Bekijk hier de voorgaande verslagen:

11. Winstbelastingen

De volgende tabel geeft een overzicht van de belastingen erkend in de resultatenrekening voor de boekjaren eindigend op 31 december 2021 en 2020:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2021

2020

Belastingen

(2.020)

(1.069)

Uitgestelde belastingen

(404)

(157)

Totaal inkomstenbelasting

(2.423)

(1.226)

Belastingen, bestaande uit vennootschapsbelastingen, en uitgestelde belastingen waren gerelateerd aan dochterondernemingen die werken op een cost plus basis.

Belastingverplichtingen

De volgende tabel geeft een overzicht van de belastingverplichtingen in de balans op 31 december 2021 en 2020:

 

31 december

(in duizenden €)

2021

2020

Te betalen belastingen

1.782

1.248

Totaal belastingverplichtingen

1.782

1.248

De belastingverplichtingen op 31 december 2021 hadden voornamelijk betrekking dochterondernemingen die opereren op een cost plus basis.

Belastingen in de resultatenrekening

Voor de toelichting hieronder werd de vennootschapsbelasting berekend aan 25% (2020: 25%) – het geldende belastingtarief in België – op de geschatte belastbare winst van het boekjaar. Het toegepaste belastingtarief voor andere rechtsgebieden was het belastingtarief dat in deze respectieve territoriale rechtsgebieden op het geschatte belastbare resultaat van het boekjaar van toepassing is.

 

Jaar eindigend op 31 december

(in duizenden €)

2021

2020

Verlies voor belastingen

(122.999)

(309.775)

Verwachte inkomstenbelasting, berekend aan de hand van het Belgische wettelijke belastingtarief op de boekhoudkundige winst/verlies (-) voor belastingen (theoretisch)

(30.750)

(77.444)

Belastingkosten in resultatenrekening (effectief)

2.423

1.226

Te verklaren verschil in belastingkosten/opbrengsten

33.173

78.670

 

 

 

Impact van belastingtarieven in andere jurisdicties

(582)

184

Impact van niet-belastbare opbrengsten

(9.413)

(10.196)

Impact van kosten van op aandelen gebaseerde vergoedingen zonder fiscale impact

17.682

19.990

Impact van kosten/opbrengsten (-) zonder fiscale impact

(907)

(639)

Impact van niet-aftrekbare kosten

3.812

1.053

Impact van erkenning van eerdere niet-opgenomen uitgestelde belastingvorderingen

(1.411)

(475)

Impact van opname en terugname van fiscale verliezen

(404)

(150)

Impact van onder- of overwaardering van provisies in vorige periodes

(840)

(25)

Impact van niet-erkenning van uitgestelde belastingvorderingen

25.613

69.141

Impact van niet-erkenning van eerdere opgenomen uitgestelde belastingvorderingen

135

157

Impact van gebruik van investeringsaftrek

(512)

(370)

Totaal verklaringen

33.173

78.670

Niet-belastbare opbrengsten voor de boekjaren eindigend op 31 december 2021 en 2020 omvatten niet-belastbare subsidies en belastingkredieten.