moest die er zijn, opgenomen in de netto kasstroom gegenereerd uit/gebruikt bij (–) investeringsactiviteiten.

Deze alternatieve liquiditeitsindicator is ons inziens een belangrijke maatstaf voor een biotechnologiebedrijf in de ontwikkelingsfase.

Onderstaande tabel toont een reconciliatie tussen de operationele cash burn, en dit zo veel mogelijk in overeenstemming met IFRS, voor elk van de aangeduide periodes:

(in duizenden €)

2021

2020

Toename in geldmiddelen en kasequivalenten (exclusief effect van wisselkoersverschillen)

33.535

351.994

Minus:

 

 

Netto-opbrengsten van verhoging van kapitaal en uitgiftepremies

(3.314)

(28.287)

Nettoverkoop van kortlopende financiële investeringen

(566.365)

(841.110)

Inkomende kasstroom uit verkoop van dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten liquide middelen

(28.696)

-

Totaal operationele cash burn

(564.840)

(517.404)